Kritiky.cz > Speciály > Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

JSvet
JSvet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je nemož­né si Jurský svět před­sta­vit bez elek­tri­zu­jí­cí­ho pro­po­je­ní Claire a Owena. „Všichni ten­to pár zbož­ňu­jí,“ říká Bayona. „Ta che­mie mezi Bryce a Chrisem mi při­po­mí­ná kla­sic­ké holly­wo­od­ské fil­my. K tomu jsme se muse­li vrá­tit. Chris vytvo­řil úžas­nou posta­vu, kte­ré pro­půj­čil oprav­do­vý šarm a vtip. Má upřím­nou vnitř­ní sílu, díky kte­ré komu­ni­ku­je s pub­li­kem tak, že vždyc­ky udě­lá tu správ­nou věc.“

Pratt vysvět­lu­je, co pub­li­kum na těch­to fil­mech stá­le baví: „Úspěch Jurského svě­ta začí­ná s úspě­chem Jurského par­ku. Lidi ten původ­ní film oprav­du milo­va­li. Připoutalo to pozor­nost celé gene­ra­ce a svět byl hla­do­vý po tom vidět novou ver­zi toho pří­bě­hu… ver­zi se vše­mi tech­no­lo­gic­ký­mi vymo­že­nost­mi, kte­ré ve fil­mo­gra­fii při­by­ly od roku 1993.“

I přes­to, že žijí své živo­ty oddě­le­ně, se díky spo­leč­né­mu cíli v tom­to fil­mu Chris a Claire opět shle­da­jí. Zatímco ona ochra­nu a záchra­nu těch­to živo­či­chů pova­žu­je za své poslá­ní, uvě­do­mu­je si, že Owena zpět na ost­rov dosta­ne pří­le­ži­tost zachrá­nit Blue, velo­ci­rap­to­ra, ke kte­ré­mu má Owen sil­né pou­to. „Hodně toho, co se mezi Claire a Owenem děje, zůstá­vá nevy­slo­ve­no. V Jurském svě­tě si spo­lu pro­šli trau­ma­tic­ký­mi zážit­ky a oba se s nimi vypo­řá­dá­va­jí po svém,“ říká Pratt. „Owen věří, že nee­xis­tu­je způ­sob, jak se cítit lépe, pros­tě musí­te jít dál a žít svůj život. Utápět se ve vině, jako to dělá Claire, je špat­ně, ale pro Owena je špat­né i igno­ro­vá­ní toho, co se sta­lo… tak­že se navzá­jem potře­bu­jí. Vidíte, že tito dva k sobě mají vel­kou náklon­nost a že jsou zro­ze­ni k tomu, být spo­lu… ale okol­nos­ti jim nedo­vo­lu­jí, aby se tak sta­lo.“

Pratt se v minu­los­ti v roli Owena vydal na honič­ku džun­glí s velo­ci­rap­to­ry a pře­žil bru­tál­ní pokou­sá­ní od růz­ných stvo­ře­ní na ost­ro­vě. Nic ale nemoh­lo Owena při­pra­vit na nové­ho nestvůr­né­ho dino­sau­ra stvo­ře­né­ho Dr. Wu: indo­rap­to­ra, nej­smr­tel­něj­ší stvo­ře­ní, kte­ré kdy cho­di­lo po této pla­ne­tě. „Indoraptor ote­ví­rá náš pří­běh a uka­zu­je nám, jaká bude budouc­nost jur­ské­ho svě­ta. Dojde vám, že indo­rap­tor je přes­ně to, o co spo­leč­nos­ti InGen šlo. Již léta vytvá­ře­li ten­to typ kogni­tiv­ní inte­li­gen­ce pro pre­dá­to­ry. Jejich vývoj došel až k indo­rap­to­ro­vi, kte­rý je v pod­sta­tě neprů­střel­ný. Útočí na povel. Byl navr­žen jako smr­tí­cí zbraň vál­ky a my od začát­ku vidí­me, jak nebez­peč­ný je. Představa těch­to stvo­ře­ní v nespráv­ných rukou je děsi­vá.“

Zatímco Owen se roz­ho­dl pro život v osa­mě­ní, Claire se roz­hod­la pro přes­ný opak – vytvo­ři­la sku­pi­na na ochra­nu dino­sau­rů (Dinosaur Protection Group, DPG), jejíž misí je zachrá­nit zby­lé dino­sau­ry žijí­cí na ost­ro­vě Isla Nublar. „Pořád si dává za vinu vše, co se sta­lo,“ pokra­ču­je Howard. „Udělala chy­bu, kte­rou již nemů­že vzít zpět, když se podí­le­la na stvo­ře­ní indo­mi­nuse rexe. Svět je teď kvů­li její­mu jed­ná­ní jiným mís­tem. Otevřela Pandořinu skříň­ku, kte­rou už nemů­že zavřít. Vše, o co Claire jde, je být v tomhle pří­bě­hu na správ­né stra­ně. Je to její pohnut­kou i poslá­ním.“

I přes­to, že Howard hra­je ve fil­mech již od dět­ství, ji reži­sé­ro­vy schop­nos­ti pře­kva­pi­ly. „Je pár věcí, kte­ré J.A. na pla­ce dělal a kte­ré jsem nikdy před­tím neza­ži­la. Natáčeli jsme scé­ny bez dia­lo­gu a on během nich pouš­těl hud­bu. Jinak jsme cho­di­li, jinak jsme se cho­va­li. Také pou­ží­val spous­tu dino­sau­řích efek­tů. Najednou se tře­ba ozval oprav­du hla­si­tý dino­sau­ří skřek; vydě­si­lo nás to a vyvo­la­lo to něja­kou reak­ci. Používá spous­tu nástro­jů k tomu, aby nás dostal do své­ho svě­ta a abychom se všich­ni sjed­no­ti­li – všich­ni jako část jed­no­ho orchest­ru.“

Howard, stej­ně jako Pratt, měla z indo­rap­to­ra strach. „Známe pra­vi­dla, jak se ubrá­nit růz­ným typům dino­sau­rů, ale indo­rap­tor je kom­plet­ně vytvo­řen člo­vě­kem,“ podo­tý­ká. „Co je na této nestvůře tak děsi­vé, je to, že netu­ší­me, jak se jí ubrá­nit. Pokud se ani nehne­te, T. rex vás neu­vi­dí a máte mož­nost utéct. Ale tenhle dino­sau­rus úpl­ně mění pra­vi­dla hry. Dr. Wu vytvo­řil neza­sta­vi­tel­nou zbraň. A to je ta poin­ta - mys­le­li bys­te si, že nejdě­si­věj­ší věc, kte­ré v Jurském svě­tě bude­te čelit, je dino­sau­rus. Ale v tom­to fil­mu pozná­me, že je něco ješ­tě hro­zi­věj­ší­ho a kru­těj­ší­ho – něco více krve­lač­něj­ší­ho a nemi­lo­srd­něj­ší­ho – lid­ská rasa.“

Claiřin styl se od prv­ní kapi­to­ly fil­mu spo­leč­ně s jejím názo­rem na svět také hod­ně změ­nil. „Její účes a doko­na­lý bílý out­fit v prv­ním fil­mu zachy­ti­ly, jakým člo­vě­kem v té době Claire byla,“ shr­nu­je Howard. „V tom­to fil­mu jsem chtě­la jas­ně uká­zat, že se dra­ma­tic­ky změ­ni­la. Claire je cit­li­vá a inte­li­gent­ní žena, kte­rá je dob­ře při­pra­ve­ná.“ Směje se: „Teď tam mám na sobě oprav­du pev­né boty, za což jsem ráda.“

K Howard a Prattovi se při­da­li i dva heci, kte­ří byli sou­čás­tí jur­ské rodi­ny už od prv­ní­ho dne. BD Wong se vra­cí do role Dr. Henryho Wu, stvo­ři­te­le zla zná­mé­ho jako indo­mi­nus rex. Wong vysvět­lu­je aktu­ál­ní situ­a­ci své posta­vy: „Dr. Wu byl odvo­lán kvů­li nedo­dr­že­ní správ­ných zásad, tak­že se zrov­na teď v moc dob­ré pozi­ci nena­chá­zí. Pořád má stej­né zna­los­ti, ale je zou­fa­lej­ší a nemá pří­stup ke všem mecha­nismům. Je v úpl­ně jiné situ­a­ci a má svá­za­né ruce.“

Ale i tak; tam, kde je bri­lant­ní šíle­ný vědec, tam jsou i inves­to­ři. Wu pra­cu­je na nové gene­tic­ky upra­ve­né nestvůře, zví­ře­ti, kte­ré je dale­ko děsi­věj­ší a inte­li­gent­něj­ší než T. rex nebo indo­mi­nus rex. „Dr. Wu pořád vytvá­ří nové dino­sau­ry,“ smě­je se herec. „I když bych rád řekl, že jeho úmys­ly nejsou pou­ze jen straš­ně zlo­my­sl­né. Na někte­ré věci kvů­li pokro­ku v tech­no­lo­gii nepo­hlí­ží, jde mu hlav­ně o vytvo­ře­ní dino­sau­rů tak detail­ních, že je mož­né je ovlá­dat. Dlouhověká deba­ta o tom, jak dlou­ho to potr­vá a jest­li je to morál­ně správ­né, je sou­čás­tí fil­mu.“

V tom­to díle je odtaj­ně­na taj­ná labo­ra­toř Dr. Wu, z její­hož desig­nu byl Wong nad­šen. „Tahle scé­na posou­vá před­sta­vu taj­né labo­ra­to­ře Dr. Wu na úpl­ně jinou úro­veň. Místnost, kte­rou vidí­me na kon­ci Jurského svě­ta, bled­ne ve srov­ná­ní s ope­ra­cí, kte­rá se ode­hrá­vá v této masiv­ní pod­zem­ní labo­ra­to­ři. V celé mé herec­ké kari­é­ře se do tako­vých kulis dosta­nu jenom v těch­to fil­mech. Je to extrém­ně pro­pra­co­va­né a auten­tic­ké.“

Indominus rex byl pou­ze začát­kem v ode­bí­rá­ní genů jiným dino­sau­rům a jejich násled­ném klo­no­vá­ní s jiný­mi dru­hy k vytvo­ře­ní něče­ho hrů­zu nahá­ně­jí­cí­ho. „Indoraptor je pro ten­to film tím správ­ným zápo­rá­kem,“ říká Wong. „Wu ohled­ně ztě­les­ně­ní indo­rap­to­ra vlast­ně zaží­vá vnitř­ní kon­flikt, pro­to­že ho pova­žu­je za nedo­kon­če­né­ho. Rád by ho dotvo­řil k doko­na­los­ti. Ostatní už ale chtě­jí indo­rap­to­ra pou­žít, pro­to­že se zdá být plně funkč­ní. Ale není.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16492 s | počet dotazů: 231 | paměť: 71885 KB. | 14.07.2024 - 22:55:28