Kritiky.cz > Recenze knih > Prokoukněte komunikační styly druhých - velice nevšední a inspirativní kniha

Prokoukněte komunikační styly druhých - velice nevšední a inspirativní kniha

KOmStykly
KOmStykly
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rozvoj tech­no­lo­gií roz­hod­ně zbrz­dil naši komu­ni­ka­ci. Nedokážeme spo­lu mlu­vit na rovi­nu, říci co se nám nelí­bí. Tato pub­li­ka­ce by vám měla pomo­ci lépe se svý­mi pod­ří­ze­ný­mi, či nad­ří­ze­ný­mi komu­ni­ko­vat, na co se zamě­řit, čemu se vyva­ro­vat. Protože řada pro­blé­mů oprav­du ply­ne z nedo­sta­teč­né komu­ni­ka­ce. Tak málo sta­čí, aby se nám na pra­co­viš­ti lépe „dýcha­lo.“

Hned na začát­ku nalez­ne­te roz­dě­le­ní a cha­rak­te­ris­ti­ku jed­not­li­vých komu­ni­kač­ních sty­lů, jak s nimi jed­nat. To jak půso­bí ve sku­pi­ně, ve vedou­cích funk­cích, i jako zaměst­nan­ci. Zajímavý je pohled na muže i ženu s růz­ný­mi komu­ni­kač­ní sty­ly, také ško­la kou­čin­ku lidí s jed­not­li­vý­mi sty­ly. Součástí pub­li­ka­ce jsou strán­ky, kde si může­te udě­lat poznám­ky, zají­ma­vé nápa­dy a návrhy pro váš pra­cov­ní tým.

PhDr. Michaela Daňková je men­tor, lek­tor a kouč. Zabývá se mana­žer­ský­mi doved­nost­mi, jako je vede­ní lidí, dele­go­vá­ní, komu­ni­ka­ce, prá­ce s týmem, pořá­dá­ní porad a kou­čo­vá­ní. Učí se ráda špa­něl­sky, má 2 dce­ry Šárku a Kamilu. Připravuje se na svůj prv­ní tri­at­lon. Vedoucí kur­zů „Prokoukněte komu­ni­kač­ní sty­ly.“

Zajímavé myš­len­ky:

„Když nemů­žeš, ješ­tě dva­krát můžeš.“

„Expresivní osob­nost je zamě­ře­ná na budouc­nost.“

„Nejlépe si rozu­mí­me s lid­mi, kte­ří jsou nám podob­ní.“ Jenže musí­me komu­ni­ko­vat i ostat­ní­mi lid­mi, kte­ří jsou jiní, a musí­me se jim při­způ­so­bit.

Pro pře­hled bych uved­la struč­nou cha­rak­te­ris­ti­ku komu­ni­kač­ních sty­lů:

Analytický styl = ana­ly­tik – má své emo­ce pod kon­t­ro­lou, vyža­du­je přes­nost, ter­mí­ny, je na něj spo­leh­nu­tí, zastá­vá kon­zer­va­tiv­ní způ­sob živo­ta

Řídící styl = řidič – za kaž­dou cenu musí být vítěz, tou­ha být nej­lep­ší, pro­hry nezvlá­dá, nechtě­jí stár­nout

Přátelský styl = srd­cař – má rád har­mo­nii, obě­tu­je se pro dru­hé, nemá rád kon­flik­ty, půso­bí poho­do­vě, přá­tel­sky

Expresivní styl = hvězda – způ­so­bu­je roz­ruch, rád se před­vá­dí, umě­jí se nadchnout, pře­kva­pí svou výkon­nos­tí, neo­hlí­že­jí se zpát­ky

Kniha je vel­mi inspi­ra­tiv­ní a nevšed­ní. Naprosto mě pohl­ti­la. Ráda bych se zúčast­ni­la kur­zu, kte­rý autor­ka pořá­dá. Chvílemi jsem při čte­ní pře­mýš­le­la nad tím, jak se cho­vám já, jako pod­ří­ze­ný, i mezi kole­gy­ně­mi i nad­ří­ze­ný­mi. Zda na mě dané vlast­nos­ti jed­not­li­vých komu­ni­kač­ních sty­lů oprav­du „sedí.“ Autorka má oprav­du vidi­tel­né zku­še­nos­ti z pra­xe. Publikace obsa­hu­je zají­ma­vé klí­čo­vé myš­len­ky k dané­mu komu­ni­kač­ní­mu sty­lu. Je skvě­lé, že autor­ka mys­le­la v kni­ze i na pro­stor, kam si může­te zapsat své myš­len­ky, poznám­ky, návrhy na řeše­ní pro váš kon­krét­ní tým.

Na kon­ci kni­hy jsou růz­né tes­ty komu­ni­kač­ních typů a vel­ké shr­nu­tí všech zásad­ních klí­čo­vých myš­le­nek, kte­ré vám pomo­hou si zís­ka­né sku­teč­nos­ti urov­nat.

V Gradě autor­ka vyda­la něko­lik dal­ších knih o komu­ni­ka­ci. Příběhy v kni­ze jsou pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, někte­ré reá­lie jsou změ­ně­ny, aby niko­mu neu­blí­ži­ly.

Michaela Daňková

Více jak pat­náct let se věnu­je lek­tor­ství a kou­čo­vá­ní. Specializuje se na roz­voj mana­žer­ských doved­nos­tí. Mezi její kli­en­ty pat­ří význam­né fir­my z oblas­ti tele­ko­mu­ni­ka­cí, ban­kov­nic­tví, dopra­vy a far­ma­ceu­tic­ké­ho prů­mys­lu. V roce 2010 zalo­ži­la vzdě­lá­va­cí a pora­den­skou fir­mu MD tra­i­ning. Vystudovala soci­o­lo­gii, násled­ně psy­cho­lo­gii se spe­ci­a­li­za­cí na psy­cho­lo­gii prá­ce a orga­ni­za­ce. Absolvovala kon­zer­va­toř Jaroslava Ježka, dra­ma­tic­ký obor pod vede­ním Ivana Vyskočila. Pracovala jako mana­žer­ka v Českém roz­hla­se a v Telecomu. Michaela Daňková žije s rodi­nou v Praze.

Autor: Michaela Daňková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2017, Grada, Praha

Počet stran: 264

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0635-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,86615 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72068 KB. | 19.04.2024 - 01:49:17