Kritiky.cz > Recenze knih > Prokoukněte komunikační styly druhých - velice nevšední a inspirativní kniha

Prokoukněte komunikační styly druhých - velice nevšední a inspirativní kniha

KOmStykly
KOmStykly
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rozvoj tech­no­lo­gií roz­hod­ně zbrz­dil naši komu­ni­ka­ci. Nedokážeme spo­lu mlu­vit na rovi­nu, říci co se nám nelí­bí. Tato pub­li­ka­ce by vám měla pomo­ci lépe se svý­mi pod­ří­ze­ný­mi, či nad­ří­ze­ný­mi komu­ni­ko­vat, na co se zamě­řit, čemu se vyva­ro­vat. Protože řada pro­blé­mů oprav­du ply­ne z nedo­sta­teč­né komu­ni­ka­ce. Tak málo sta­čí, aby se nám na pra­co­viš­ti lépe „dýcha­lo.“

Hned na začát­ku nalez­ne­te roz­dě­le­ní a cha­rak­te­ris­ti­ku jed­not­li­vých komu­ni­kač­ních sty­lů, jak s nimi jed­nat. To jak půso­bí ve sku­pi­ně, ve vedou­cích funk­cích, i jako zaměst­nan­ci. Zajímavý je pohled na muže i ženu s růz­ný­mi komu­ni­kač­ní sty­ly, také ško­la kou­čin­ku lidí s jed­not­li­vý­mi sty­ly. Součástí pub­li­ka­ce jsou strán­ky, kde si může­te udě­lat poznám­ky, zají­ma­vé nápa­dy a návrhy pro váš pra­cov­ní tým.

PhDr. Michaela Daňková je men­tor, lek­tor a kouč. Zabývá se mana­žer­ský­mi doved­nost­mi, jako je vede­ní lidí, dele­go­vá­ní, komu­ni­ka­ce, prá­ce s týmem, pořá­dá­ní porad a kou­čo­vá­ní. Učí se ráda špa­něl­sky, má 2 dce­ry Šárku a Kamilu. Připravuje se na svůj prv­ní tri­at­lon. Vedoucí kur­zů „Prokoukněte komu­ni­kač­ní sty­ly.“

Zajímavé myš­len­ky:

„Když nemů­žeš, ješ­tě dva­krát můžeš.“

„Expresivní osob­nost je zamě­ře­ná na budouc­nost.“

„Nejlépe si rozu­mí­me s lid­mi, kte­ří jsou nám podob­ní.“ Jenže musí­me komu­ni­ko­vat i ostat­ní­mi lid­mi, kte­ří jsou jiní, a musí­me se jim při­způ­so­bit.

Pro pře­hled bych uved­la struč­nou cha­rak­te­ris­ti­ku komu­ni­kač­ních sty­lů:

Analytický styl = ana­ly­tik – má své emo­ce pod kon­t­ro­lou, vyža­du­je přes­nost, ter­mí­ny, je na něj spo­leh­nu­tí, zastá­vá kon­zer­va­tiv­ní způ­sob živo­ta

Řídící styl = řidič – za kaž­dou cenu musí být vítěz, tou­ha být nej­lep­ší, pro­hry nezvlá­dá, nechtě­jí stár­nout

Přátelský styl = srd­cař – má rád har­mo­nii, obě­tu­je se pro dru­hé, nemá rád kon­flik­ty, půso­bí poho­do­vě, přá­tel­sky

Expresivní styl = hvězda – způ­so­bu­je roz­ruch, rád se před­vá­dí, umě­jí se nadchnout, pře­kva­pí svou výkon­nos­tí, neo­hlí­že­jí se zpát­ky

Kniha je vel­mi inspi­ra­tiv­ní a nevšed­ní. Naprosto mě pohl­ti­la. Ráda bych se zúčast­ni­la kur­zu, kte­rý autor­ka pořá­dá. Chvílemi jsem při čte­ní pře­mýš­le­la nad tím, jak se cho­vám já, jako pod­ří­ze­ný, i mezi kole­gy­ně­mi i nad­ří­ze­ný­mi. Zda na mě dané vlast­nos­ti jed­not­li­vých komu­ni­kač­ních sty­lů oprav­du „sedí.“ Autorka má oprav­du vidi­tel­né zku­še­nos­ti z pra­xe. Publikace obsa­hu­je zají­ma­vé klí­čo­vé myš­len­ky k dané­mu komu­ni­kač­ní­mu sty­lu. Je skvě­lé, že autor­ka mys­le­la v kni­ze i na pro­stor, kam si může­te zapsat své myš­len­ky, poznám­ky, návrhy na řeše­ní pro váš kon­krét­ní tým.

Více na Kritiky.cz
Con Air je nízkotučný akční film se všemi předpoklady pro úspěch. Náš klaďák sympaťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bručet na osm let nepodmíněně, když s...
Nezbedné příhody malého Mňouka - veselé pohádky pro všechny kluky a holky Máte rádi pohádky o zvířátkách? Milujete povídání o kočkách? Tak právě vám je určena...
Film Lab 2015 Michal Gaja - Rozhovor o provozu digitálního kina ...
Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. třídu ZŠ „Otevřete si sešity, napíšeme si diktát!“ Kdo si nevzpomněl na slova učitelky češtiny a...
Štíhlá do plavek... aneb pokračujeme v cvičení Zdroj Foto: 1 Článek je součástí webu target="_blank" rel="noopener">...

Na kon­ci kni­hy jsou růz­né tes­ty komu­ni­kač­ních typů a vel­ké shr­nu­tí všech zásad­ních klí­čo­vých myš­le­nek, kte­ré vám pomo­hou si zís­ka­né sku­teč­nos­ti urov­nat.

V Gradě autor­ka vyda­la něko­lik dal­ších knih o komu­ni­ka­ci. Příběhy v kni­ze jsou pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, někte­ré reá­lie jsou změ­ně­ny, aby niko­mu neu­blí­ži­ly.

Michaela Daňková

Více jak pat­náct let se věnu­je lek­tor­ství a kou­čo­vá­ní. Specializuje se na roz­voj mana­žer­ských doved­nos­tí. Mezi její kli­en­ty pat­ří význam­né fir­my z oblas­ti tele­ko­mu­ni­ka­cí, ban­kov­nic­tví, dopra­vy a far­ma­ceu­tic­ké­ho prů­mys­lu. V roce 2010 zalo­ži­la vzdě­lá­va­cí a pora­den­skou fir­mu MD tra­i­ning. Vystudovala soci­o­lo­gii, násled­ně psy­cho­lo­gii se spe­ci­a­li­za­cí na psy­cho­lo­gii prá­ce a orga­ni­za­ce. Absolvovala kon­zer­va­toř Jaroslava Ježka, dra­ma­tic­ký obor pod vede­ním Ivana Vyskočila. Pracovala jako mana­žer­ka v Českém roz­hla­se a v Telecomu. Michaela Daňková žije s rodi­nou v Praze.

Autor: Michaela Daňková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2017, Grada, Praha

Počet stran: 264

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0635-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64038 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69825 KB. | 05.12.2023 - 13:27:29