Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%

Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%

Padesát odstínů šedi
Padesát odstínů šedi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Padesát odstí­nů šedi asi není tře­ba sáhodlou­ze před­sta­vo­vat. Knižní tri­lo­gie se sta­la feno­mé­nem a jed­ním z nejdis­ku­to­va­něj­ších best­selle­rů posled­ních let a nemen­ší ohlas nyní budí i fil­mo­vá adap­ta­ce její­ho prv­ní­ho dílu, kte­rá měla už dáv­no před pre­mi­é­rou zajiš­tě­no, že vzhle­dem ke své­mu roz­počtu 40 mili­o­nů dola­rů si s pře­hle­dem vydě­lá nejen na sebe, ale i na násle­du­jí­cí dvě pokra­čo­vá­ní, kte­rým se jisto­jis­tě v budouc­nu nevy­hne­me.

Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%
Zdroj fotek: cinemart.cz

Knižní před­lo­ha, kte­rou mimo­cho­dem její autor­ka E. L. James začí­na­la psát jako fanouš­kov­ský blog inspi­ro­va­ný sérií Twilight, se mi vůbec nelí­bi­la. Přišla mi jako laci­ný škvár a zby­teč­ně vel­ký roz­ruch budí­cí lite­rár­ní brak psa­ný veli­ce pri­mi­tiv­ním jazy­kem a trpí­cí neu­stá­lý­mi repe­ti­ce­mi (doko­leč­ka se opa­ku­jí­cí ta samá slo­va, ty samé věty a ty samé situ­a­ce). Její děj při­po­mí­nal vaku­um a hlav­ní hrdi­no­vé byli nere­a­lis­tic­ký­mi kari­ka­tu­ra­mi figu­rek z čer­ve­né knihov­ny s povrch­ní psy­cho­lo­gií. Přívlastek „kniž­ní­ho por­na“ si kni­ha vyslou­ži­la neprá­vem, pro­to­že ero­tic­ké scé­ny v ní obsa­že­né vyvo­lá­va­ly méně vzru­še­ní než ama­tér­ské ero­tic­ké povíd­ky na inter­ne­tu.

S klid­ným svě­do­mím tedy můžu říct, že film je lep­ší. Ale to nezna­me­ná, že to je dob­rý film.
Začátek ješ­tě s tro­chou fan­ta­zie při­po­mí­ná úvod něja­ké­ho por­na. Anastasia Steel (Dakota Johnson) je nesmě­lá a naiv­ní stu­dent­ka ang­lic­ké lite­ra­tu­ry těs­ně před pro­mo­cí, roman­tic­ky zalo­že­ná pan­na, jíž by ani ve snu nena­padlo mys­let na sex. Náhodou zaska­ku­je za nemoc­nou kama­rád­ku, aby udě­la­la roz­ho­vor s mla­dým, pohled­ným, sval­na­tým, inte­li­gent­ním a mega-sexy mili­ar­dá­řem Christianem Greyem (Jamie Dornan), jehož poslá­ním je vylé­čit země tře­tí­ho svě­ta z hla­do­mo­ru. Při vstu­pu do jeho kan­ce­lá­ře samo­zřej­mě zakop­ne o práh a praští s sebou o pod­la­hu. Po rela­tiv­ně trap­ném roz­ho­vo­ru se s Christianem ješ­tě pár­krát sejde nefor­mál­ně, cha­risma­tic­ký muž ji od sebe však odra­zu­je. Nakonec z něj vypad­ne, že má fetiš na BDMS, není scho­pen být sou­čás­tí oby­čej­né­ho vzta­hu zahr­nu­jí­cí­ho ran­dě­ní, kvě­ti­ny, ani žád­nou jinou for­mu roman­ti­ky, a se svý­mi milen­ka­mi uza­ví­rá doho­dy o mlčen­li­vos­ti a smlou­vy, jimiž se tyto ženy zava­zu­jí k účas­ti na sexu­ál­ních prak­ti­kách, vyu­ží­va­jí­cích mimo jiné roubí­ky, rákosky, pou­ta, anál­ní kolí­ky a vagi­nál­ní svor­ky.
Je poměr­ně sympto­ma­tic­ké, že k napros­té vět­ši­ně výše zmí­ně­ných prak­tik v prů­bě­hu fil­mu vůbec nedo­jde. Christian navíc neu­stá­le poru­šu­je svá vlast­ní pra­vi­dla, čímž se celá ta šará­da se smlou­va­mi a jejich pode­psá­ním jeví zce­la zby­teč­ně. Jednu z hlav­ních zásad, že se svý­mi milen­ka­mi nespí v jed­né poste­li, poru­ší hned zkra­je, neb je to to prv­ní, co s Anastasií ve svém bytě udě­lá. Když jí pak uká­že svo­je krá­lov­ství a šoku­je ráz­ným: „Já nemi­lu­ju. Já šukám. Tvrdě.“, tak půso­bí téměř úsměv­ně, že ji hned vzá­pě­tí pomi­lu­je tak něž­ně, že něž­ně­ji už to nešlo. Brání si své sou­kro­mí jako pes hově­zí kost, ale pak se s Anastásií v poho­dě nechá vyfo­tit do novin a sezná­mí ji se svou rodi­nou.
Psychologická záplet­ka zalo­že­ná na tom, že Christian je zce­la okouz­len Anastasiinou nezku­še­nos­tí a mrav­ní čis­to­tou a chtěl by jí doko­na­le ovlád­nout, zatím­co ona by ho ráda pře­vy­cho­va­la na roman­tic­ké­ho prin­ce a měla s ním „nor­mál­ní“ vztah, je bohu­žel nefun­gu­jí­cí, pro­to­že postrá­dá hloub­ku a uvě­ři­tel­nost. Např. není jas­né, co by mělo být na Anastasii tak fas­ci­nu­jí­cí­ho, že se kvů­li ní sexy mili­ar­dář bez mrk­nu­tí oka pod­vo­lí jejím poža­dav­kům a roz­hod­ne se změ­nit své zary­té zvyk­los­ti, když by bez pro­blé­mů kdy­ko­li mohl mít tucet jiných, kte­ré by se mu rády vzda­ly bez námi­tek.
Erotické scé­ny, kte­ré jsou beze spo­ru tím hlav­ním láka­dlem fil­mu, a kte­ré zabí­ra­jí zhru­ba 20 minut dvou­ho­di­no­vé sto­pá­že, vyzní­va­jí poměr­ně dost cud­ně a nevzru­ši­vě (roz­hod­ně jsou cud­něj­ší než v kni­ze) a vždy kon­čí dřív, než kte­rý­ko­li z hrdi­nů sta­čí vyvr­cho­lit. Občas jsou podiv­ně zma­te­ně sestří­ha­né (hlav­ní hrdin­ka je v nich na stří­dač­ku při­vá­zá­na k růz­ným typům nábyt­ku). Anastasia je v nich sice čas­to nahá (díky bohu se opro­ti před­lo­ze holí v pod­pa­ží) a Christian je čas­to bez tri­ka, ale jejich roz­kro­ky ve fil­mu neu­vi­dí­te. Celé to půso­bí jako hod­ně jem­né soft­por­no, jenž je sice hez­ky nasní­ma­né, umě­lec­ky nasví­ce­né a jeho pro­ta­go­nis­té jsou hez­cí lidé, ale že by z toho nadr­že­né fanyn­ky samou roz­váš­ně­nos­tí tek­ly, jak se ozý­vá od růz­ných šprý­ma­řů na dis­kuz­ních fórech a soci­ál­ních sítích, je dost neprav­dě­po­dob­né.
Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%
Dost jsem se těšil na to, že Padesát odstí­nů šedi navá­že z hle­dis­ka vývo­je kine­ma­to­gra­fie na ero­tic­ká dra­ma­ta z osm­de­sá­tých let, na ero­tic­ké thrille­ry z let deva­de­sá­tých a na sexu­ál­ně expli­cit­ní umě­lec­ké sním­ky a zane­se tím vari­a­ci na tyto žán­ry do main­stre­a­mo­vé­ho fil­mu pro 21. sto­le­tí, leč se tak nesta­lo. Vášnivé jis­kře­ní mezi hrdi­ny je ome­ze­no na lač­né pohle­dy a hlu­bo­ké vzdychy, roman­ti­ka tu není sko­ro žád­ná (pro­to­že hlav­ní hrdi­na jí není scho­pen) a co do vzru­ši­vos­ti a váš­ni­vos­ti sexu­ál­ních scén sní­mek výraz­ně zao­stá­vá i za více než dva­cet let sta­rý­mi fil­my, jako byl tře­ba Základní instinkt nebo Hořký měsíc. Ono BDSM, kte­ré moh­lo z celé­ho pro­jek­tu udě­lat něco výraz­ně zají­ma­věj­ší­ho, je výraz­ně zjed­no­du­še­no a téměř potla­če­no. Vztah domi­nant­ní­ho a sub­mi­siv­ní­ho jedin­ce, ve kte­rém má para­dox­ně veš­ke­rou moc v rukách ten sub­mi­siv­ní, pro­to­že může čin­nost domi­nant­ní­ho kdy­ko­li pře­ru­šit, je ve fil­mu ome­zen jen na to méně pod­stat­né, tedy na šle­há­ní bičí­ky a plá­cá­ní na zadek. Přitom mno­hem lépe nato­če­ných a výraz­ně­ji herec­ky pro­ži­tých scén podob­né­ho rázu jsme v posled­ních letech moh­li být svěd­ky tře­ba v Trierově Nymfomance, Cronenbergově Nebezpečné meto­dě a dáv­no před­tím i v Shainbergově Sekretářce – kte­rá mimo­cho­dem vyprá­ví o ženě, jenž se nechá zaměst­nat jako sekre­tář­ka u úspěš­né­ho práv­ní­ka a pro­pad­ne s ním do víru váš­ně a BDSM vzta­hu. Ten práv­ník se jme­nu­je Edward Grey. Náhoda?
Film nato­či­la brit­ská reži­sér­ka Sam Taylor-Johnson, pro níž je Padesát odstí­nů šedi jejím dru­hým celo­ve­čer­ním fil­mem, a kte­rá zapo­ča­la svou kari­é­ru na krát­ko­me­tráž­ních expe­ri­men­tál­ních sním­cích (např. osmi­mi­nu­to­vém zázna­mu toho, jak kam­si do nevad­ské pouš­tě dora­zí něja­ký chla­pík, vyho­ní si a pak je konec). V jejím podá­ní fil­mu zce­la chy­bí tem­po a dyna­mi­ka je tu zpro­střed­ko­vá­na výhrad­ně poste­lo­vý­mi scé­na­mi. K tomu si při­dej­te banál­ní dia­lo­gy a plo­ché posta­vy háze­jí­cí po sobě vil­né pohle­dy (kte­ré zabí­ra­jí vět­ši­nu fil­mu) a vyjde vám ste­ril­ní nuda, z níž si nej­víc uži­je­te zábě­ry na pře­py­cho­vé inte­ri­é­ry a luxus­ní doplň­ky Christianova život­ní­ho sty­lu. Viníkem je pod­le mě kniž­ní před­lo­ha, ze kte­ré by se poda­ři­lo udě­lat dob­rý film jedi­ně v tom pří­pa­dě, že by se na ni téměř rezig­no­va­lo, zůsta­ly by jen kon­cep­ty postav a něko­lik nej­zá­sad­něj­ších situ­a­cí. Bohužel se tak nesta­lo.
Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%

Příjemné je to, že film zre­du­ko­val v zájmu úspor sko­ro všech­ny ved­lej­ší posta­vy (pro­to­že v opač­ném pří­pa­dě by to neby­la jen nuda, ale nebe­tyč­ná nuda) a ome­zil jejich výskyt na epi­zod­ní camea. Škoda je, že v tom nepo­kra­čo­val a nevy­há­zel je z děje úpl­ně. Například pasáž s návště­vou hrdin­či­ny mat­ky je zho­la zby­teč­ná (že se při ní z Christiana vyklu­be posed­lý stal­ker, se ve fil­mu nepro­bí­rá). Nepříliš vyu­ži­tou posta­vou je i Anastasiin kama­rád José, jenž ji na začát­ku pozve na svou výsta­vu foto­gra­fií, o čemž ale nadá­le nepad­ne už ani slo­vo.

Závěr je samo­zřej­mě usek­nu­tý v tom nej­za­jí­ma­věj­ším, v době, kdy mezi hrdi­ny popr­vé dojde k vyhro­ce­něj­ší­mu kon­flik­tu. Překvapení a zne­jis­tě­ní divá­ko­va oče­ká­vá­ní se ale neko­ná – že se nako­nec Anastasia s Christianem usmí­ří a vrá­tí k sobě, je na tuty jas­né, pro­to­že o čem dal­ším by jinak byly ty dal­ší dvě kni­hy.


Podívejte se na hodnocení Padesát odstínů šedi na Kinoboxu.


  1. Erotickémasáže
  2. BDSM masá­že

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22525 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72392 KB. | 28.05.2024 - 04:05:30