Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Souboj Titánů

Souboj Titánů

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Komunistická dik­ta­tu­ra nedo­vo­li­la moc fil­mům ze západ­ní pro­duk­ce pří­stup do ČSSR. Občas však cen­zo­ři, nej­spíš náhod­ně osví­ce­ni jakousi nad­při­ro­ze­nou mocí vpus­ti­li do kin a násled­ně tele­vi­zí kul­tov­ní sní­mek Souboj Titánů. Přiznám se, že tuto dobu nepa­ma­tu­ji :-), avšak vidím před sebou den, kdy mi můj děde­ček ten­to film pus­til popr­vé. A od té doby pat­ří Clash mezi mé nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my. Na násle­du­jí­cích řád­cích jej roze­be­ru a zdů­vod­ním, proč pod­le mne pat­ří mezi kul­tov­ní díla svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie.

Snímek je jed­no­znač­ně nej­kva­lit­něj­ším dílem, kte­ré vychá­zí z řec­ké myto­lo­gie.

Film pojed­ná­vá o Perseovi, synu Diovu, kte­rý zachra­ňu­je měs­to Joppa před nestvůr­ným Krakenem. Tuto bes­tii pora­zí pou­ze pohled ješ­tě nebez­peč­něj­ší Medusy, kte­ru tedy musí hlav­ní hrdi­na zni­čit jako prv­ní, neboť ji asi těž­ko při­ve­de v pou­tech a pou­ži­je pro­ti nestvůře živou :D. Ve fil­mu máme jas­ně daný pří­běh, hrdi­ny i padou­chy a roz­hod­ně nehro­zí, že by se v něm někdo nevy­znal.

Herecký ansám­bl je sesta­ven z něko­li­ka hvězd­ných postav, jež dopl­ňu­jí uměl­ci, kte­ří si kro­mě pár fil­mů v ničem pořád­ném neza­hrá­li.

Persea ztvár­nil Harry Hamlin, pro něhož to byla prv­ní vět­ší fil­mo­vá role. Zhostil se jí per­fekt­ně a fanouš­ci fil­mu jej pova­žu­jí za per­fekt­ní­ho hrdi­nu. Po Clashi si však ten­to herec již moc neškr­tl, při­po­meň­me tře­ba dabing Persea ve hře God of War 2.

Největší hrdi­na z fil­mo­vé řec­ké myto­lo­gie

Nejvyššího boha Dia zahrá­la jed­no­znač­ně nej­vět­ší hvězda celé­ho herec­ké­ho týmu, samot­ný Laurence Olivier. Bývalý Hamlet, Dr. Szell či Ezra Liebermann dal vlád­ci bohů jas­nou tvář a skvě­lou auru, kte­rá z něj čiše­la na sto honů.

Myslím, že samot­ný Zeus by Oliviera schvá­lil 🙂

Postava moř­ské bohy­ně Thetidy při­padla na Maggie Smith, kte­rou vět­ši­na fil­mo­vých fanouš­ků zná jako Minervu McConagal z Harryho Pottera. Její napůl klad­ná a napůl zápor­ná role pat­ří ve fil­mu mezi nej­dů­le­ži­těj­ší a pod­le mě je prá­vě tato posta­va i tím nej­lep­ším, co ve fil­mu vidí­me.

Byť neby­la krás­ná, zahrá­la roli bohy­ně per­fekt­ně.

Dalšími her­ci, kte­ří si ve fil­mu střih­li role nesmr­tel­ných bohů byly tře­ba Claire Bloom jako Héra či afro­di­tov­ská Ursula Andress, zná­má to Bondgirl z fil­mu Dr. No (1962).

Během natá­če­ní si Ursula Andress pro­ži­la romá­nek s Perseem Harry Hamlinem.

Z „herec­kých smr­tel­ní­ků“ vyční­vá hlav­ně Burgess Meredith, jenž si zahrál Perseova men­to­ra Amona. Ostatní lidi neby­li zahrá­ni výraz­něj­ší­mi herec­ký­mi hvězda­mi.

Meredith se mimo Clash pro­sla­vil rolí tre­né­ra Mickeyho ve fil­mu Rocky (1976).

Vedle her­ců mají ve fil­mu vel­kou roli i vše­li­ja­ké bes­tie. Trikový expert Ray Harryhausen, kte­rý se podí­lel i na fil­mech Jáson a Argonauti či King Kong, si však neu­vě­do­mil, že fil­mo­vá tri­ka­ři­na už posko­či­la na vyš­ší úro­veň... Nadpřirozené bytos­ti, báj­né stvů­ry a dal­ší posta­vy vytvo­ře­né Harryhausenem a jeho týmem ted půso­bí ve vět­ši­ně pří­pa­dů komic­ky. Filmu to naštěs­tí moc neu­bli­žu­je, spí­še nao­pak, dodá­vá mu tím něja­ký ten pohád­ko­vý punc. Posuďte sami...

Sup roz­hod­ně nedě­sí, malé děti se na film mohou v kli­du podí­vat.

Důležitá posta­va, sova Bubo, hrá­la v pří­bě­hu zásad­ní roli.

Medusa půso­bí stra­ši­del­ně­ji než ostat­ní stvů­ry.

Hudební dopro­vod Clashe je vyni­ka­jí­cí ve všech ohle­dech. Laurence Rosenthal nasa­dí lať­ku již úvod­ní sklad­bou, kte­rou zna­jí mili­ó­ny fanouš­ků po celém svě­tě (a ne vždy si ji spo­jí s tím­to fil­mem). Velmi zají­ma­vá je i sklad­ba, kte­rá dopro­vá­zí Perseův sou­boj s Medusou.

Úvodní sklad­ba bývá čas­to hrá­vá­na i na akcích nej­růz­něj­ší­ho typu.

Souboj Titánů se stal kul­tov­ním fil­mem, uchy­til se zvláš­tě v zemích východ­ní­ho blo­ku. Američtí fanouš­ci jej sice též milu­jí, ale pod­le mě nema­jí k tomu­to dílu tako­vý vztah jako my.


Podívejte se na hodnocení Souboj Titánů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66072 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71697 KB. | 14.07.2024 - 21:30:04