Kritiky.cz > Horory > Tuno negro (2001)

Tuno negro (2001)

rp Tuno negro 28200129.jpg
rp Tuno negro 28200129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Děcka ve Španělsku by se měli pořád­ně učit, pro­to­že jinak si pro ně pří­jde Černý zpě­vák. Nevědomost totiž zabí­jí!
Dívka Alex prá­vě nastou­pi­la na uni­ver­si­tu Salamanca. Dříve než se sta­čí sezná­mit se vše­mi spo­lu­žá­ky, uči­te­li a pro­stře­dím, začne na ško­le řádit nebez­peč­ný vrah zva­ný Černý zpě­vák. Ten má za posled­ní roky na svě­do­mí něko­lik bru­tál­ních vražd stu­den­tů a jak to vypa­dá, ten­to roč­ník si vybral prá­vě tuto uni­ver­zi­tu. Vražd začne při­bý­vat, poli­cie je bez­rad­ná a Alex začne pro­střed­nic­tvím cha­tu dostá­vat od Černého zpě­vá­ka zprá­vy s krva­vým obsa­hem. Vrah si totiž své vraž­dy natá­čí na mini­ka­me­ru a rád se svý­mi činy chlu­bí. Alex a něko­lik dal­ších stu­den­tů začne pát­rat po vra­ho­vě totož­nos­ti na vlast­ní pěst, pro­to­že jak se uká­že, Černý zpě­vák vždy vraž­dí nej­hor­ší žáky z celé­ho roč­ní­ku…

Český název: Přízrak uni­ver­zi­ty
Režie: Pedro L. Barbero, Vicente J. Martín
Rok výro­by: 2001
Délka: 101 min
Země: Španělsko
Hrají:
Silke...(Álex Alonso)
Jorge Sanz...(Eduardo „Edu“)
Fele Martínez...(Víctor)
Rebeca Cobos...(Michelle)
Enrique Villén...(Teo)
Patxi Freytez...(Trucha)
...a dal­ší
Co se týká samot­né­ho pří­bě­hu fil­mu, tak ten mě doce­la zau­jal, ovšem jeho zpra­co­vá­ní už moc ne.
Začátek vypa­dá hod­ně zají­ma­vě a oka­mži­tě jsem si vyba­vil Fantoma ope­ry. Slashery mám doce­la rád a špa­něl­skou dis­tri­buci rov­něž, tak­že jsem oče­ká­val solid­ní podí­va­nou a zpo­čát­ku to tak sku­teč­ně vypa­da­lo. Škodolibý vrah si se svý­mi obět­mi pohrá­val jako kočka s myší, no a vlast­ně to samé se dá říci i o jeho videích – časo­vá pro­dle­va je váž­ně svi­ně. Začala se vytvá­řet solid­ní pochmur­ná atmo­sfé­ra a samo­zřej­mě nechy­bě­lo ani napě­tí. Pochmurné pro­stře­dí inter­ná­tu nabí­ze­lo nesko­na­lý počet mož­nos­tí, jak na divá­ka doslo­va „vybaf­nout“ s dal­ší bru­ta­li­tou…
Bohužel dal­ší prů­běh se změ­nil z horo­ru na jakousi tee­nager­skou čer­nou kome­dii „kdo se s kým vychrá­pe a kolik toho vychlas­tá“. Právě v ten­to moment mě to moc neba­vi­lo. Většina her­ců totiž bylo dost topor­ných a ani zvo­le­ný styl humo­ru, nebyl zrov­na pod­le mého gusta. Danou situ­a­ci se sna­ži­li tvůr­ci vyšper­ko­vat něko­li­ka mord scé­na­mi, ale tri­ko­vě jsou tyhle scé­ny hod­ně nedo­ta­že­né do kon­ce (viz scén­ka z WC, nebo már­ni­ce). Tvůrci jako­by se báli více při­tvr­dit a divák se tak musí spo­ko­jit pou­ze s názna­ky, pro­to­že veš­ke­rou bru­ta­li­tu zaha­li­la mlha cen­zu­ry a násled­ný střih nám již uká­zal pou­ze finál­ní nehyb­né tělo obě­ti. Naštěstí se to před kon­cem opět zlep­ši­lo.
Posledních zhru­ba sedm­náct minut jsem začal být zase spo­ko­je­ný, pro­to­že to vypa­da­lo na vel­ko­le­pé finá­le. Řádně se při­tvr­di­lo, jed­na vraž­da stří­da­la dru­hou a iden­ti­ta vra­ha zača­la poma­lu vyplou­vat na povrch. Bohužel jsem se ho nedo­čkal (toho dech-beroucího finishe), ba co víc při­šlo obrov­ské zkla­má­ní. Scéna kdy hoří celá kap­le vypa­da­la nechut­ně umě­le a nej­vět­ším vra­hem se nako­nec stal poli­cajt, kte­rý odpráskl něko­lik stu­den­tů. Odhalení sku­teč­né­ho vra­ha však bylo dost úsměv­né, přes­to­že to k němu smě­řo­va­lo již del­ší dobu, nedo­ká­žu si v někte­rých situ­a­cích před­sta­vit, jak by to doká­zal (kupří­kla­du vytáh­nout mrt­vo­lu do tako­vé výš­ky a ješ­tě jí zku­še­ně naaranžovat)...Přízrak uni­ver­zi­ty tak nako­nec v mých očích hod­no­tím jako oby­čej­ný prů­měr­ný film, kte­rý měl ovšem roz­hod­ně navíc.
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55256 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71800 KB. | 18.07.2024 - 12:26:49