Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Project Gemini – Rusové kolonizují vesmír

Project Gemini – Rusové kolonizují vesmír

contact form 1 415zVD7R6E
contact form 1 415zVD7R6E
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic si čas od času zpes­t­ří svůj pla­y­list rus­kým fil­mem. Ve vel­ké zemi na výcho­dě totiž umě­jí parád­ní kous­ky a dáv­no už si v ničem neza­da­jí se západ­ní pro­duk­cí. Ve váleč­ném žán­ru to z pro­pa­gan­dis­tic­kých důvo­dů není pře­kva­pe­ním (napo­sle­dy tře­ba Rudý pří­zrak), ale posled­ní dobou už Rusové pro­ni­ka­jí také do sci-fi. Nedávno mě potě­šil tře­ba Sputnik, jenž měl tak láka­vé trai­le­ry, že dojem ze samot­né­ho fil­mu asi nemohl být jiný, než leh­ké zkla­má­ní. Po čase jsem se tedy zno­vu vydal do oblí­be­né­ho žán­ru, kam mě ten­to­krát zlá­kal Project Gemini.

KDE DOMOV NÁŠ?
Rostliny na Zemi kosí nezná­mý virus a lid­stvo se řítí do záhu­by. Naději před­sta­vu­je ambi­ci­óz­ní plán, kte­rý má pro lid­skou rasu najít nový domov ve vzdá­le­né gala­xii. Vše ale závi­sí na tajem­ném obje­vu čty­ři mili­ar­dy let staré­ho mimo­zem­ské­ho arte­fak­tu. Právě s jeho pomo­cí má posád­ka vesmír­né lodi kolo­ni­zo­vat novou pla­ne­tu vhod­nou pro život. Jenže během ces­ty dojde k havá­rii a původ­ní cíl výpra­vy se zdá nedo­sa­ži­tel­ný.

INSPIRACE KLASIKY
Už z trai­le­ru je jas­né, že Rusové se inspi­ro­va­li v nej­růz­něj­ších kla­si­kách žán­ru. Od Vetřelce přes Predatora až po Horizont udá­los­ti. Co se atmo­sfé­ry týče, není jim pří­liš co vytknout. Vesmírná loď půso­bí parád­ně, tri­ky jsou na TOP úrov­ni a ústřed­ní myš­len­ka je zají­ma­vá. Byť roz­hod­ně není ori­gi­nál­ní a já osob­ně jsem ten twist ohled­ně mís­ta urče­ní pro­kou­kl.

SMYSLU NIET?
Hlavní pro­blém je, že to celé nedá­vá moc smy­sl. Logické díry v ději i jed­ná­ní postav srá­ží film dolů. Zklamaní budou také ti, kdo se těší na mon­strum. Když už se na plát­ně obje­ví, tak sice vypa­dá skvě­le, jen­že háček je v tom, že se s ním hra­je na scho­vá­va­nou a pro­vo­ku­je se pře­de­vším divá­ko­va fan­ta­zie. Představení ukrát­ka při­jde až pří­liš poz­dě.

Rusové tedy nato­či­li dal­ší sci-fi, kte­ré láká parád­ní­mi trai­le­ry, ale ve výsled­ku při­ná­ší spí­še zkla­má­ní. Filmfanatic však nepře­stá­vá věřit, že až se jed­nou na výcho­dě při­jde s vlast­ním ori­gi­nál­ním mon­strem, dočká­me se his­to­ric­ké podí­va­né a sesta­va legen­dár­ních pří­šer se roz­ros­te o dal­ší­ho čle­na.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87048 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72292 KB. | 28.05.2024 - 03:22:22