Kritiky.cz > Speciály > Historie novely: Padesát odstínů začíná

Historie novely: Padesát odstínů začíná

Padeset
Padeset
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

To, co zača­lo šuš­kan­dou v létě 2011, se brzy sta­lo feno­mé­nem, kte­rý zásad­ně zasá­hl sou­čas­nou lite­ra­tu­ru. Rozhovory lidí zača­ly stá­le čas­tě­ji zahr­no­vat vari­a­ce na tu samou otáz­ku: „Už jsi to četl…?“

V pop kul­tu­ře se brzy zved­la bou­ře vzru­še­ní, zvě­da­vos­ti a dosa­ži­tel­nos­ti. Kniha od E L James „Padesát odstí­nů šedi“ byla nej­pr­ve dostup­ná jako e-kniha s výtis­kem na objed­ná­ní a umož­ňo­va­la zvě­da­vým čte­ná­řům pro­bá­dat ero­tic­kou love sto­ry kdy­ko­liv a kde­ko­liv se jim zachtě­lo.

Na prv­ní pohled to vypa­dá, že „Padesát odstí­nů šedi“ popi­su­je pro­hlu­bu­jí­cí se vztah mezi záhad­ným 27letým mili­ar­dá­řem Christianem Greyem a sexu­ál­ně neza­svě­ce­nou stu­dent­kou vyso­ké ško­ly Anastasiou Steelovou. Ale když zaris­ku­je­te jít dál, „Padesát odstí­nů“ vás zave­de na míle dale­ko od vět­ši­ny slav­ných milost­ných pří­bě­hů a od roman­tic­ké fik­ce.

Je to milost­ný pří­běh, ale vel­mi pro­vo­ka­tiv­ní, kte­rý se zabý­vá limi­ty, a to zejmé­na sexu­ál­ní­mi – nasta­vu­je je, respek­tu­je je, pře­kra­ču­je je – a celý ten­to „prů­zkum“ se ode­hrá­vá uvnitř kni­hy. Je to o důvě­ře ke správ­né­mu člo­vě­ku a o odda­nos­ti vzá­jem­ně odsou­hla­se­ným pra­vi­dlům.

Samozřejmě, že jed­ním z hlav­ních důvo­dů k pře­čte­ní kni­hy je zvě­da­vost, jak vypa­dá tem­ná strán­ka novo­do­bé pohád­ky. Ale kdy­by to byl jedi­ný důvod a sexu­ál­ní pod­text by bylo to jedi­né, co by lidi při­mě­lo k náku­pu kni­hy, tak by pro­dej kle­sl hned, jak by čte­ná­ře zau­ja­lo něco jiné­ho. Co James vepsa­la do této kníž­ky, je boha­tá fan­ta­zie postav, kte­rou čte­ná­ři po celé pla­ne­tě při­ja­li za svou a kte­rá je nuti­la násle­do­vat Christiana a Anu na jejich ces­tě dvě­ma dal­ší­mi úspěš­ný­mi nove­la­mi („Padesát odstí­nů tem­no­ty“ v roce 2011 a „Padesát odstí­nů svo­bo­dy“ v roce 2012). Chtěli zjis­tit, jak se to celé vyvi­ne: „Udělala by to? Udělal by to? Udělali by to?“

Jamesová říká, co bylo „to ono“, co zasáh­lo tolik mili­o­nů čte­ná­řů: „V pod­sta­tě je to pros­tý milost­ný pří­běh o nezku­še­né mla­dé dív­ce, kte­rá je sil­něj­ší, než si mys­lí, o tom, jak potká muže zra­ně­né­ho boles­ti­vou minu­los­tí a o léči­vé schop­nos­ti bez­pod­mí­neč­né lás­ky. Sexuální scé­ny sice obsa­di­ly titul­ky, ale co se líbi­lo čte­ná­řům této tri­lo­gie, byl prá­vě ten milost­ný pří­běh.“

V břez­nu 2012, po týd­nu jed­ná­ní mezi autor­kou knih a vět­ši­nou holly­wo­od­ských stu­dií, zís­ka­la fil­mo­vá prá­va ke třem kni­hám pub­li­ko­va­ným nakla­da­tel­stvím Random House jako tri­lo­gii „Padesát odstí­nů šedi“ stu­dia Universal Pictures a Focus Features.

Více na Kritiky.cz
Život a doba soudce A. K. - fotogalerie ...
Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je ji...
Pustina 3. díl. Přečtěte si, co nás čeká v 3. dílu Pustiny na HBO - 13.11.2016....
Zákon přitažlivosti Co se škádlívá, škádlívá se tak dlouho, až se to rádo mívá. Asi tak by se dal velice str...
Myší hlídka 2: Zima 1152 - 65 % Mrazivé období plné sněhu a ostrého větru nikoho ven neláká, ale členové Myší hlídky si...

Autorka cíti­la, že Universal bylo správ­nou vol­bou. Pochvalně říká: „Potkala jsem spous­tu skvě­lých fil­ma­řů z růz­ných stu­dií Hollywoodu a vůbec to neby­lo leh­ké roz­hod­nu­tí. Ale nako­nec jsem si vybra­la Universal, pro­to­že jsem vědě­la, že [šéf­ka] Donna Langleyová a její tým by zvládly vytvo­řit film tak věr­ný té kníž­ce, jak ho fanouš­ci oče­ká­va­jí a jak si ho zaslou­ží. A vybra­la jsem si Focus, pro­to­že jsou vel­mi úspěš­ní v pře­no­su vel­mi nároč­né­ho obsa­hu na fil­mo­vé plát­no.“ A po chví­li ticha dodá­vá: „A taky pro­to, že mě [výkon­ný pro­du­cent] Jeb Brody uměl roze­smát.“

Když prá­va na tuto tri­lo­gii při­stá­la na sto­lech v Universal/Focus, pro­du­cen­ti Michael De Luca a Dana Brunetti, oba něko­li­krát nomi­no­va­ní na Cenu Akademie, vědě­li, že je tu dlou­hý seznam fil­mo­vých tvůr­ců, kte­ří by se na této prá­ci rádi podí­le­li, přes­to ale hodi­li ruč­ník do rin­gu. Brzy poté se oba potka­li v Londýně při prá­ci na jiném fil­mu a oba si uvě­do­mi­li, jaké kine­ma­to­gra­fic­ké mož­nos­ti ten­to fas­ci­nu­jí­cí pro­jekt nabí­zí a jak inten­ziv­ní milost­ný pří­běh v sobě skrý­vá.

Domluvili si schůzku s agen­ty James, po kte­ré násle­do­va­la řada dis­ku­zí s autor­kou samot­nou. Nedlouho potom, během prá­ce na fil­mu Kapitán Phillips reží­ro­va­ný Paulem Greengrassem, se De Luca a Brunetti dozvě­dě­li, že byli vybrá­ni k pro­du­ko­vá­ní fil­mu Padesát odstí­nů šedi.

James pro­zra­zu­je, co ji na jejích hlav­ních pro­du­cen­tech zau­ja­lo: „Michael mlu­vil během naší schůz­ky o mla­dist­vé lás­ce a o prv­ní lás­ce. Byl z toho pro­jek­tu nad­še­ný a byl zapá­le­ný pro to, aby mohl pře­nést na plát­no zrov­na ten­to milost­ný pří­běh. Dana jsem potka­la až poz­dě­ji, a musím říct, že jsme si úžas­ně pad­li do oka. Skrze všech­no to šílen­ství jsme spo­lu strá­vi­li skvě­lé chví­le.“

Brunetti při­zná­vá, že byl nad­še­ný. „S Mikem jsme spo­leč­ně pra­co­va­li na něko­li­ka fil­mech. 21 byl náš prv­ní, kte­rý jsme toči­li pod­le kni­hy. Potom jsme děla­li The Social Network – Sociální Síť, což bylo taky pod­le kniž­ní před­lo­hy. A posle­dy to byl Kapitán Phillips, taky pod­le kniž­ní­ho zpra­co­vá­ní. Ale i v osob­ní rovi­ně jsme si všich­ni od začát­ku vel­mi dob­ře rozu­mě­li.“

Více na Kritiky.cz
Klasická česká hra „R.U.R.“ bude adaptována do nového filmu režisérem filmu „Dark City“ Alexem Proyasem Uznávaný režisér Alex Proyas (Dark City, Vrána, Proroctví) připravuje novou adaptaci klasick...
Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964) Horst Wendlandt, šéf produkční firmy Rialto, byl v roce 1964 na vrcholu své úspěšné kariér...
#11 - Upír aneb podivné dobrodružství Davida Graye Upíři jsou tématem, které se prolíná celou filmovou historií. Jejich podoby jsou různé. Nej...
Pavel Plyšový se svým Plyšovým Buddhou projdou vaším niterným světem.... „Další překážky, další přísliby, hlava je stále napřed. Kdo ji dohoní? Kdo se alespoň...
Star Wars: Síla se probouzí - screeny z teaseru ...

Producent také říká, že co ho pola­pi­lo, bylo vlast­ní tajem­no toho mate­ri­á­lu: „Podřídí se Ana Christianovi a dá mu všech­no, co od ní žádá, to všech­no, co dostal od ostat­ních? Dá mu ten pocit, že opět domi­nu­je? Podepíše Ana tu smlou­vu, nebo ode­jde a už se nevrá­tí? To je ta otáz­ka, kte­rá drží napě­tí skr­ze celou kni­hu, a kte­ré my chce­me, aby pub­li­kum pocí­ti­lo skr­ze film.“

Tým si vel­mi rych­le naplá­no­val spo­leč­ná setká­ní a vypra­co­val krát­ký seznam poten­ci­o­nál­ních sce­náris­tů, kte­ré potom pozva­li do stu­dia. Výsledný seznam obsa­hu­jí­cí dale­ko méně jmen byl násled­ně před­sta­ven Jamesové a poté se pro­du­cen­ti (spo­leč­ně s autor­kou) shod­li na talen­to­va­né Kelly Marcel, kte­rá pra­co­va­la na vychva­lo­va­ném sním­ku Zachraňte pana Bankse, a kte­rý jí zís­kal něko­lik nomi­na­cí, včet­ně nomi­na­ce na BAFTA Award.

„Věděli jsme, že najít tako­vé­ho sce­náris­tu, kte­rý vzdá všech­nu čest posta­vám, kte­ré Erika vytvo­ři­la a záro­veň jim dá jejich vlast­ní hlas, bude her­ku­lov­ským úko­lem,“ říká De Luca. „Kelly zkrát­ka zachy­ti­la „tóno­vá­ní“ Eričiných „Padesáti odstí­nů šedi“ a doda­la chyt­rý, dráž­di­vý scé­nář, kte­rý sama napsa­la. Žasli jsme nad obrat­nos­tí, se kte­rou svůj úkol zvlád­la.“

James cíti­la, že sce­nárist­ka její dílo skvě­le ucho­pi­la a pří­jem­ně ji pře­kva­pi­lo i fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. „‘Padesát odstí­nů‘ je dlou­há kni­ha a já jsem byla ohro­me­na tím, jak ji Kelly zvlád­la zestruč­nit do ome­ze­né­ho scé­ná­ře, kte­rý ale stej­ně zachy­co­val pod­sta­tu samot­né nove­ly. Práce s ní byla mou nej­ob­lí­be­něj­ší čás­tí pro­ce­su. Musely jsme se roz­hod­nout, kte­ré scé­ny zacho­vá­me, a kte­rých se vzdá­me.“

Zatímco se Marcel zaměst­na­ně adap­to­va­la, hle­dá­ní reži­sé­ra zin­ten­zív­ni­lo. Když své pro­mo video před­ved­la Sam Taylor-Johnson, brit­ská reži­sér­ka něko­li­ka uzná­va­ných krát­kých fil­mů – spo­leč­ně s dílem o raných dnech Johna Lennona nazva­ným Nowhere Boy –, dou­fa­la, že to uká­že její před­sta­vu o vizu­ál­ních efek­tech a ener­gii její tvor­by. Celý tým hned instink­tiv­ně pocho­pil, že našli ide­ál­ní reži­sér­ku, něko­ho, kdo má hlu­bo­ké pocho­pe­ní pro smy­sl­nost toho­to pří­bě­hu… stej­ně tak jako vášeň, se kte­rou ostat­ní tvůr­ci k tomu­to fil­mu při­stu­po­va­li.

Více na Kritiky.cz
Panský dům a jeho dědictví – závěrečný díl rodinné ságy Osud jedné rodiny a láska, jež všechno překoná Máte rádi rodinné ságy? Zamilovali jste se...
Virtua Tennis 4 - skutečně povedená hra od Segy pro PSV PSV je fenoménem poslední doby. Hodně se o ní mluví a novinky, co denně vycházejí, opravdu n...
Mirai Navrátil – dýdžej Ve filmu Přes prsty máte miniroličku dýdžeje. Toužil jste někdy stát se hercem, nebo pro vá...
Shingeki no Kyojin 20. díl Erwin Smith: 57. expedice mimo zdi (4. část) Eren a zbytek speciálního bojového komanda opouš...
Quick Cuts | Carl Klingberg (Sweden) | 2022 #IIHFWorlds ...

Brunetti při­zná­vá, že víra v Taylor-Johnson byla neo­chvěj­ná. „Hledání reži­sé­ra bylo poměr­ně stre­su­jí­cí a najmu­tí Sam vyža­do­va­lo důvě­ru hlav­ně od stu­dia. Očekávalo se, že bude­me spo­lu­pra­co­vat s někým, kdo má za sebou spous­tu fil­mů, ale my jsme chtě­li Sam.“

Taylor-Johnson vysvět­lu­je, co ji na této tri­lo­gii zau­ja­lo a proč se roz­hod­la být sou­čás­tí fil­mu: „Základním důvo­dem proč jsem chtě­la pra­co­vat na tomhle fil­mu, je, že je to jako pohád­ka, se vše­mi těmi záplet­ka­mi, na kte­rých jsme vyrost­li, nicmé­ně ve vel­mi dospě­lé ver­zi: Mladá dív­ka potká své­ho prin­ce. Ale on je nedo­stup­ný. Je úspěš­ný, báječ­ný, boha­tý, ale to se změ­ní a roz­ví­jí a stá­vá se z toho něco zce­la jiné­ho. Zároveň je to pří­běh dív­ky, kte­rá pro­zkou­má­vá sexu­a­li­tu na své ces­tě k dospě­los­ti.“

„V mno­ha ohle­dech je milost­ný pří­běh Christiana a Any vel­mi pří­mo­ča­rý,“ pokra­ču­je. „Je to o dvou lidech, kte­ří se do sebe zami­lu­jí a vyjed­ná­va­jí, co pro sebe jsou a nejsou ochot­ni dělat, čeho se mohou vzdát a čeho už ne a jakou ces­tou se spo­leč­ně vyda­jí. Ale je v tom dale­ko více extré­mů než v jiných vzta­zích. Ana se zami­lo­vá­vá do vel­mi kom­pli­ko­va­né osob­nos­ti a pro­ží­vá prv­ní roman­ci a prv­ní sexu­ál­ní obje­vo­vá­ní. Pro Christiana je to taky začá­tek – cítí, dýchá a učí se, jak milo­vat.“

Taylor-Johnson uzná­vá, že její pří­stup k pří­bě­hu byl „cho­vat se k tomu jako k výji­meč­né­mu milost­né­mu pří­bě­hu, mimo­řád­ně neob­vyk­lé­mu a jedi­neč­né­mu.“ „Když do toho vstu­pu­je­te, sna­ží­te se být vel­mi ohle­du­pl­ní a najít deli­kát­ní a jem­né momen­ty, kdy se ti dva začí­na­jí měnit. Je to něco, co musí být bez­chyb­ně vyvá­že­no skr­ze celý film, aby to všech­no dáva­lo smy­sl, a aby to bylo v sou­la­du s tím, co děla­jí.“

De Luca mlu­ví za celý tým, když mlu­ví o hle­dá­ní těch správ­ných kre­a­tiv­ních sil potřeb­ných k tomu, aby stvo­ři­li prv­ní kapi­to­lu této ságy: „Udělali jsme roz­ho­vo­ry se spous­tou lidí – s muži i se žena­mi – ale nako­nec jsme se řídi­li pod­le sce­nárist­ky a reži­sér­ky, pro­to­že jsme si mys­le­li, že na to mají ten nej­lep­ší pohled. Mohlo to jít úpl­ně jiným smě­rem, ale skon­či­li jsme se dvě­ma žena­mi v čele. Možná je to o tom, že mají lep­ší vhled do toho pří­bě­hu. Skončili jsme obklo­pe­ni vel­kou spous­tou žen, což bylo pro ten­to film skvě­lé.“

Více na Kritiky.cz
V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 % Napsat recenzi na jakýkoliv film bratří Coenů se zdá být jednoduchou záležitostí, poněvad...
Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ Poblíž vstupu do parku na budapešťském náměstí Svobody naproti velvyslanectví Spojených st...
Survivor - 2. epizoda - Gábor je BEAST Jak už jsem zmínil v prvním díle, jsem velkým fanouškem původního Survivora, takže jsem byl...
Černý čtvrtek – historky z dealerova života Quentin Tarantino zanechal nesmazatelnou stopu ve filmové historii svým opusem Pulp Fiction: Histo...
Wimbledon Peter a Lizzie mají společnou lásku, kterou je tenis. Lizzie je toho času úspěšná americká ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96694 s | počet dotazů: 301 | paměť: 70830 KB. | 30.11.2023 - 14:28:31