Kritiky.cz > Recenze knih > Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś

Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na trh při­chá­zí dal­ší ze série oma­lo­vá­nek, kte­ré si vel­mi rych­le zís­ka­ly na popu­la­ri­tě u mno­ha čte­ná­řů, kte­ří se bez ohle­du na věk rádi pono­ří do svě­ta obráz­ků, barev a fan­ta­zie, kte­ré jim při­ná­ší pocit rela­xa­ce, zába­vy a mož­nos­ti se tře­ba vrá­tit i do důvěr­né­ho svě­ta své­ho dět­ství. Anita Graboś při­chá­zí s novým nápa­dem na trh oma­lo­vá­nek – s ost­ro­vy.

Toužíte obje­vit neo­by­čej­ný svět, kte­rý se bude tro­chu vymy­kat před­sta­vě toho, co tam najde­te? Pak se vydej­te do Velmi Tichého Oceánu, kde bude­te mít pří­le­ži­tost poznat sku­pi­nu zají­ma­vých ost­rův­ků, kte­ré vám již od prv­ní­ho pohle­du budou při­pa­dat aty­pic­ké, pro­to­že jim chy­bí bar­vy. Působí tak poně­kud nevý­raz­ně, neza­jí­ma­vě, že by je mohl náhod­ný ces­to­va­tel pře­hléd­nout. Což by bylo jis­tě ško­da, pro­to­že kaž­dý ost­růvek je jedi­neč­ný, pře­ky­pu­jí­cí živo­tem. Žijí na něm lidé, kte­ří podob­ně jako ostat­ní milu­jí čaj, ptá­ky, koč­ky, rádi se vží­va­jí do jiných svě­tů pro­střed­nic­tvím knih a také rádi ces­tu­jí, kdy navště­vu­jí okol­ní ost­rův­ky. Na ostat­ních ost­rův­cích žijí jejich přá­te­lé, kdy k pře­pra­vě k nim potře­bu­jí člun, loď, lanov­ku či tře­ba hor­ko­vzduš­ný balon. Ale kaž­dý ost­rov tak mož­ná na prv­ní pohled půso­bí vel­mi podob­ně jako dru­hý, pro­to­že jim chy­bí barev­nost, a tím pádem i zají­ma­vost pro obje­vi­te­le, kte­ré by zau­jal již na prv­ní pohled.

A ten­to úkol je již na vás. Vezměte do ruky pas­tel­ky a pusť­te se do vybar­vo­vá­ní růz­ných ost­rův­ků, jejich oby­va­te­lé budou mít radost, že svět kolem nich najed­nou oži­je barva­mi. A pro­to­že kaž­dý člo­věk je jiný, tak i kaž­dý ost­rov bude pod ruka­ma kaž­dé­ho z nás zís­ká­vat jedi­neč­nou podo­bu. Nemůže se tak stát, že bychom našli dva totož­né ost­ro­vy, což je vlast­ně fan­tas­tic­ké pro pří­pad­né obje­vi­te­le, jež na tyto ost­ro­vy nara­zí. Vstupte do obý­va­cí­ho poko­je jed­no­ho z oby­va­tel a dej­te mu bar­vy. Nakouknout může­te i do oken jed­no­ho z mno­ha ost­rov­ních domů nebo pohleď­te přes stře­chy ost­rov­ní­ho měs­teč­ka.

Až ost­ro­vu dáte něja­kou barev­nou podo­bu, může­te si strán­ku vytrh­nout a tře­ba si ji někam vysta­vit. Omalovánky nabí­ze­jí mož­nost odpo­čin­ku, kdy bude­te pře­mýš­let jen nad tím, jakou bar­vu zvo­lit. Svým tema­tic­kým zamě­ře­ním se odli­šu­jí od vět­ši­no­vé nabíd­ky na kniž­ním trhu. Nezbývá tedy již nic jiné­ho, než se pus­tit do obje­vo­vá­ní ost­ro­vů. Jen upo­zor­ňu­ji, že oma­lo­ván­ky jsou vhod­né spí­še pro trpě­li­vé lidi, jeli­kož se bude­te muset čas­to poprat i s malý­mi plo­cha­mi k vyma­lo­vá­ní, což také asi nebu­de vhod­né pro ty, kte­ří mají pro­blém s vidě­ním nablíz­ko. Tyto dvě věci vní­mám jako urči­té mínus oma­lo­vá­nek.


Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Cpress.

Omalovánky lze zakou­pit na strán­kách Albatrosmedia.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73360 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71525 KB. | 23.06.2024 - 04:31:05