Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Už v 23.Února vstoupí do kin Moonlight, vítězný film zlatých Globů

Už v 23.Února vstoupí do kin Moonlight, vítězný film zlatých Globů

image001
image001
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film reži­sé­ra Barryho Jenkinse vyprá­ví intim­ní pří­běh dospí­vá­ní cit­li­vé­ho čer­noš­ské­ho chlap­ce hle­da­jí­cí­ho svou sexu­ál­ní identi­tu v pro­stře­dí chu­do­bou a dro­ga­mi sví­ra­né­ho Miami. Hned po své říj­no­vé pre­mi­é­ře v USA se sní­mek stal miláč­kem fil­mo­vých kri­ti­ků, kte­ří oce­ňu­jí pře­de­vším výkon her­ce ve ved­lej­ší roli Mahershaly Aliho zná­mé­ho ze seri­á­lu Dům z karet. K dneš­ní­mu dni film posbí­ral neu­vě­ři­tel­ných 93 oce­ně­ní. 

Moonlight: nej­lep­ší film roku? - A. O. Scott, NY Times
„Moonlight je odzbro­ju­jí­cí, občas až nesne­si­tel­ně osob­ní film a důle­ži­tý obraz spo­leč­nos­ti. Je to tvr­dý pohled na ame­ric­kou rea­li­tu i báseň plná svět­la, hud­by a živých lid­ských tvá­ří.“

Nadčasový pří­běh dospí­vá­ní a hle­dá­ní sebe sama je zasa­ze­ný do drs­ných kulis okra­jo­vých čtvr­tí Miami. Mladý Chiron boju­je o svo­je mís­to v pro­stře­dí, ve kte­rém čas­to roz­ho­du­je prá­vo sil­něj­ší­ho, zatím­co jeho vnitř­ní svět se plní lás­kou, boles­tí i tou­hou. Moonlight zachy­cu­je uni­ver­zál­ní téma­ta přá­tel­ství a sexu­ál­ní iden­ti­ty ve třech růz­ných život­ních eta­pách od dět­ství až po dospě­lost. Je záro­veň por­trétem mla­dé­ho člo­vě­ka, sou­čas­ných ame­ric­kých před­měs­tí i nepo­střeh­nu­tel­ných sil, kte­ré for­mu­jí lid­ské živo­ty. Nekonvenční způ­sob vyprá­vě­ní, vyna­lé­za­vá vizu­ál­ní slož­ka i mimo­řád­né herec­ké výko­ny vynes­ly sním­ku Zlatý gló­bus za nej­lep­ší film.

PROČ TENTO FILM?
„Film Moonlight si k nám našel ces­tu, přes­to­že to pro něj neby­lo jed­no­du­ché. Zaklepal nám na dve­ře v oka­mži­ku, kdy jsme v Aerofilms plně vytí­že­ní pra­cí na dal­ších skvě­lých fil­mech. Ale když jsme si Moonlight pus­ti­li, tak zkrát­ka nešlo jinak. V sou­vis­los­ti s oce­ně­ním na Glóbech a v oče­ká­vá­ní osca­ro­vých nomi­na­cí se vyja­dřu­je v deba­tách spous­ta mudr­ců, že ten­to film dostal cenu niko­liv za své kva­li­ty, ale z důvo­du poli­tic­ké korekt­nos­ti. Třeba mají prav­du, ale věřil bych jim více, kdy­by nejdří­ve Moonlight vidě­li. Tak teď zku­sí­me dát všem zájem­cům šan­ci na ten­to film do kina zajít a pod­po­řit své argu­men­ty auten­tic­kým pro­žit­kem.“
Ivo Andrle, Aerofilms

Podívejte se na čes­ký trai­ler k fil­mu: https://youtu.be/8hhV1ZpqFtQ

Kdy v kině:

Kino Světozor, Praha: 27. 1. a 30. 1. ve 20:30

Kino Aero, Praha: 28. 1. a 7. 2. ve 20:30

Bio Oko, Praha: 29. 1. a 6. 2. ve 20:30

Bio Central, Hradec Králové: 26. 1. a 29. 1. ve 20:00

Scala, Brno: 31. 1. ve 20:30, 5. 2. v 18:00

Podívejte se na čes­ký trai­ler: https://youtu.be/8hhV1ZpqFtQ

Moonlight
USA, 2016
111 min.
Režie: Barry Jenkins

ang­lic­ká ver­ze, čes­ké titul­ky
DCP
2,35 : 1 | Dolby Surround
pří­stup­ný od 12 let


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44266 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71716 KB. | 13.07.2024 - 01:57:29