Kritiky.cz > Recenze knih > Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore

Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore

stažený soubor
stažený soubor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rádi si hra­je­te, vyma­lo­vá­vá­te, nechá­vá­te se pře­kva­pit? Pak Vám nakla­da­tel­ství Grada při­ná­ší spo­jo­vač­ky, kte­ré tře­ba zná­te ze své­ho dět­ství. Spousty čísí­lek a jejich postup­ným spo­jo­vá­ním zís­ká­te obraz, jehož námět nemu­sí být již od počát­ku zřej­mý. Někdy již víte, co Vás čeká, ale tepr­ve spo­je­ním všech čísel obraz zís­ká na detai­lech, kte­ré neby­ly na prv­ní pohled patr­né.

Kniha nabí­zí 30 vel­kých, pro­pra­co­va­ných obráz­ků ve for­má­tu A3, což je pře­ci jen netra­dič­ní veli­kost pro oma­lo­ván­ky, spo­jo­vač­ky a podob­né rado­ván­ky. Celkově spo­jí­te více než 30 000 bodů. Obrázky čer­pa­ly inspi­ra­ci v růz­ných oblas­tech, tak­že zají­ma­vý námět na spo­jo­vá­ní by si měl najít kaž­dý, ať milov­ník archi­tek­tu­ry, zdob­ných orna­men­tů či zví­řat. Před vaši­ma oči­ma najed­nou zís­ka­jí plas­tic­ký tvar.

Na spo­jo­vá­ní může­te pou­žít pas­tel­ky, fixy či tuž­ku, nej­lé­pe s ost­rým a ten­kým hro­tem, abys­te si omy­lem nepře­kres­li­li ješ­tě nespo­je­né čís­lo. Můžete se řídit dopo­ru­če­ný­mi odstí­ny, nebo si zvo­lit vlast­ní bar­vy, fan­ta­zii se meze roz­hod­ně nekla­dou. Volnost máte i v postu­pu spo­jo­vá­ní, začít může­te stan­dard­ně od čís­la jed­na, upro­střed ane­bo od kon­ce, zále­ží jen na tom, co vám osob­ně vyho­vu­je. Každá sou­vis­lá, nepře­ru­šo­va­ná čára začí­ná hvěz­dič­kou u čís­la a kon­čí koleč­kem, což je sig­nál ke zved­nu­tí hro­tu tuž­ky, pas­tel­ky či fixy a pře­su­nu­tí se k násle­du­jí­cí­mu čís­lu.

Nakonec si obráz­ky může­te vybar­vit, čímž zkom­bi­nu­je­te spo­jo­vač­ky s oma­lo­ván­ka­mi.

Výhodou kníž­ky je i tvrd­ší papír, kdy jed­not­li­vé strán­ky se dají díky per­fo­ro­va­ným okra­jům snad­no odtrh­nout. Své dílo si tak může­te vysta­vit či ho daro­vat.

Knížku dopo­ru­ču­ji všem kre­a­tiv­cům, milov­ní­kům oma­lo­vá­nek i těm, co hle­da­jí způ­sob odpou­tá­ní se od všed­ních sta­ros­tí a chtě­jí se vrá­tit tak tro­chu do dět­ství, do svě­ta obje­vo­vá­ní, hra­ní, barev a zába­vy.


Vydalo: nakla­da­tel­ství Grada

Knihu lze objed­nat: strán­ky nakla­da­tel­ství Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28506 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71623 KB. | 13.07.2024 - 15:53:44