Kritiky.cz > Speciály > Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu

Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu

Padeset
Padeset
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro Taylor-Johnson byla har­mo­nie fil­mu a fil­mo­vé hud­by pro Padesát odstí­nů šedi stej­ně důle­ži­tá jako samot­ný vzhled fil­mu. Říká: „Není to něco, co do fil­mu na kon­ci jen tak vlo­žím. Výběr pís­ní je stej­ně důle­ži­tý jako všech­ny scé­ny a to, jak jsou emo­ci­o­nál­ně zahrá­ny. Je to jako v oprav­do­vém živo­tě: Sedíte, pije­te čaj a coko­liv, co zrov­na hra­je v rádiu, vás může pře­nést na jiné mís­to. Hudba je pro mě a pro ten­to film ele­men­tár­ně důle­ži­tá. Je to vel­ká věc, vybrat ji správ­ně tak, aby ladi­la s nála­dou jed­not­li­vých čás­tí fil­mu.“

Aby bylo mož­né usku­teč­nit její hudeb­ní a lyric­ké cíle, obrá­ti­la se reži­sér­ka na skla­da­te­le Dannyho Elfmana, kte­rý byl čty­ři­krát nomi­no­ván na Oscara a jehož růz­no­ro­dé kom­po­zi­ce zahr­nu­jí tolik zná­mou zněl­ku k tele­viz­ní­mu seri­á­lu Simpsonovi, ale i sklad­by k fil­mům Tima Burtona, se kte­rým spo­lu­pra­cu­je již vel­mi dlou­hou dobu. Jeho tvor­ba je bez­po­chy­by zaslou­že­ně sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho živo­ta zábav­ní­ho prů­mys­lu. Ve sku­teč­nos­ti to byla prá­vě lás­ka k Burtonovým fil­mům, co při­mě­lo Taylor-Johnson obrá­tit se na Elfmana. „Danny je feno­me­nál­ní skla­da­tel. Jeho hud­ba je tem­ná, vtip­ná a obsa­hu­je všech­ny dal­ší prv­ky, kte­ré jsou potřeb­né pro ten­to film. Práce s ním byla sen. Bylo abso­lut­ně sen­zač­ní mít tu mož­nost za ním zajít a poslech­nout si, jak sklá­dá hud­bu k jed­not­li­vým scé­nám.“

Elfman vysvět­lu­je, co ho zau­ja­lo nato­lik, že se při­dal k prá­ci na fil­mu Padesát odstí­nů šedi: „Byly to dvě věci – prv­ní, byl to žánr, kte­rý zatím nee­xis­to­val a potom urči­tě to, že jsem poznal Sam. Hned se mi zalí­bi­la a cítil jsem, že to bude zábav­ná prá­ce.“ K výsled­ku své prá­ce při­zná­vá, že „je vel­mi jed­no­du­chá, téma­tic­ky, pro­to­že můj úkol pro ten film byl jas­ný. Chtěl jsem, aby si ta hud­ba usta­vič­ně hrá­la s Anastasií a Christianem. Je to o tom, jak jsou oni dva spo­lu – roman­tic­ky i nero­man­tic­ky – a o jejich sexu­ál­ním napě­tí.“

Skladatel říká, že ve výsled­ku je spous­ta momen­tů, kte­ré jsou odleh­če­né a nechá­va­jí pro­stor pro jem­ný humor a milé vti­py, kte­ré se urči­tě budou líbit fanouškům postav. Mimo tuhle leh­ko­my­sl­něj­ší část při­zná­vá, že je zby­tek fil­mu poně­kud tem­něj­ší, ale pořád roman­tic­ký. Tu tem­nost nachá­zí v někte­rých čás­tech vzta­hu Christiana a Any a v jeho neschop­nos­ti se k ní občas při­blí­žit. Elfman říká: „V co dou­fám, když tvo­řím pomo­cí hud­by nála­du k tako­vé­mu fil­mu je to, aby bylo poznat, že ty posta­vy tou­ží si být blíz­ko, ať už o tom vědí, nebo ne. Hudba a nála­da vyko­ná­vá stej­nou prá­ci jako v kni­ze vypra­věč. V kni­ze si Ana mys­lí, ‚Proboha, tenhle muž je úžas­ný!‘. A tohle musí ve fil­mu zaří­dit hud­ba. Například nám říká, že za pros­tou kon­ver­za­cí, kte­rou mají, když se set­ka­jí, se skrý­vá dale­ko víc.“

Více na Kritiky.cz
Listování Od pohádky k pohádce - Medvídek Pú V této dětské knížce nalezneme dva příběhy ze světa Medvídka Pú.  Příběhy jsou pojme...
Království nebeské - recenze Po rozvláčné Troje, katastrofickém Králi Artušovi a rozporuplně přijatém Alexanderovi, při...
Soutěž s Letopisy Narnie - a knihu získává! ...
Gearbox potvrdili, že Borderlands 3 budou jejich další hrou Vývojářské studio Gearbox oficiálně potvrdilo přípravy třetích Borderlands. Jejich vývoj ...
Po Wasteland 3 chystá studio inXile Entertainment další dvě... Po Wasteland 3 chystá studio inXile Entertainment další dvě RPG, prozradil generální ředitel ...

Díky skladbám zahr­nu­jí­cím ‚Ana and Christian‘ (Ana a Christian) a ‚Did that Hurt?‘ (Bolelo to?) byl Elfman schop­ný pro­zkou­mat odliš­nou strán­ku své osob­nos­ti. Nabízí nám vhled do své­ho kre­a­tiv­ní­ho pro­ce­su:  „Pokaždé když dělá­te něco ryt­mic­ké­ho a jed­no­du­ché­ho, vytvá­ří­te puls; což je pro spi­so­va­te­le uvol­ňu­jí­cí. Je to o tom hrát ryt­mus, kte­rý je neměn­ný. Žiju v inten­ziv­ním svě­tě a dělat něco pří­jem­né­ho je hyp­no­tic­ké. Nemám šan­ci to dělat tak čas­to, tak­že si toho vel­mi vážím.“

Soundtrack, kte­rý dopl­ňu­je Elfmanovu hud­bu, nás bere na bouř­li­vou ces­tu od prv­ní­ho setká­ní Any a Christiana až po jejich pří­tom­nost v čer­ve­ném poko­ji. Hudební super­vi­zor­ka DANA SAN vybra­la na album 16 skla­deb od hudeb­ních super­star a hudeb­ních legend jako je Frank Sinatra („Witchcraft“), The Rolling Stones (“Beast of Burden”), a Annie Lennox (“I Put a Spell on You (Fifty Shades of Grey) (Padesát odstí­nů šedi)),” stej­ně jako novou a dosud nezve­řej­ně­nou hud­bu od Ellie Goulding (“Love Me Like You Do”). Na albu se dál obje­vu­jí Sia (“Salted Wound”), Skylar Grey (“I Know You”), Jessie Ware (“Meet Me In The Middle”), Laura Welsh (“Undiscovered”), Vaults (“One Last Night”), AWOLNATION (“I’m on Fire”) a dvě nové pís­ně od The Weeknd (“Where You Belong” a “Earned It (Fifty Shades Of Grey)”). Taylor-Johnson se dokon­ce i podí­le­la na reží­ro­vá­ní video­kli­pu k pís­ni od The Weekend. Setkala se při tom opět s hvězdou Johnson a kine­ma­to­gra­fem McGarveym.

Na soun­d­trac­ku se podí­le­la i celo­svě­to­vá super­star Beyoncé. Stvořila exklu­ziv­ní novou píseň „Crazy in Love (2014 Remix)“, kte­rá byla zhu­deb­ně­na Bootsem, aby dopl­ni­la fil­mo­vý trai­ler, stej­ně jako její zre­mi­xo­va­ná „Haunted (Michael Diamond Remix)“ z roku 2013.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65527 s | počet dotazů: 259 | paměť: 70002 KB. | 30.11.2023 - 11:39:31