Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí

Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí

NB 1
NB 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic má řadu oblí­ben­ců a jed­ním z nich je tře­ba George Clooney. S oče­ká­vá­ním pro­to vyhlí­žím kaž­dý film, kde se obje­ví ať už před kame­rou, nebo za ní. Něžný bar je Clooneyho osmý reži­sér­ský počin a ode Dne zra­dy pro mě osob­ně ten nej­lep­ší. Památkáři totiž nevy­tě­ži­li svůj skvě­lý námět a Půlnoční nebe bylo vylo­že­ně zkla­má­ním. Suburbicon si ješ­tě dopl­ním, ale dle vše­o­bec­né­ho hod­no­ce­ní to nevy­pa­dá, že by se měl Něžný bar cítit na své pozi­ci ohro­žen.

ALKOHOLIČTÍ INTELEKTUÁLOVÉ
Film se může pochlu­bit sym­pa­tic­kým herec­kým obsa­ze­ním, kte­ré­mu od výče­pu své­ho baru kra­lu­je Ben Affleck v roli strý­ce hlav­ní­ho hrdi­ny. Tím je dospí­va­jí­cí JR, jenž sní o tom, že se sta­ne spi­so­va­te­lem. Cestu k cíli mu kom­pli­ku­je chudé pro­stře­dí, ve kte­rém vyrůs­tá i nepři­zna­né trau­ma z toho, že vyrůs­tá bez otce. Toho zná jen jako hlas z rádia. Chybějící figu­ru však JRovi boha­tě nahra­zu­jí strýc, děde­ček i šta­m­gas­ti z baru U Dickense.

AMERICKÝ SEN
V zemi za vel­kou lou­ží by si měl kaž­dý spl­nit svůj ame­ric­ký sen. Alespoň na fil­mo­vém plát­ně. V roli JRa mu pro jis­to­tu míří vstříc hned dva hereč­tí před­sta­vi­te­lé. Něžný bar totiž vyprá­ví auto­bi­o­gra­fic­ký pří­běh ve dvou časo­vých rovi­nách. Filmfanatica potě­ši­li oba her­ci, nicmé­ně vět­ší sym­pa­tie nako­nec zís­kal Tye Sheridan, kte­ré­mu jsem pro­ro­ko­val skvě­lou budouc­nost už v roce 2016. Za svým názo­rem si pořád sto­jím. Tohle je herec­ká hvězda budouc­nos­ti!

HOSPODSKÁ MOUDRA
Viděl jsem už pěk­nou řád­ku fil­mů z pro­stře­dí barů a hos­pod. Něžný bar se jed­no­znač­ně řadí k tomu nej­lep­ší­mu, co tenhle své­ráz­ný sub­žánr vele­bí­cí hos­pod­ská moud­ra nabí­zí. I přes­to, že na baro­vé žid­lič­ce hlav­ní­ho hrdi­nu neu­vi­dí­me až tak čas­to.

Za zmín­ku pak sto­jí i chytla­vý soun­d­track, kte­rý se sklá­dá z těch nej­lep­ších dobo­vých vypa­lo­va­ček a parád­ně dokres­lu­je atmo­sfé­ru. Garantuji vám, že po tomhle fil­mu dosta­ne­te chuť vyra­zit si do vaší oblí­be­né hospůd­ky na jed­no oro­se­né. Prohodit pár slov se šta­m­gas­ty.


Photo © Amazon Prime Video


Podívejte se na hodnocení Něžný bar na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52351 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72251 KB. | 18.05.2024 - 09:51:23