Kritiky.cz > Festivaly > Nenechte si ujít v Plzni!

Nenechte si ujít v Plzni!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pár tipů pro fil­mo­vé fajnšme­k­ry a návštěv­ní­ky Finále Plzeň

Il Boemo (rež. Petr Václav)
Historický vel­ko­film inspi­ro­va­ný sku­teč­ným pří­bě­hem jed­no­ho z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších hudeb­ních skla­da­te­lů dru­hé polo­vi­ny 18. sto­le­tí – Josefa Myslivečka. Zavede divá­ka do slun­né Itálie, kde Mysliveček žil, tvo­řil, stal se legen­dou, ale také zemřel v zapo­mně­ní. Vojtěch Dyk v roli hudeb­ní­ho génia v kopro­dukč­ním živo­to­pis­ném dra­ma­tu Petra Václava (Skokan, Cesta ven).
23. 9. 18:45 Kinosál, Měšťanská bese­da
27. 9. 20:30 Kinosál, Měšťanská bese­da

Oběť (rež. Michal Blaško)
Svobodná ukra­jin­ská mat­ka Irina žije v Čechách s dospí­va­jí­cím synem Igorem, pro kte­ré­ho by udě­la­la všech­no na svě­tě. Během její ces­ty na Ukrajinu Igora někdo suro­vě zbi­je a mla­dík skon­čí v umě­lém spán­ku. Podezřelí z úto­ku jsou míst­ní Romové a Irina se roz­hod­ne mobi­li­zo­vat spo­leč­nost v tou­ze po spra­ve­dl­nos­ti. Co se ale oné osud­né noci sku­teč­ně sta­lo? Koprodukční dra­ma Michala Blaška mělo svě­to­vou pre­mi­é­ru na letoš­ním MFF v Benátkách.
24. 9. 14:00 Velký sál, Měšťanská bese­da
26. 9. 15:00 Velký sál, Měšťanská bese­da

Buko (rež. Alice Nellis)
Jarmila se pře­stě­ho­va­la se svým mužem na důchod na cha­lu­pu, ale bohu­žel krát­ce na to její muž umí­rá a Jarmila musí vzít život do svých rukou. Impulsem do nové­ho živo­ta je pře­kva­pe­ní v podo­bě staré­ho cir­ku­so­vé­ho koně Buka, kte­ré­ho jí man­žel zane­chal v posled­ní vůli. Možná prá­vě pro­to, aby ji při­ve­dl na jiné myš­len­ky, pro­to­že Jarmila se koní bojí... Nová kome­die Alice Nellis.

23. 9. 16:00 Kinosál, Měšťanská bese­da
26. 9. 20:30 Kinosál, Měšťanská bese­da

A pak při­šla lás­ka… (rež. Šimon Holý)
Po loň­ském sním­ku Zrcadla ve tmě při­chá­zí reži­sér Šimon Holý s dal­ším niter­ným téma­tem. Pavla Tomicová jako šede­sát­ni­ce Kristýna zou­fa­le hle­dá lás­ku a štěs­tí. Rozhodne se pro­to jet se svou dce­rou Sárou na víkend za kar­tář­kou Zdenou. Skrze rodo­vé léče­ní a výkla­dy karet zjis­tí víc nejen o svém pro­ble­ma­tic­kém vzta­hu k oko­lí, ale také ke své dce­ři i sobě samot­né. Přijde na kon­ci koneč­ně lás­ka? Film byl uve­den na MFF v Karlových Varech.
25. 9. 15:00 Velký sál, Měšťanská bese­da

Spolu (rež. David Laňka, Martin Müller)
Příběh Terezy, kte­rá se po roz­cho­du s pří­te­lem vra­cí domů ke své mámě a bra­t­ro­vi Michalovi, dese­ti­le­té­mu klu­ko­vi zaja­tém v dospě­lém těle, aniž by tuši­la, že tenhle návrat navždy změ­ní její život. Domácnost, do kte­ré se vrá­ti­la, se totiž na roz­díl od ní nezmě­ni­la. Matka v podá­ní Veroniky Žilkové pořád žije jen pro své­ho syna, a bra­tr má před ní ve všem před­nost. Tereza má inten­ziv­ní pocit, že by máma měla mys­let víc taky na ni. A tak se roz­hod­ne udě­lat krok, po kte­rém už nic nebu­de tako­vé, jako dřív. V roli autis­tic­ké­ho syna se v netra­dič­ní herec­ké polo­ze před­sta­ví herec a komik Štěpán Kozub. Předlohou pro film byla původ­ně diva­del­ní hra.
25. 9. 18:00 Velký sál, Měšťanská bese­da

Michael Kocáb – rocker ver­sus poli­tik (rež. Olga Sommerová)
Letošní Finále uvá­dí nový doku­ment Olgy Sommerové, kte­rý nato­či­la spo­leč­ně s dce­rou Olgou Malířovou Špátovou. Hlavního hrdi­nu reži­sér­ka Sommerová nachá­zí v jakém­si sta­vu život­ní har­mo­nie, a to ve vzta­hu k minu­los­ti, pří­tom­nos­ti a pro­kla­ma­tiv­ně i k budouc­nos­ti, což pozi­tiv­ně potvr­zu­jí čle­no­vé jeho rodi­ny v intim­ním rodin­ném pro­stře­dí. Závažnější vrst­vu doku­men­tu před­sta­vu­je roz­krý­vá­ní zdán­li­vě nesmi­ři­tel­ných osob­ních poloh rocko­vé­ho hudeb­ní­ka a uměl­ce, kte­rý stá­le inten­ziv­ně tvo­ří a žije, a poli­ti­ka, kte­rý nekom­pro­mis­ně pro­sa­zu­je svo­bo­du, lid­ská prá­va a demo­kra­cii. Paradoxně se tak ale stá­vá sou­čás­tí estab­lishmen­tu, pro­ti kte­ré­mu se musí vyme­zo­vat kaž­dý „pocti­vý rocker“.
24. 9. 18:00 Velký sál, Měšťanská bese­da

Světlonoc (rež. Tereza Nvotová)
Třicátnice Šarlota se vra­cí do rod­né ves­ni­ce hlu­bo­ko ve slo­ven­ských horách. Před mno­ha lety odsud za nejas­ných okol­nos­tí utek­la. Její návrat v míst­ních vzbu­zu­je pode­zře­ní, po celou dobu ji pova­žo­va­li za mrt­vou. Bojí se, že svým pří­cho­dem pro­bu­dí čaro­děj­ni­ci, kte­rá pod­le legend stra­ší v okol­ních lesích. Druhý hra­ný celo­ve­čer­ní film Terezy Nvotové byl v mezi­ná­rod­ní pre­mi­é­ře uve­den na MFF v Locarnu, kde zís­kal cenu Zlatý leo­pard.
25. 9. 17:00 Malý sál, Měšťanská bese­da

Běžná selhá­ní (rež. Cristina Groșan)
Na počát­ku scé­ná­ře Kláry Vlasákové stá­la myš­len­ka blí­ží­cí se kata­stro­fy a nevy­svět­li­tel­ných deto­na­cí, kte­ré zahl­cu­jí měs­to. „Postupem času s dal­ším vývo­jem fil­mu a po vstu­pu reži­sér­ky do pro­jek­tu se ale základ vyprá­vě­ní pře­su­nul od téma­tu kata­stro­fy k hlav­ním posta­vám a osob­ním dra­ma­tům. Nejstarší z hrdi­nek fil­mu, čer­s­tvě ovdo­vě­lá Hana, dosta­ne neče­ka­ně výpo­věď, Silvu zasáh­ne kri­ze mateř­ství a nejmlad­ší Tereza ute­če z domo­va. Dohromady je sve­de tepr­ve cha­os, kte­rý zne­na­dá­ní jejich měs­to postih­ne. Rostoucí pani­ka a kri­zo­vá situ­a­ce mohou hrdin­kám para­dox­ně pomo­ci narov­nat své živo­ty. Film Cristiny Grosan měl svou svě­to­vou pre­mi­é­ru v pon­dě­lí 5. září na fes­ti­va­lu v Benátkách, kde zís­kal cenu za nej­lep­ší režii.
26. 9. 18:00 Velký sál, Měšťanská bese­da

Docent (rež. Jiří Strach)
Ivan Trojan jako docent Stehlík v hlav­ní roli kri­mi­nál­ní mini­sé­rie se vydá­vá po sto­pě chlad­no­krev­né­ho vra­ha jako vyšet­řo­va­tel s netra­dič­ní, ale o to více fun­gu­jí­cí stra­te­gií. Novinku z pro­duk­ce České tele­vi­ze napsa­li scé­náris­té Josef Mareš a Jan Malinda, mini­sé­rii reží­ro­val Jiří Strach.
26. 9. 17:30 JoNáš, Měšťanská bese­da

Erhart (rež. Jan Březina)
Mladý muž se vra­cí do rod­né­ho měs­ta, aby navští­vil svou mat­ku, kte­rá byla hospi­ta­li­zo­vá­na po psy­cho­tic­kém záchva­tu. Jeho mat­ka žije sama v rodin­ném domě a potý­ká se s psy­chic­ký­mi pro­blémy od doby, kdy byl její muž odsou­zen za vytu­ne­lo­vá­ní míst­ní továr­ny. Erhart se od mat­ky dozví­dá, že jejich rodin­ný dům se má pro­dá­vat. Navíc tvr­dí, že se do měs­ta vrá­til jeho nezvěst­ný otec, aby tomu uči­nil pří­trž a dal všech­no do pořád­ku. Erhart je na mat­či­ny blu­dy zvyk­lý, ale když zjis­tí, že jejich dům ve sku­teč­nos­ti dlou­há léta pat­ří ano­nym­ní spo­leč­nos­ti v daňo­vém ráji, začne pochy­bo­vat o tom, co dosud pova­žo­val za jas­nou, nezpo­chyb­ni­tel­nou prav­du. Film bude na Finále uve­den ve svě­to­vé pre­mi­é­ře.
27. 9. od 17:30, Kinosál, Měšťanská bese­da

Zločin na hra­ni­cích (rež. Nikolaus HYPERLINK „https://www.csfd.cz/tvurce/55076-nikolaus-leytner/“ HYPERLINK „https://www.csfd.cz/tvurce/55076-nikolaus-leytner/“ HYPERLINK „https://www.csfd.cz/tvurce/55076-nikolaus-leytner/„Leytner)
Zločin na hra­ni­cích je detek­tiv­ní pří­běh, v němž se setká­vá čer­s­tvě pen­zi­o­no­va­ná rakous­ká poli­cist­ka Grete s mla­dým čes­kým poli­cis­tou Standou. Při spo­leč­ném zása­hu pro­ti nele­gál­ní rave par­ty v pohra­nič­ním lese tra­gic­ky zahy­ne mla­dá rakous­ká poli­cist­ka Johanna a záhad­ně zmi­zí čes­ký dro­go­vý dea­ler. Standa byl do Johanny zami­lo­va­ný. A když se najde mrt­vo­la pohře­šo­va­né­ho dea­le­ra, dojde mu, že Johanina smrt neby­la neho­da. Podporu nad­ří­ze­ných v tom, aby mohl pří­pad vyšet­řo­vat, nemá. Je mla­dý, nezku­še­ný. Možná mu pomů­že Grete, kte­rá správ­ně vní­má nebez­pe­čí, v němž se Standa oci­tá, a důraz­ně ho od dal­ší­ho postu­pu na vlast­ní pěst odra­zu­je. Jenže Standa chce vra­ha vypá­t­rat za kaž­dou cenu... Film vzni­kl v kopro­duk­ci s rakous­kou veřej­no­práv­ní sta­ni­cí ORF. Česko-rakouský je nejen pří­běh, ale i herec­ké obsa­ze­ní a pro­stře­dí pohra­nič­ních oblas­tí Linecko a Kaplicko.
28. 9. 15:00 JoNáš, Měšťanská bese­da

Král Šumavy (rež. David Ondříček)
Jaro 1948. Ještě neo­de­zně­la radost z míru, a už se Východ i Západ bojí tře­tí svě­to­vé vál­ky. Oba svě­ty od sebe oddě­lu­jí hlu­bo­ké lesy Šumavy. V kuchy­ni Sboru národ­ní bez­peč­nos­ti ve Zvonkové slou­ží čty­ři­a­dva­ce­ti­le­tý Josef Hasil. Divoký kluk, kte­rý tou­ží po svo­bo­dě a o poli­ti­ku se vůbec neza­jí­má. Třídílná mini­sé­rie před­sta­ví legen­dár­ní­ho pře­va­dě­če v režii Davida Ondříčka, na fes­ti­va­lu Finále mohou divá­ci zhléd­nout její prv­ní díl.
28. 9. 17:00 Malý sál, Měšťanská bese­da

Vstupenky a akre­di­ta­ce na fes­ti­val
Všechny fil­my na Finále mohou návštěv­ní­ci vidět za téměř sym­bo­lic­ké vstup­né 100 Kč za pro­jek­ci. A při poří­ze­ní výhod­né akre­di­ta­ce pak vyjde lís­tek na 40 Kč. V pro­de­ji budou od 9. září. Spoustu výhod také při­ne­se nová fes­ti­va­lo­vá apli­ka­ce, ve kte­ré je k nale­ze­ní kom­plet­ní pro­gram i spous­ta dal­ších zají­ma­vos­tí. Lze přes ní nakou­pit i dal­ší vstu­pen­ky, či se pro­ká­zat u sálu.

Kompletní infor­ma­ce a vše o vstu­pen­kách najde­te na www.festivalfinale.cz. Vstupenky zakou­pí­te rov­něž přes goout.cz.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82336 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72043 KB. | 18.04.2024 - 04:01:10