Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Ondřej Vetchý v náročné filmové scéně Bábovek skočil do bazénu

Ondřej Vetchý v náročné filmové scéně Bábovek skočil do bazénu

Ondrej Vetchy Babovky04
Ondrej Vetchy Babovky04
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Až do začát­ku říj­na pro­bí­há v Praze a jejím blíz­kém oko­lí natá­če­ní fil­mu Bábovky pod­le stej­no­jmen­né­ho kniž­ní­ho best­selle­ru Radky Třeštíkové v režii Rudolfa Havlíka. Pod scé­ná­řem je pode­psá­na autor­ka stej­no­jmen­né kni­hy spo­leč­ně s reži­sé­rem fil­mu Rudolfem Havlíkem.

V praž­ské vile v Klánovicích pro­bě­hl v záři­jo­vých dnech mis­trov­ský kou­sek, Ondřej Vetchý zde totiž sko­čil v pozd­ních noč­ních hodi­nách v pěti stup­ních nad nulou do bazé­nu i přes svůj vyhlá­še­ný odpor k stu­de­né vodě. Jeho úko­lem bylo zachrá­nit svou fil­mo­vou dce­ru v podá­ní Denisy Biskupcové, kte­rá v této scé­ně hra­je před­stí­ra­ný pokus o uto­pe­ní. Ondřej i Denisa scé­nu bra­vur­ně zvlád­li a pře­de­vším Ondřej jako otec i záchra­nář opět potvr­dil svou skvě­lou kon­di­ci, sta­teč­nost a pře­de­vším herec­kou pro­fe­si­o­na­li­tu.

Jeho fil­mo­vá part­ner­ka Táňa Pauhofová ztvár­ňu­jí­cí posta­vu Renaty atmo­sfé­ru na natá­če­ní při­blí­ži­la: „Mám zde na natá­če­ní skvě­lé part­ne­ry nejen Ondru, své­ho fil­mo­vé­ho man­že­la Vladimíra, kte­rý je můj blíz­ký člo­věk už od dob natá­če­ní Krutých rados­tí, ale i mla­dou začí­na­jí­cí hereč­ku Denisu Biskupcovou naši fil­mo­vou dce­ru Nikolu. Moje posta­va Renata je obě­tí vlast­ních ambi­cí, vrchol­ná mana­žer­ka, úspěš­ná a schop­ná, kte­rá to sice mys­lí dob­ře, ale zapo­mí­ná na to, co je nej­dů­le­ži­těj­ší. Na své nej­bliž­ší.“ Táňa Pauhofová, kte­rá spo­lu­pra­co­va­la v roce 2018 s Radkou Třeštíkovou a Rudolfem Havlíkem již na hitu Po čem muži tou­ží, si kro­mě fil­mo­vé rodi­ny pochva­lo­va­la také scé­nář fil­mu: „Hodně vypo­ví­dá o nás a našich vzta­zích v dneš­ní rych­lé době, kde jsme sice všich­ni pro­po­je­ni, ale kaž­dý sám.“

Ondřej Vetchý k sil­né­mu emo­tiv­ní­mu pří­bě­hu o sou­čas­ných part­ner­ských a rodin­ných vzta­zích, ke scé­ná­ři a své roli Vladimíra dopl­nil: „Pan reži­sér mi svě­řil posta­vu pod­ni­ka­te­le, kte­rý není spo­ko­jen se sta­vem spo­leč­nos­ti, a to na mno­ha úrov­ních, a uvě­ří, že by mohl něco změ­nit nebo se o to ale­spoň poku­sit, a vrh­ne se do poli­ti­ky. Právě ho zasti­hu­je­me při vrcho­lí­cí před­vo­leb­ní kam­pa­ni, kdy na něj úto­čí ze všech stran. Je iro­nií osu­du, že sluš­né­mu, upřím­né­mu, pra­co­vi­té­mu chla­po­vi, sna­ží­cí­mu se sku­teč­ně změ­nit svět k lep­ší­mu, uni­ká jeho vlast­ní auten­tic­ký život, a nej­ví­ce se tím poško­zu­je vztah s vlast­ní dce­rou. Film je reflexí slo­ži­té­ho sou­ži­tí mužů a žen při vší roz­lič­nos­ti, pes­t­ro­ba­rev­nos­ti, indi­vi­du­ál­nos­ti a to jak v pří­stu­pu, tak v osu­dech. Přivádí nás na to nej­dů­le­ži­těj­ší a záro­veň nej­těž­ší kol­biš­tě našich živo­tů, totiž pokou­šet se žít s někým jiným. Scénář mě pře­kva­pil a mys­lím, že na roz­díl od kni­hy může oslo­vit i znač­nou část muž­ské popu­la­ce.“

Komické dra­ma Bábovky pod vede­ním hlav­ní­ho kame­ra­ma­na Václava Tlapáka bude mít pre­mi­é­ru v září příští­ho roku, do našich kin jej uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost CinemArt. Producentem fil­mu je Petr Erben (Teorie tyg­ra, Teroristka) a vyrá­bí ho spo­leč­nost Logline Production v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí – kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Alena Müllerová, CinemArtem a Barrandov Studio. Výrobu fil­mu také pod­po­ru­je Tourism Authority of Thailand / Thajská cen­t­rá­la pro ces­tov­ní ruch.

Synopse:

Příběhy hrdi­nů Bábovek nám uká­ží, že někte­rá setká­ní doká­ží navě­ky změ­nit život. Všichni jsme totiž pro­po­je­ni. Vztahy, pra­cí, náho­da­mi, nená­vis­tí nebo lás­kou. Všichni jsme sou­čás­tí té nej­slo­ži­těj­ší sítě, kte­rá je utká­na z emo­cí, mezi nimiž nechy­bí humor, iro­nie, bolest, napě­tí a pocho­pi­tel­ně i lás­ka a vášeň. Bábovky mapu­jí sou­čas­né part­ner­ské i rodin­né vzta­hy, uka­zu­jí zábav­né a tref­né situ­a­ce z kaž­do­den­ní­ho živo­ta, kte­ré zná kaž­dý z nás.

 

Info o fil­mu:

Režie: Rudolf Havlík

Scénář: Radka Třeštíková, Rudolf Havlík

Producent: Petr Erben – Logline Production

Dramaturg: Jakub Režný

Kamera: Václav Tlapák

Střih: Boris Machytka

Výkonný pro­du­cent: Romana Brožková

Obsazení: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák, Jiří Langmajer


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bábovky24. září 2020 Bábovky O FILMU Podle stejnojmenného knižního bestselleru Radky Třeštíkové režisér Rudolf Havlík natočil celovečerní film Bábovky. Producentem filmu je Petr Erben - Logline Production. Pod […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví?25. září 2018 Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví? Karla ve filmu čeká, jak již bylo řečeno, proměna v ženu. Nabídli jsme tuto možnost dalším hercům,  a požádali jsme je, aby si zkusili přestavit, zda by se chtěli na chvíli stát mužem nebo […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení?25. září 2018 Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení? „Rozhodně ne,“ odporuje názoru svého hrdiny Jiří Langmajer. „Já si myslím, že ženský to mají těžší než chlapi. Mají toho víc na bedrech a víc toho snesou, to je vlastně dokázané, že […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Mají to ženy snazší?25. září 2018 Po čem muži touží - Mají to ženy snazší? Své nerozvážné přání, které Karel  vysloví, doprovodí slovy: „ženský to maj mnohem jednodušší.“ Mají to opravdu ženy v životě snazší? Zeptali jsme se herců. Evelyna Steimarová vidí  […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Herci a jejich role25. září 2018 Po čem muži touží - Herci a jejich role Na počátku filmu poznáváme Karla. „Jeden z mnoha mačistických chlapů, které jsem už v životě hrál… a zkrachovalých podnikatelů,“ ve stručnosti charakterizuje Karla Jiří Langmajer. Zásahem […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Jak to začalo?25. září 2018 Po čem muži touží - Jak to začalo?  „Můj nápad vznikl z prosté nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na hromnice o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podobného vyzkoušet a zkusit natočit komedii. Byl to jen […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - O filmu25. září 2018 Po čem muži touží - O filmu V září vstupuje do kin  nová filmová komedie režiséra Rudolfa Havlíka Po čem muži touží. Režisér společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou se rozhodli vyprávět s humorem a nadsázkou […] Posted in Speciály
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92068 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71774 KB. | 19.06.2024 - 18:42:14