Kritiky.cz > Speciály > Padesát odstínů šedi

Padesát odstínů šedi

Padeset
Padeset
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tu a tam se zne­na­dá­ní obje­ví dílo, kte­ré lidi zasáh­ne jako blesk, svou oblí­be­nos­tí pře­kle­ne růz­né kul­tu­ry a sta­ne se vše­o­bec­ně slav­ným už jen díky své­mu jmé­nu. Takovým feno­mé­nem je i Padesát odstí­nů šedi. Od té doby, kdy autor­ka E. L. JAMES před pěti lety sama skrom­ně pub­li­ko­va­la prv­ní epi­zo­dy své­ho pří­bě­hu na inter­ne­tu, se tri­lo­gie „Padesát odstí­nů” sta­la jed­nou z nej­pro­dá­va­něj­ších kniž­ních sérií s více než 100 mili­o­ny výtis­ků v 51 jazy­cích pro­dá­va­ných po celém svě­tě. Tři slo­va toho­to názvu dnes repre­zen­tu­jí nový sym­bol main­stre­a­mo­vé smy­sl­nos­ti jak pro své čte­ná­ře, tak i pro ty, kte­ří je nečet­li.

Nyní tato fil­mo­vá adap­ta­ce, kte­rá se sta­la téma­tem širo­kých spe­ku­la­cí a bez­mez­né zvě­da­vos­ti a jejíž trai­ler se stal v minu­lém roce nej­sle­do­va­něj­ším fil­mo­vým trai­le­rem na Youtube, při­chá­zí jako vel­ká fil­mo­vá udá­lost na plát­no přes­ně v Den sva­té­ho Valentýna.

V kul­tov­ních rolích mili­ar­dá­ře a pod­ni­ka­te­le Christiana Greye a zvě­da­vé vyso­ko­škol­ské stu­dent­ky Anastasie Steelové se před­sta­ví JAMIE DORNAN (tele­viz­ní seri­á­ly The Fall, Once Upon a Time) a DAKOTA JOHNSON (The Social Network – Sociální síť, 21 Jump Street).

Příběh o spa­se­ní nedo­stiž­né­ho Christiana a o osvo­bo­ze­ní nezku­še­né Any už čte­ná­ři zna­jí z knih a díky dych­ti­vos­ti čte­ná­řů začnou tyto posta­vy žít svůj život i na fil­mo­vém plát­ně. Prostřednictvím těch­to postav bude mít pub­li­kum mož­nost pozná­vat všech­ny své niter­né fan­ta­zie a tou­hy.

Erotický a věro­hod­ný milost­ný pří­běh na moti­vy romá­nů E L JAMES (vlast­ním jmé­nem ERIKA MITCHELL) reži­sér­ky SAM TAYLOR-JOHNSON (Nowhere Boy) bere divá­ky do hlu­bin boha­té­ho a záhad­né­ho svě­ta, kte­rý upřím­ně pro­zkou­má­vá kom­pli­ko­va­nou dyna­mi­ku vzta­hu mezi mužem a ženou… a limi­ty, kam až si dovo­lí­te dojít a jak dale­ko se nechá­te zavést.

Vedle Dornana a Johnson dále hra­jí LUKE GRIMES (Pravá Krev na HBO) jako Elliot, Christianův bra­tr; VICTOR RASUK (tele­viz­ní seri­ál Stalker) jako José, blíz­ký pří­tel Anastasie; ELOISE MUMFORDOVÁ (tele­viz­ní seri­ál Řeka) jako Kate, Anastasiina nej­lep­ší kama­rád­ka a spo­lubyd­lí­cí; drži­tel­ka ceny Akademie MARCIA GAY HARDENOVÁ (Útěk do divo­či­ny) jako dok­tor­ka Grace Trevelyan Greyová, Christianova mat­ka; RITA ORA (při­pra­vo­va­ný Southpaw) jako Mia, Christianova sest­ra; MAX MARTINI (Kapitán Phillips) jako Taylor, Christianův body­gu­ard; CALLUM KEITH RENNIE (Memento) jako Ray, Anastasiin nevlast­ní otec; JENNIFER EHLEOVÁ (30 minut po půl­no­ci), jako Carla, Anastasiina mat­ka a DYLAN NEAL (tele­viz­ní seri­ál Arrow) jako Bob, Carly man­žel.

Režisérka Taylor-Johnson si vybra­la talen­to­va­ný a kre­a­tiv­ní tým v čele s pro­du­cen­ty MICHAELEM DE LUCA (Kapitán Phillips, The Social Network – Sociální síť), DANEM BRUNETTI (Kapitán Phillips, The Social Network – Sociální síť). Na fil­mu dále spo­lu­pra­co­va­la autor­ka E L James; scé­nárist­ka KELLY MARCEL (Zachraňte pana Bankse); hlav­ní kame­ra­man SEAMUS McGARVEY (Avengers, Pokání); vedou­cí výpra­vy DAVID WASCO (Pulp Fiction, Inglorious Basterds); stři­ha­či DEBRA NEIL-FISHEROVÁ (Pařba ve Vegas, Austin Powers: Špionátor), drži­tel­ka Ceny Akademie ANNE V. COATES (Lawrence z Arábie, Erin Brockovich) a LISA GUNNING (Nowhere Boy, Lov loso­sů v Jemenu); kos­tým­ní výtvar­ník a drži­tel Oscara MARK BRIDGES (Umělec, Až na krev); a skla­da­tel DANNY ELFMAN (Terapie lás­kou, Alenka v říši divů).

Výkonným pro­du­cen­tem Padesáti odstí­nů šedi je MARCUS VISCIDI (Millerovi na tri­pu) a JEB BRODY (Malá Miss Sunshine).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07166 s | počet dotazů: 234 | paměť: 71815 KB. | 16.06.2024 - 13:53:17