Kritiky.cz > Horory > Thir13en Ghosts (2001)

Thir13en Ghosts (2001)

rp Thir13en Ghosts 28200129.JPG
rp Thir13en Ghosts 28200129.JPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Ne kaž­dé dědic­tví vám při­ne­se radost. Zvláště když jeho sou­čás­tí je i dva­náct roz­zu­ře­ných duchů...
Tony a jeho dvě děti se jen těž­ce vzpa­ma­to­vá­va­jí ze smr­ti man­žel­ky a mat­ky. Jejich finanč­ní situ­a­ce je navíc vel­mi špat­ná, ale to se má brzy změ­nit. Navštíví jej práv­ník jeho nedáv­no zesnu­lé­ho strý­ce Cyruse, kte­ré již roky nevi­děl. Ten mu ve své závě­ti odká­zal svůj honos­ný dům na samo­tě a tak se rodin­ka spo­leč­ně s chů­vou Maggie vyda­jí na prů­zkum nemo­vi­tos­ti. Skleněný dům pokry­tý podiv­ný­mi znač­ka­mi na ně ihned zapů­so­bí, pře­de­vším svým luxu­sem. Společně s nimi do domu vejde i jis­tý Dennis Rafkin, ze kte­ré­ho se vyklu­be býva­lý spo­lu­pra­cov­ník jejich strýč­ka. Ten vel­mi záhy zjis­tí, že Cyrus ve svém skle­pe­ní uvěz­nil dva­náct duchů, kte­ré mu pomá­hal chy­tit a pro své pří­buz­né při­chys­tal ďábel­skou past. Dům je totiž ve sku­teč­nos­ti stroj k ote­vře­ní pekel­ných bran a síla duchů fun­gu­je jako jeho pohon. Uvězněná rodi­na se záhy musí posta­vit roz­zu­ře­ným moc­nos­tem a bojo­vat o holé pře­ži­tí…

Český název: 13 duchů
Režie: Steve Beck
Rok výro­by: 2001
Délka: 91 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Tony Shalhoub...(Arthur Kriticos)
Matthew Lillard...(Dennis Rafkin)
Shannon Elizabeth...(Kathy Kriticos)
Alec Roberts...(Robert „Bobby“ Kriticos)
Rah Digga...(Maggie Bess)
Embeth Davidtz...(Kalina Oretzia)
F. Murray Abraham...(Cyrus Kriticos)
...a dal­ší
Remake původ­ní­ho fil­mu z roku 1960 (ten jsem bohu­žel zatím nevi­děl) vypa­dal zpr­vu doce­la pěk­ně. Lehce jsem zavzpo­mí­nal na Krotitelé duchů, ale nenech­te se zmást, oba fil­my toho moc spo­leč­né­ho nema­jí. Beck se sice sna­žil, aby jeho film nebyl zaška­tul­ko­ván jako horo­ro­vá kome­die, ale to se mu moc neda­ři­lo. Navíc jak se brzy uká­za­lo, jeho dílo nemá mno­ho spo­leč­né­ho ani z původ­ním sním­kem. Na tom by mož­ná neby­lo nic div­né­ho, kdy­by se oba scé­náris­té tro­chu více sna­ži­li vytvo­řit pou­ta­vý pří­běh, kte­rý by nás usa­dil do seda­ček a to se bohu­žel nesta­lo.
Co se týče samot­ných spe­ci­ál­ních tri­ků a efek­tů, tak tady odved­li páno­vé oprav­du dobrou prá­ci. Dům byl nád­her­ný, stej­ně tak i mas­ky jed­not­li­vých duchů. Někteří z nich vskut­ku doká­za­li vzbu­dit hrů­zu, ale vět­ši­na z nich zůsta­la dost nevy­u­ži­ta. Vlastně víc než polo­vi­na tu byla jen do počtu. Člověk by oče­ká­val pořád­ná jat­ka, ale ty se nako­nec vůbec neko­na­la. Dočkáme se něko­li­ka slib­ných úto­ků, dokon­ce u zemře i něko­lik postav, ale atmo­sfé­ra po vět­ši­nu času dost stag­no­va­la. Napětí se tu obje­ví jen zříd­ka a divák se tak mís­ty nesku­teč­ně nudí (tedy ale­spoň v mém pří­pa­dě tomu tak bylo).
Navíc ani herec­ké výko­ny nepa­t­ři­li mezi nej­lep­ší. Přestože se tu obje­vi­lo něko­lik zná­mých tvá­ří, tak Tony Shalhoub pro mne navždy zůsta­ne zaška­tul­ko­ván jako Monk a role sta­rost­li­vé­ho otce mu moc nesed­la. Shannon Elizabeth tu byla jen jako okra­sa a tak jedi­ný kdo před­vá­děl jakž­takž solid­ní výkon byl Matthew Lillard. Jenže sám to roz­hod­ně nemohl utáh­nout. Takže poprav­dě 13 duchů je vlast­ně tako­vý odpo­čin­ko­vý film, na kte­rý brzy zapo­me­ne­te. Jeho cel­ko­vá neškod­nost mi tudíž nedo­vo­lí dát víc jak prů­měr­né hod­no­ce­ní, což je doce­la ško­da, pro­to­že měl roz­hod­ně navíc.
Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59467 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71818 KB. | 23.07.2024 - 14:02:33