Kritiky.cz > Speciály > S tebou mě baví svět: klasická česká komedie o rodinných dobrodružstvích

S tebou mě baví svět: klasická česká komedie o rodinných dobrodružstvích

Photo © Ústřední půjčovna filmů
Photo © Ústřední půjčovna filmů
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S tebou mě baví svět je čes­ko­slo­ven­ská rodin­ná kome­die z roku 1982, kte­rou reží­ro­va­la a napsa­la Marie Poledňáková. Hlavní role hra­jí Július Satinský, Jana Šulcová, Václav Postránecký, Eliška Balzerová, Pavel Nový a Zdena Studenková. Film vyprá­ví o třech přá­te­lích, kte­ří kaž­dý rok vyrá­že­jí na pán­skou jízdu do bes­kyd­ské cha­lu­py pod zámin­kou tajem­né expe­di­ce YDYKSEB. Jejich man­žel­ky jim však ten­to­krát pošlou s sebou i šest malých dětí, kte­ré mají na sta­ros­ti. Muži se musí vypo­řá­dat s růz­ný­mi výchov­ný­mi a domá­cí­mi pro­blémy, zatím­co se sna­ží užít si zába­vu a vol­nost. Když se man­žel­ky vrá­tí na kon­t­ro­lu, dojde k nedo­ro­zu­mě­ním a spo­rům mezi páry.

Film je plný humor­ných situ­a­cí a dia­lo­gů, kte­ré vyu­ží­va­jí kon­tras­tu mezi muž­ským a žen­ským pohle­dem na svět a rodi­nu. Film také uka­zu­je roz­dí­ly mezi měst­ským a ven­kov­ským živo­tem, mezi gene­ra­ce­mi a mezi nor­ma­li­zač­ní dobou a sou­čas­nos­tí. Film je pova­žo­ván za jed­nu z nej­lep­ších čes­kých kome­dií všech dob a byl něko­li­krát oce­něn.

Film vzni­kl na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu reži­sér­ky Marie Poledňákové, kte­rá se inspi­ro­va­la svý­mi zku­še­nost­mi s dět­mi a jejich otcem. Film byl natá­čen v Beskydech, kon­krét­ně v obci Horní Bečva a jejím oko­lí. Film byl vel­mi úspěš­ný u divá­ků i kri­ti­ky a stal se jed­ním z nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů čes­ko­slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fie. Film byl také uve­den v zahra­ni­čí pod ang­lic­kým názvem I Enjoy the World with You.


Zdroje: Čsfd.cz, IPrima.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47197 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72112 KB. | 16.04.2024 - 16:51:28