Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chronic [60%]

Chronic [60%]

rp CHRONIC Still 2.JPG
rp CHRONIC Still 2.JPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Pomalu nám začí­ná fil­mo­vý pod­zim a to zna­me­ná jedi­né. Do kin se řítí fil­my, kte­ré se sna­ží před­vést tro­chu něco hlub­ší­ho, než jen pop­cor­no­vou zába­vu pro masy. Jedním z prá­vě tako­vých sním­ků je také novin­ka Michaela Franca Chronic, kte­rá loni zís­ka­la oce­ně­ní za nej­lep­ší scé­nář na fes­ti­va­lu v Cannes. Od 8. září ji ovšem najde­te i v nabíd­ce čes­kých kin a kon­cem září i v těch slo­ven­ských. Máte-li zrov­na nála­du na nároč­něj­ší podí­va­nou, vypla­tí se zajít si na tohle dra­ma? 

David (Tim Roth) pra­cu­je jako ošet­řo­va­tel smr­tel­ně nemoc­ných paci­en­tů. Náplní jeho prá­ce je se sta­rat o umí­ra­jí­cí váž­ně nemoc­né paci­en­ty, jejichž posled­ní dny a týd­ny v živo­tě jim asi nikdo nezá­vi­dí. Smrt však pro Davida v jeho povo­lá­ní není ničím zvlášt­ním či šoku­jí­cím, spí­še pomá­há svým kli­en­tům při­pra­vit se na ni jako vysvo­bo­ze­ní z vlek­lé nemo­ci, kte­rá je při­pra­vi­la o život. Jeho pří­stup k smr­ti i uvol­ně­né cho­vá­ní tvá­ří v tvář smr­ti však vyvo­lá­vá otáz­ky nejen jeho oko­lí, ale i pozůsta­lých a rodin­ných pří­sluš­ní­ků. David sám si v živo­tě pro­tr­pěl nejed­nu boles­ti­vou ztrá­tu a prá­vě péče o podob­ně postih­nu­té jedin­ce je jeho vysvo­bo­ze­ním z kru­té rea­li­ty. Není však za jeho zájmem o své kli­en­ty pře­ci jen něco víc? 
Chronic je podiv­ný sní­mek. Režisér Michael Franco jako by se na své divá­ky sna­žil pře­nést spí­še atmo­sfé­ru nezá­vi­dě­ní­hod­né­ho povo­lá­ní spo­je­né­ho s roz­sud­kem smr­ti, kte­rý pro mno­ho paci­en­tů jejich dia­gnó­za zna­me­ná, spí­še než vyprá­vět celist­vý pří­běh. Jeho hrdi­na se tak stá­vá jen kou­sek depre­siv­ní mozai­ky na pome­zí živo­ta a smr­ti, kde se balan­cu­jí osu­dy dří­ve naděj­ných osob­nos­tí a neod­da­li­tel­né smr­ti, kte­rá je čeká. I v rám­ci toho ovšem postup­ně stí­há vyprá­vět jed­not­li­vé fak­ta ze živo­ta Davida, kte­rá postup­ně odha­lu­jí jeho pří­běh a sku­teč­né moti­va­ce a osob­nost.  
Ovšem i přes něko­lik sil­něj­ších momen­tů a pří­stup k téma­tu bez jakých­ko­liv ser­ví­tek a pře­šla­po­vá­ní na mís­tě, se film v rám­ci oné hodi­ny a půl, kte­ré vám zabe­re, oci­tá v jis­tém vakuu mor­ta­li­ty, lid­ství a osob­ních pohnu­tek, kte­ré drží divá­ka v poza­dí a vžít se do postav v pří­bě­hu je tak obtíž­né. Další výt­kou je pak nepří­liš vyda­ře­ná gra­da­ce fil­mu, kte­rá je zakon­če­na nepří­liš šťast­ně zpra­co­va­ným kon­cem, kte­rý výsled­ný dojem z fil­mu tro­chu kazí. 
Zpracováním se jed­ná o sluš­nou dra­ma­tic­kou prá­ci, kde prim hra­jí intim­ní momen­ty a téměř tiché zábě­ry lidí, srov­ná­va­jí­cích se s neleh­kým život­ním údě­lem. Yves Cape svo­jí kame­rou nechá­vá vyznít někte­ré momen­ty del­ší­mi zábě­ry bez stři­hu, aby pod­tr­hl jejich atmo­sfé­ru a vytá­hl tak roli jed­not­li­vých postav. Emocionální dopad někte­rých momen­tů je tak sil­ný, také díky samot­né­mu zpra­co­vá­ní nemo­cí a bez­na­dě­je paci­en­tů, pře­de­vším pak ale díky sluš­ným herec­kým před­sta­vi­te­lům, kte­rým domi­nu­je skvě­lý Tim Roth v hlav­ní roli.
Chronic je tedy zále­ži­tos­tí pro užší sor­tu lidí, kte­ří od fil­mo­vé­ho zážit­ku v kině čeka­jí něja­ké osob­ní posel­ství a názor na neleh­ký úděl někte­rých jedin­ců. Život a smrt, nadě­je a bez­na­děj, rea­li­ta a vlast­ní svět. Jsou-li osob­ní dra­ma­ta s pře­sa­hem vaší domé­nou, pak je to film prá­vě pro vás.           

Osobní dra­ma ošet­řo­va­te­le smr­tel­ně nemoc­ných, kte­rá zvlá­dá zaujmout ale i zne­po­ko­jit. Tenká hra­ni­ce mezi živo­tem a smr­tí a stu­die toho, co mor­ta­li­ta zna­me­ná nejen pro smr­tel­ně nemoc­né ale také pro jejich rodi­nu a pří­te­le. Škoda jen toho nepří­liš zvlád­nu­té­ho závě­ru.  

40% Drama
40% Smrt 
20% Vypořádávání se s rea­li­tou

Chronic
Drama
Mexiko / Francie, 2015, 92 min

Režie: Michel Franco
Scénář: Michel Franco
Kamera: Yves Cape
Hrají: Tim Roth, Bitsie Tulloch, David Dastmalchian, Nailea Norvind, Claire van der Boom, Sarah Sutherland, Tate Ellington, Joe Santos, Michael Cristofer, Kari Coleman, Dan Gordon
Producenti: Gabriel Ripstein, Michel Franco, Gina Kwon, Moisés Zonana
Střih: Julio Perez IV
Kostýmy: Diaz Jacobs

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 08.09.2016 Film Europe
Slovensko V kinech od: 22.09.2016 Film Europe
Francie V kinech od: 21.10.2015 Wild Bunch Distribution
Mexiko V kinech od: 08.04.2016 Videocine Distribución

http://www.csfd.cz/film/403374-chronic/
http://www.imdb.com/title/tt3850496/


Podívejte se na hodnocení Chronic na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08926 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71585 KB. | 24.06.2024 - 01:37:06