Kritiky.cz > Recenze knih > Lušti, hádej, čti si - pracovní sešit pro všechny holky a kluky

Lušti, hádej, čti si - pracovní sešit pro všechny holky a kluky

113088 350 0 fit
113088 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Baví tě kří­žov­ky? Máš rád hádan­ky? Hledáte pro své děti zají­ma­vý pra­cov­ní sešit, ve kte­rém si pro­cvi­čí abe­ce­du a při­tom se nebu­dou ani minu­tu nudit? Zuzana Pospíšilová je autor­kou pra­cov­ní­ho seši­tu Lušti, hádej, čti si. 

Co vlast­ně v tom­to pra­cov­ním seši­tě najde­te? Každé pís­me­no obsa­hu­je krát­ký text, kte­rý si děti pře­čtou, dále úko­ly, kří­žov­ky, hádan­ky i oma­lo­ván­ky a nejen to. Díky těm­to úko­lům si děti zopa­ku­jí abe­ce­du, pro­cvi­čí si ply­nu­lost čte­ní, psa­ní, logic­ké myš­le­ní, zra­ko­vé vní­má­ní, při čin­nos­tech se poba­ví a nau­čí se mno­ho nových věcí, ale pře­de­vším si upev­ní zna­los­ti, kte­ré se nau­či­ly ve ško­le. Na kon­ci pra­cov­ní­ho seši­tu nalez­ne­te řeše­ní všech kří­žo­vek a ově­ří­te si, zda  děti správ­ně pra­co­va­ly.

Co je na tom­to pra­cov­ním seši­tě oprav­du výji­meč­né? Především to, že v jed­né pub­li­ka­ci jsou kří­žov­ky, hádan­ky, oma­lo­ván­ky dohro­ma­dy. Texty jsou abe­ced­ně seřa­ze­ny.

Myslím si, že ten­to pra­cov­ní sešit je oprav­du pove­de­ný. Rozhodně jej oce­ní uči­tel­ky 1. stup­ně, rodi­če a pra­ro­di­če dětí, jenž chtě­jí, aby jejich děti zopa­ko­va­ly uči­vo a při­tom se pořád­ně zaba­vi­ly. Líbí se mě na něm, že je zde obsa­že­na celá abe­ce­da, ale také vel­ké oma­lo­ván­ky. Každému pís­me­nu je věno­vá­na celá stra­na k vybar­ve­ní. U kaž­dé­ho pís­me­na je text, kte­rý dané pís­me­no obsa­hu­je. Je to úžas­né, jeli­kož děti mohou urče­né pís­me­no vyhle­dá­vat, koli­krát se tam vysky­tu­je, pří­pad­ně je i počí­tat.

Drahomír Trsťan dopl­nil celou pub­li­ka­ci svý­mi humor­ný­mi ilu­stra­ce­mi, bez kte­rých si kni­hy Zuzany Pospíšilové ani nedo­ká­žu před­sta­vit. Z vyda­va­tel­ství Grada mám doma již něko­lik podob­ně ladě­ných pra­cov­ních seši­tů, kde si děti pro­cvi­čí mno­ho gra­ma­tic­kých jevů, psa­ní měk­ké­ho a tvr­dé­ho i,y, dále s tím, co si tře­ba neví rady nebo v nich tak tro­chu, jak se říká „pla­vou.“

Lušti, hádej, čti si a bav se s vese­lý­mi pís­men­ky!

Ukázka z kni­hy:

„Jestli umíš počí­tat,

odpo­věď hned budeš znát.

Je to sedm bez jed­né,

to snad kaž­dý uhod­ne.“

 

„Modřínová, boro­vá,

jed­lo­vá či smr­ko­vá?

Jehličnatým stro­mům z výš­ky

občas spad­nou šiš­ky!“

 

Ta panen­ka hně­do­zla­tá

kula­tá je, bou­be­la­tá.

Když své zla­té šaty svle­če,

kaž­dé­mu hned slza teče.“

 

Několik slov o autor­ce:

Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko.

V roce 2005 zača­la pub­li­ko­vat kniž­ně a dodnes je jed­nou z nej­ak­tiv­něj­ších auto­rek píší­cích pro děti. Jen v nakla­da­tel­ství Grada vyda­la téměř sedm desí­tek titu­lů, z nichž nej­ú­spěš­něj­ší jsou zatím série Kouzelná tří­da a edi­ce dět­ských detek­ti­vek DeTeKTiVoVé.

V její tvor­bě mají pře­va­hu pohád­ky, ale věnu­je se také poezii a výu­ko­vým tex­tům. Původní pro­fe­sí je Zuzana Pospíšilová dět­ská psy­cho­lož­ka. Snad odtud a také z role mamin­ky dvou dcer pra­me­ní poro­zu­mě­ní dět­ské fan­ta­zii a humo­ru, kte­ré se v jejím boha­tém díle odrá­ží.

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Drahomír Trsťan

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 136

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-1308-8


Foto: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85279 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71819 KB. | 29.02.2024 - 23:59:08