Kritiky.cz > Články > phpRS 2.5.0

phpRS 2.5.0

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak před něko­li­ka dny vyšla nová ver­ze redakč­ní­ho sys­té­mu phpRS, na kte­rém je ten­to web posta­ven. A dnes jsem i web Filmy pro Vás ino­vo­val na novou ver­zi. Přináší mno­ho nových změn, kte­ré usnad­ní prá­ci redak­to­rům a usnad­ní také prá­ci ostat­ním lidem. Včetně čte­ná­řům, na kte­ré také tvůr­ce phpRS mys­lel, a tak je při­dá­no něko­lik věcí, kte­ré usnad­ní čte­ná­řům lep­ší ori­en­ta­ci na našem ser­ve­ru..Jednou z nej­vý­znam­něj­ších novi­nek této nové ver­ze phpRS sys­té­mu je zce­la nový lay­out engi­ne (vzhle­do­vý sys­tém), kte­rý posky­tu­je web­de­sig­né­rům téměř neo­me­ze­né mož­nos­ti při návr­hu a rea­li­za­ci vzhle­du webu. Nový šab­lo­no­vý engi­ne je zalo­žen na téměř abso­lut­ní sepa­ra­ci dat od vzhle­du webu a apli­ka­cí šab­lo­no­vé­ho pří­stu­pu. - Hlavním vidi­tel­ným důsled­kem zave­de­ní toho­to pří­stu­pu je vznik tzv. glo­bál­ních a člán­ko­vých šab­lon, jejichž pro­střed­nic­tvím se for­má­tu­je vzhled celé­ho webu respek­ti­ve člán­ků. Jednotlivé šab­lo­ny jsou ulo­že­ny v samo­stat­ných sou­bo­rech a před jejich apli­ka­cí se musí do sys­té­mu nain­sta­lo­vat. Instalace nových šab­lon je do znač­né míry auto­ma­ti­zo­va­ná a vše se pro­vá­dí v admi­nis­trač­ním roz­hra­ní (kon­krét­ní návod najde­te v sou­bo­ru „instalace_cz.txt“, kte­rý je sou­čás­tí stan­dard­ní dis­tri­buce).

Druhou význam­nou novin­kou je odstra­ně­ní dosa­vad­ní závis­los­ti phpRS sys­té­mu na aktiv­ním nasta­ve­ní mož­nos­ti prá­ce s glo­bál­ní­mi pro­měn­ný­mi v PHP. Od této ver­ze je phpRS sys­tém plně nezá­vis­lý na nasta­ve­ní této vlast­nos­ti PHP.
Další novin­kou je vylep­še­ný komen­tá­řo­vý sub­sys­tém, kte­rý při­ná­ší nový způ­sob vklá­dá­ní komen­tá­řů do sys­té­mu, jenž eli­mi­nu­je rizi­ko vstu­pu nevhod­ných HTML tagů nebo JavaScriptů. Inovací pro­šlo také admi­nis­trač­ní roz­hra­ní komen­tá­řo­vé­ho sub­sys­té­mu, kte­ré nyní umož­ňu­je jed­no­du­chou iden­ti­fi­ka­ci nových pří­spěv­ků a také pod­po­ru­je mož­nost úpl­né­ho vyma­zá­ní nevhod­né­ho komen­tá­ře.

Ke člán­kům byl při­dán zce­la nový znám­ko­va­cí sub­sys­tém, kte­rý umož­ňu­je ohod­no­tit jed­not­li­vé člán­ky znám­kou od 1 do 5.

Další novin­kou je mož­nost akti­va­ce strán­ko­vá­ní hlav­ní výpi­so­vé strán­ky (index.php). Tato funk­ce se aktivuje/zakazuje v admi­nis­trač­ním roz­hra­ní v sek­ci „Konfigurace“.

Menší změ­nou pro­šel také vnitř­ní reklam­ní sys­tém, kte­rý od teď umož­ňu­je kro­mě dosa­vad­ních dvou reklam­ních prv­ků (ban­ner a text) vlo­žit do sys­té­mu dal­ší tře­tí prvek - reklam­ní kód. Tato tře­tí vari­an­ta umož­ňu­je do sys­té­mu vlo­žit v pod­sta­tě jaký­ko­liv reklam­ní prvek, včet­ně prv­ků zís­ka­ných pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce Java Scriptu. Tento nový reklam­ní prvek lze samo­zřej­mě při­dá­vat i do reklam­ních kam­pa­ní.

V návaz­nos­ti na změ­nu lay­out engi­nu byla také pře­pra­co­vá­na vět­ší část dyna­mic­ky gene­ro­va­né­ho obsa­hu, kte­rý je nyní for­má­to­ván vět­ším množ­ství CSS sty­lů. Výsledkem této změ­ny je opět vět­ší a snad­něj­ší měni­tel­nost lay­ou­tů.

Přehled všech základ­ních CSS sty­lů najde­te v sou­bo­ru „zakladni_css.txt“, kte­rý je sou­čás­tí stan­dard­ní dis­tri­buce.

Další novin­kou je roz­ší­ře­ní funkč­nos­ti „obráz­ko­vé phpRS znač­ky“ (fun­gu­je ve spo­je­ní s inter­ní obráz­ko­vou phpRS gale­rií) o mož­nost zob­ra­ze­ní náhle­du na vybra­ný obrá­zek. Náhled je samo­zřej­mě auto­ma­tic­ky dopl­něn o hyper­link na vel­ký obrá­zek.

Konkrétní infor­ma­ce o tom, jak apli­ko­vat obráz­ko­vou phpRS znač­ku, najde­te pří­mo v pro­stře­dí inter­ní obráz­ko­vé phpRS gale­rie.

Poslední změ­no (roz­ší­ře­ním) je řada drob­ných ino­va­cí a úprav zamě­ře­ných na zvý­še­ní inte­gri­ty, bez­peč­nos­ti, vali­di­ty a výko­nu phpRS sys­té­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52626 s | počet dotazů: 276 | paměť: 72177 KB. | 23.05.2024 - 15:00:44