Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Pohádky z mechu a kapradí: Český poklad v podobě animovaného televizního sériálu

Pohádky z mechu a kapradí: Český poklad v podobě animovaného televizního sériálu

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohádky z mechu a kap­ra­dí jsou kle­no­tem čes­ké­ho ani­mo­va­né­ho tele­viz­ní­ho umě­ní. Tento seri­ál, kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 1968 v rám­ci oblí­be­né­ho pořa­du Večerníček, zís­kal srd­ce divá­ků svou jedi­neč­nou atmo­sfé­rou a neza­po­me­nu­tel­ný­mi posta­va­mi. Není divu, že jeho kouz­lo pře­tr­vá­vá až do dneš­ních dnů.

Tento nád­her­ný ani­mo­va­ný seri­ál byl inspi­ro­ván kni­hou stej­no­jmen­né­ho auto­ra, Václava Čtvrtka. V této kni­ze jsou popsá­ny pří­běhy dvou hlav­ních hrdi­nů, Křemílka a Vochomůrky, kte­ří žijí v kou­zel­ném svě­tě mechu a kap­ra­dí. Postavy byly vytvo­ře­ny kou­zel­ným perem Zdeňka Smetany, zatím­co hla­sům postav pro­půj­či­la život­ní sílu talen­to­va­ná hereč­ka Jiřina Bohdalová. Hudbu pro ten­to pohád­ko­vý svět slo­žil Jaroslav Celba, kte­rý již dří­ve spo­lu­pra­co­val se Smetanou na dal­ších pro­jek­tech.

Seriál se sklá­dá z cel­kem 39 dílů, z nichž prv­ní řada o 13 epi­zo­dách byla vyve­de­na v čer­no­bí­lém pro­ve­de­ní. První díl, „Jak Křemílek a Vochomůrka zasa­di­li semín­ko,“ měl pre­mi­é­ru 6. říj­na 1968 a stal se oka­mži­tým hitem. Díky jeho úspě­chu byla v roce 1970 vytvo­ře­na dal­ší 13dílná řada.

Jedním z význam­ných mil­ní­ků v his­to­rii toho­to seri­á­lu bylo roz­hod­nu­tí České tele­vi­ze z roku 2014 o digi­ta­li­za­ci a kolo­ra­ci všech čer­no­bí­lých dílů. Prvních sedm dílů bylo restau­ro­vá­no, dosta­lo nové bar­vy a bylo upra­ve­no do vyso­ké­ho roz­li­še­ní a for­má­tu 16:9, což bylo víta­nou moder­ni­za­cí pro novou gene­ra­ci divá­ků.

Pohádky z mechu a kap­ra­dí oslo­vi­ly i tvůr­ce sbě­ra­tel­ských min­cí. V roce 2018 Česká min­cov­na vyda­la sérii sbě­ra­tel­ských min­cí nazva­nou „Pařezová cha­loup­ka,“ kte­rá zob­ra­zu­je Křemílka, Vochomůrku a jejich útul­nou cha­loup­ku. Tyto min­ce byly dostup­né ve stří­br­ném i zla­tém pro­ve­de­ní a zís­ka­ly si pří­zeň sbě­ra­te­lů. Ceny se pohy­bo­va­ly v roz­me­zí od 950 do 5 950 Kč, což uka­zu­je na zvlášt­ní mís­to, kte­ré tato pohád­ka zau­jí­má v srd­cích lidí.

Zajímavostí je také to, že v roce 1974 zpí­val legen­dár­ní čes­ký zpě­vák Karel Gott úvod­ní zněl­ku seri­á­lu jako píseň s názvem „Cestu znám jen já,“ což doda­lo seri­á­lu dal­ší kouz­lo.

Režie toho­to pohád­ko­vé­ho pokla­du se ujal sám Zdeněk Smetana, autor kniž­ní před­lo­hy byl Václav Čtvrtek a scé­ná­ře se cho­pi­la Anna Jurásková. Kamera byla svě­ře­na do rukou Zdenky Hajdové, Jaroslava Formana, Evy Kargerové a Jaroslavy Zimové, zatím­co hud­bu slo­žil Jaroslav Celba. Hlavní posta­vy, Křemílek a Vochomůrka, namlu­vi­la Jiřina Bohdalová, kte­rá jim pro­půj­či­la svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas.

Pohádky z mechu a kap­ra­dí zůstá­va­jí pev­ně zasa­ze­ny v pamě­ti divá­ků jako kle­not čes­ké­ho ani­mo­va­né­ho umě­ní. Jejich kouz­lo a jedi­neč­nost se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci, a díky digi­tál­ní restau­ra­ci a moder­ni­za­ci mají mož­nost osl­nit i nové pub­li­kum. Tento seri­ál je při­po­mín­kou toho, jak pohád­ky a pří­běhy z dět­ství mohou pře­tr­vá­vat a nadá­le při­ná­šet radost a inspi­ra­ci.


Zdroj: Wikipedie a ČSFD.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27807 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72391 KB. | 11.12.2023 - 00:38:16