Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Příběhy starého Izraele - Noe, Mojžíš, Šalamoun a mnoho dalších

Příběhy starého Izraele - Noe, Mojžíš, Šalamoun a mnoho dalších

Audiokniha Pribehy stareho Izraele Eduard Petiska
Audiokniha Pribehy stareho Izraele Eduard Petiska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

5473909 miroslav taborsky v0

Žil jed­nou jeden muž jmé­nem Nemo. Byl moud­rý a pomá­hal lidem, aby jim usnad­nil prá­ci. Ovšem nijak mu nepro­je­vi­li vděč­nost a posmí­va­li se mu. Jednoho dne si ho zavo­la­la Jahve a svě­řil mu, že se blí­ží konec svě­ta. Pošle na ně poto­pu, ale Noe a jeho rodi­nu ušet­ří. Jahve dal ješ­tě 120 dnů lidem, aby zane­cha­li zlo­či­nů a pokud se tak nesta­ne, stih­ne je kru­tý trest.

Jahve už jed­nou lidi potrestal poto­pu. Ale kupo­di­vu se nic nezmě­ni­lo. V měs­tech Sodoma a Gomora bylo vel­mi zle. Například zde sou­di­li soud­ci, kte­ří vyzná­va­li zlo a lež. Zloději a vra­ho­vé se tu měli nej­lé­pe.

Kdysi dáv­no to bylo v Izraeli vel­mi zlé. Faraon posí­lal zdej­ší lid na nej­těž­ší prá­ci, u kte­ré se jim dostá­va­lo bičo­vá­ní. Rádci fara­o­no­vi poté pora­di­li dal­ší hrůz­nou věc. Měl nechat zabít všech­ny děti, kte­ré se naro­di­li jako chlap­ci. Rodiče bědo­va­li a pla­ka­li. Některým se poda­ři­lo ukrýt své syny. Jednoho dne se jed­né izra­el­ské mat­ce naro­dil za podiv­ných okol­nos­tí syn.

Král Šalamoun byl nej­mou­dřej­ším krá­lem v celém Izraeli. Rozuměl řeči ptá­ků, krot­kých i divo­kých zví­řat. Mluvit i vše­mi jazy­ky, kte­rý­mi lidé hovo­ři­li. Dokonce vlá­dl démo­nům. Když byl krá­lem, ve snu se mu zje­vil Jahve. Šalamoun chtěl po něm moud­rost, ale Jahve mu při­dal ješ­tě bohat­ství, slá­vu a dlou­hý věk.

Skoro všech­ny tyto pří­běhy jsem zna­la. Myslím si, že je to vel­mi vhod­né i z his­to­ric­ké­ho a děje­pis­né­ho hle­dis­ka. Nejen děti, ale i dospě­lí se tu mohou něco dozvě­dět. Jak jsem říka­la minu­le, mám vel­mi ráda her­ce Miroslava Táborského, tak­že mě vlast­ně ani nepře­kva­pi­lo, že nače­tl dal­ší podob­nou audi­ok­ni­hu té z minu­la. Opravdu se mi líbí, jak to vyprá­ví. Obal je zno­vu krás­ný, přes­ně k těm­to izra­el­ským pohád­kám. Má 3 hodi­ny a 54 minut a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Eduard Petiška
  • Žánr: nábo­žen­ství a spi­ri­tu­a­li­ta
  • Vydava­tel­ství: OneHotBook
  • Interpret: Miroslav Táborský 
  • Datum vydá­ní: 2015


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84093 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72269 KB. | 22.05.2024 - 17:15:19