Kritiky.cz > Recenze knih > Simon Lancaster - Na co lidí slyší

Simon Lancaster - Na co lidí slyší

NacoLide
NacoLide
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Simon Lancaster je odbor­ník na komu­ni­ká­ciu naslo­vo­vza­tý. Existuje sku­točne mno­ho prí­ru­čiek o komu­ni­ká­cii, posky­tuj­úcich viac či menej dob­rý návod na jej zlep­še­nie. Ak však hľa­dá­te nie­čo nao­zaj výni­moč­né a vašu komu­ni­ká­ciu obo­ha­cuj­úce, potom je to prá­ve táto jeho kni­ha.

Tri dro­gy, kto­rá by ste mali poznať a v komu­ni­ká­cii uplat­ňo­vať – tak tým­to ma Lancaster nao­zaj dostal. Je to úžas­ná a pri­tom jed­no­du­chá vec. O aké dro­gy ide?

Je to sero­to­nín, dro­ga seba­úcty. Je to oxy­to­cín, dro­ga lás­ky. Je to dopa­mín, dro­ga odme­ny. Ako tie­to dro­gy v komu­ni­ká­cii fun­gujú, ako ich v komu­ni­ká­cii môže­me vyu­žiť, o tom sa viac  kni­he dočí­ta­te.

Táto kni­ha posky­tu­je prak­tic­ké návo­dy ako svo­ju komu­ni­kač­nú úro­veň výraz­ne zdo­ko­na­lí­me. Krok za kro­kom, veľ­mi detail­ne a pre­cíz­ne, no pri­tom úpl­ne jed­no­du­cho a pre kaž­dé­ho zro­zu­mi­teľ­ne nám umož­ňu­je pocho­piť, ako  môže­me napĺňať v komu­ni­ká­cii potre­by seba i iných ľudí. Hovorí tiež o inštink­tív­nom, logic­kom a emoč­nom moz­gu, aj o tom ako ich môže­me vyu­žiť v komu­ni­ká­cii. Poskytuje kon­krét­ne postu­py, ako sa môže­me troj­kro­ko­vou tech­ni­kou vyspo­ri­a­dať s nároč­ný­mi, neprí­jem­ný­mi a pro­ble­ma­tic­ký­mi otáz­ka­mi, zvlád­nuť ich bez stra­ty seba­úcty a úspeš­ne.

A nájde­te tu množ­stvo uži­toč­ných stra­té­gií a komu­ni­kač­ných detai­lov, kto­ré Lancaster posky­tu­je s logic­kým vysvet­le­ním pre­čo, kedy a ako tak­úto stra­té­giu či postup v komu­ni­ká­cii môže­me efek­tív­ne apli­ko­vať.

To, čo ma tiež oslo­vi­lo, bol taj­ný jazyk vod­cov­stva, kto­rý kni­ha rozo­be­rá detail­ne. Mám  pre­čí­ta­nú sluš­nú hŕbu mana­žér­skych prí­ru­čiek, no žia­d­na z nich ma neo­slo­vi­la tak, ako táto kni­ha. Jasne, na prí­kla­doch, s objasne­ním pod­sta­ty – a pri­tom i pre lai­ka v tej­to oblas­ti zro­zu­mi­teľ­ne.

Skutočne nevi­em, čo v tej­to kni­he by bolo dáv­no zná­mym, otre­pa­ným a všed­ným z komu­ni­kač­ných diel, pon­ú­kaj­úcich návo­dy na vylep­še­nie komu­ni­ká­cie – nič také som v tej­to kni­he nena­šla. Je to nao­zaj jedi­neč­ná, zau­jí­ma­vá, majstrov­sky napí­sa­ná prí­ruč­ka o komu­ni­ká­cii. Je z nej cítiť, z kaž­dej jej strán­ky, že Simon Lancaster je nao­zaj fun­do­va­ný v pro­ble­ma­ti­ke a štedro sa s nami delí o svo­je poznatky v tej­to úžasnej kni­he.

  • Autor:Simon Lancaster
  • Žánr:psychologie pro kaž­dé­ho, per­so­na­lis­ti­ka, osob­ní roz­voj, manage­ment, kari­é­ra
  • Nakladatelstvi:MANAGEMENT PRESS
  • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48583 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71512 KB. | 22.06.2024 - 18:00:50