Kritiky.cz > Recenze > Proměny

Proměny

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ještě done­dáv­na se v čes­kých kuloá­rech nemlu­vi­lo o ničem jiném, než o veli­ce oče­ká­va­ném thrille­ru Normal Juliuse Ševčíka. Dnes už tomu tak zce­la není a do popře­dí se tla­čí ori­gi­nál­ní pro­jekt zatím nejmlad­ší­ho čes­ké­ho reži­sé­ra všech dob Tomáše Řehořka. Teprve 22.letý absol­vent Zlínské vyš­ší odbor­né ško­ly doká­zal, že v něm dří­má obrov­ský talent a i když film občas pokul­há­vá, doká­že svůj pří­běh vyprá­vět veli­ce svě­že.
 

Tomáš, již ve svých 14-letech pro­je­vo­val vel­mi oso­bi­tý zájem o reží­ro­vá­ní, kdy  spo­lu­žá­ky z gym­ná­zia při­měl ke spo­lu­prá­ci na svém prv­ním 40-minutovým sním­ku Escape, jenž toči­li o víken­dech po tam­ních lesích. Za ten­to ama­tér­ský sní­mek dostal něko­lik cen ze stu­dent­ských fes­ti­va­lů a bylo jas­né, že se v čes­ké kine­ma­to­gra­fii klu­be naděj­ný reži­sér. Na  Proměnách začal pra­co­vat po vystu­do­vá­ní, ve svých 20-letech, při­čemž samot­né natá­če­ní se doká­za­lo vtěs­nat do neu­vě­ři­tel­ných dese­ti dnů, což se zatím poda­ři­lo jen Karlu Lamačovi, či Martinu Fričovi a to ješ­tě v dobách prv­ní republiky.ˇNatáčelo se 20 hodin den­ně.

Vyčerpání a úna­va by se dala Řehořkovy pří­mo vyčíst z jeho mla­dist­vé tvá­ře, avšak na pří­stu­pu k her­cům se nic nemě­ni­lo. Všichni  na něj vzpo­mí­na­jí jako na veli­ce sym­pa­tic­ké­ho a usmě­va­vé­ho reži­sé­ra, pod kte­rým je radost dělat. Chvíli stál za kame­rou, poté si odbě­hl ke stři­hu a násled­ně stál opo­dál a pře­mýš­lel co kde pode­přít nebo vylep­šit. Na svůj věk je veli­ce uni­ver­zál­ní a už teď se těším na jeho dal­ší fil­mo­vé pro­jek­ty nemluvě o tom, co bude natá­čet za 20 - 30 let až ho čas nau­čí, jak výsled­ný kon­cept vyhnat do vyuměl­ko­va­nos­ti. To mož­ná ješ­tě Tomášovi troš­ku chy­bí. Proměny vyprá­vě­jí pří­běh čtyř lidí, kte­ří spo­lu na prv­ní pohled nema­jí nic spo­leč­né­ho.

V prv­ní řadě je to žena boha­té­ho muže, pře­jí­cí si za kaž­dou cenu dítě, jenž je schop­na udě­lat téměř coko­li pro jeho zís­ká­ní. Příběh vyprá­ví i o spor­tov­ním atle­to­vy, kte­rý je již za svým zeni­tem a má čas pře­mýš­let o živo­tě, kte­rý mu pro­te­kl mezi prs­ty. O star­ší ženě žijí­cí ve vel­kém prázd­ném domě tou­ží­cí po lid­ském kon­tak­tu, jenž hle­dá ve vyš­ších sfé­rách a na konec o mla­dé ženě s malý­mi dět­mi, malým pla­tem utá­pě­jí­cí se v situ­a­ci, z níž není výcho­dis­ka. Tyto časo­vé line­ár­ní pří­běhy jdou­cí v těs­né blíz­kos­ti ved­le sebe se tu a tam náhod­ně pro­tnou a tím si při­pra­vu­jí závě­reč­né vyús­tě­ní celé situ­a­ce. Je ško­da, že se pří­běh nepo­da­ři­lo více zkom­pli­ko­vat.

Divák bude již od samé­ho začát­ku cítit, jak to vlast­ně celé dopad­ne a když se dosta­ne­me k samé­mu závě­ru zjis­tí­me, že jsme neby­li dale­ko od prav­dy. Dialog her­ců má svá sla­bá mís­ta, ovšem film jako celek pod šéfo­vá­ním 22 klu­ka může­me ozna­čit za veli­ce zda­ři­lý a pro čes­kou kine­ma­to­gra­fii vel­mi pří­nos­ný. Filmovou atmo­sfé­ru krás­ně dokres­lu­je skvě­lá hud­ba z pera Dejana Pejovice, jenž byl v minu­los­ti nomi­no­ván na Evropskou cenu. Po něko­li­ka prv­ních momen­tech si toho­to pro­jek­tu vši­ml náš před­ní herec Karel Roden, kte­ré­mu se ten­to film zalí­bil nato­lik, že Tomášovi pomohl přes růz­né kon­tak­ty dotáh­nout svůj debu­to­vý počin do zdár­né­ho kon­ce. Svou pre­mi­é­ru si již odbyl na fes­ti­va­lu v Plzni a již příští týden se dosta­ne do kin po celé čes­ké, ital­ské a slo­ven­ské repub­li­ce.

Film sice nemů­že­me ozna­čit za bri­lant­ní, ale způ­sob vyprá­vě­ní toho­to pří­bě­hu niko­ho neu­ra­zí. Svěží tem­po, barev­ná sty­li­za­ce a cel­ko­vé poje­tí fil­mu, jako tako­vé­ho se stá­vá hlav­ním tri­um­fem mla­dé­ho a naděj­né­ho reži­sé­ra. V Tomášovi dří­má veli­ký talent, kte­rý bude z plát­na pří­mo vyza­řo­vat.

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Vložil Patrik Chlumecky, 26. Duben 2009 - 8:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20533 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71949 KB. | 21.04.2024 - 19:33:20