Kritiky.cz > Recenze knih > Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let

Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let

0046894016 KDV0598 velka
0046894016 KDV0598 velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vývoj řeči je u kaž­dé­ho dítě­te indi­vi­du­ál­ní a je tře­ba jej nená­sil­nou for­mou tré­no­vat. Má vaše dítě potí­že s výslov­nos­tí jed­not­li­vých hlá­sek? Chcete, aby váš před­ško­lák zvlá­dl zápis do ško­ly? Hledáte nápa­dy na růz­né akti­vi­ty pro roz­voj řeči a slov­ní záso­by? Tak je tato novin­ka vyda­va­tel­ství Edika Škola řeči urče­na prá­vě vám. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. Tato pub­li­ka­ce sto­jí oprav­du za to.

Kniha obsa­hu­je krát­ké pří­běhy, kte­ré mohou děti poslou­chat, pomo­cí obráz­ků dopl­ňo­vat význam pří­bě­hu, pří­běh dotvá­řet, tím upev­ňu­jí hlás­ky ve slo­vech i větách. Výběr slov pro vyvo­ze­ní hlás­ky, dal­ší pro­cvi­čo­vá­ní. Od nej­jed­no­duš­ších ke slo­ži­těj­ším, z pohle­du vývo­jo­vé­ho i arti­ku­lač­ní­ho. Tato logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka obsa­hu­je řadu pou­ta­vých obráz­ků.

Černobílé pra­cov­ní lis­ty lze vypl­ňo­vat dle vlast­ní fan­ta­zie a nená­sil­nou for­mou pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky pro­cvi­čo­vat.

Publikaci může­te vyu­žít i pro před­škol­ní pří­pra­vu dětí. Pomůže vám k roz­vo­ji slov­ní záso­by díky vytvá­ře­ní rýmů i pro­ti­kla­dů, zra­ko­vé­ho, slu­cho­vé­ho vní­má­ní, roz­vo­ji fone­ma­tic­ké­ho slu­chu, logic­ké­ho uva­žo­vá­ní. Pomocí oma­lo­vá­nek upev­ňu­je­me správ­né drže­ní tuž­ky, správ­ný tlak tuž­ky na papír i vhod­né seze­ní. Jedná se o vše­stran­ný roz­voj před­ško­lá­ka.

Škola řeči hrou mě zau­ja­la a urči­tě bych ji dopo­ru­či­la. Líbí se mě, že jsou v ní čer­no­bí­lé pra­cov­ní lis­ty, kte­ré si mohou děti vybar­vit. Na kon­ci strán­ky jsou úko­ly, jenž děti plní. Obrázek s pří­bě­hem slou­ží k posle­chu i lze obrá­zek popi­so­vat vlast­ní­mi slo­vy nebo pří­běh dokon­čit dle vlast­ní fan­ta­zie. Děti se zaba­ví, pro­cvi­čí pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky, aniž by si to uvě­do­mo­va­ly.

Jsou to úžas­né kni­hy, se kte­rý­mi běž­ně pra­cu­ji ve své pra­xi ve škol­ce a jsem s nimi veli­ce spo­ko­je­ná. Určitě bych je dopo­ru­či­la jak začí­na­jí­cím uči­tel­kám, tak i zku­še­něj­ším, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce a chtě­jí svo­ji prá­ci obo­ha­tit.

Kniha je urče­na dětem, rodi­čům, uči­tel­kám v mateř­ských ško­lách i v prv­ních roč­ní­cích základ­ních škol, pro logo­pe­dy i logo­pe­dic­ké asi­s­ten­ty.

Autor: Bohdana Pánková

Ilustrace: Richard Šmarda

Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 87

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-266-1384-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13696 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72074 KB. | 19.04.2024 - 01:52:32