Kritiky.cz > Recenze knih > Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ

Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ

Hratky
Hratky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihy o čes­kém jazy­ce a lite­ra­tu­ře, tes­ty k matu­rit­ní zkouš­ce z češ­ti­ny a lite­ra­tu­ry, odbor­né i popu­lár­ně nauč­né pub­li­ka­ce z toho­to obo­ru má na kon­tě dvo­ji­ce auto­rů František Brož a Pavla Brožová.  Podepsáni jsou i pod novou pub­li­ka­cí Hrátky s češ­ti­nou a lite­ra­tu­rou pro 1. Stupeň základ­ní ško­ly.

Nebaví vaše dít­ko češ­ti­na? Jsou pro něj pís­men­ka utr­pe­ním, pra­vo­pis­ná pra­vi­dla džun­glí a povin­ná čet­ba tres­tem srov­na­tel­ným s doži­vot­ním žalá­řem? Zkuste mu jeho trá­pe­ní s mateř­ským jazy­kem tro­chu zpří­jem­nit.  Nevěříte, že by škol­ní před­mět mohl bavit? S bro­žo­va­nou kníž­kou Hrátky s češ­ti­nou a lite­ra­tu­rou by sku­teč­ně mohl. Autoři vyu­ži­li kří­žov­ky, osmisměr­ky, spo­jo­vač­ky a jiné rébu­sy k tomu, aby s dět­mi hra­vou for­mou zopa­ko­va­li uči­vo od 1. do 5. roč­ní­ku základ­ní ško­ly.

Knížkou pro­ve­de děti kres­le­ná posta­vič­ka chlap­ce Fapíka. S ním se luš­ti­te­lé podí­va­jí do růz­ných čás­tí svě­ta a pozna­jí spous­tu kní­žek, zají­ma­vých pří­bě­hů a hrdi­nů. Budou s ním puto­vat svě­ty sku­teč­ný­mi i nesku­teč­ný­mi, a to for­mou hra­vou a při­ro­ze­nou, že si ani neu­vě­do­mí, že se vypl­ňo­vá­ním kří­žo­vek, vyškr­tá­vá­ním osmismě­rek a hádá­ním háda­nek vlast­ně učí mateř­ské­mu jazy­ku…

Kniha obsa­hu­je dva­cet šest tema­tic­kých dvou nebo čtyř­stran, tvo­ří­cích cel­kem zají­ma­vý „miš­maš“ témat. Jsou to napří­klad Divoký západ, Louka, Posázavské měs­teč­ko, Sopka, Biblický svět, Hrusice, Kovárna, Orient, Uzenářství, Vesmír, Staré běli­dlo, Stokorcový les nebo Smetiště.

Téma Sázava je uve­de­no pří­mou řečí Fapíka: „Blížím se k Sázavě. Tamhle urči­tě bude to měs­teč­ko, kte­ré hle­dám…“ a násle­du­je nevtí­ra­vý „výu­ko­vý“ text: „V lite­rár­ním měs­teč­ku v Posázaví pro­ží­va­jí uvě­ři­tel­ná i neu­vě­ři­tel­ná dob­ro­druž­ství hrdi­no­vé řady pří­bě­hů napsa­ných Miloslavem Švandrlíkem – kama­rá­di Kopyto a Mňouk. Jejich spo­lu­žá­kem, ale také úhlav­ním nepří­te­lem je žák.“ Následuje osmisměr­ka se sed­mi­pís­men­nou tajen­kou a kří­žov­ky. Autoři „nutí“ děti sezna­mo­vat se pomo­cí nich i s výra­zy a slo­vy, kte­rá nejsou ve věku šes­ti až dva­nác­ti let tak obvyk­lá, napří­klad „hla­vo­no­žec“, „mrcho­žra­vý“, „kre­ma­to­ri­um“, „vzbou­ře­nec“ nebo „Česká tis­ko­vá kan­ce­lář“. Rozšiřování slov­ní záso­by se však díky hře děje při­ro­ze­ně a nená­sil­ně.

Téma Kovárna je uve­de­no Fapíkem jako: „Velké hor­ko, výheň, měchy, kleš­tě, kla­di­va… Jsem v kovár­ně.“ Opět násle­du­je krát­ký „výu­ko­vý“ text: „Do kovár­ny umís­til část své kníž­ky pro děti Vladislav Vančura. Odehrává se za časů (nut­no dopl­nit z tajen­ky) a sezná­mí­me se v ní s med­vě­dá­řem a jeho med­vě­dem. Jejich jmé­na se dozvíš vyluš­tě­ním (násle­du­jí dal­ší dva úko­ly). Ty pro­cvi­ču­jí roz­dí­ly mezi pří­dav­ný­mi jmé­ny a pří­slov­ci a spoj­ka­mi a před­lož­ka­mi.  Další dopl­ňo­vač­ka „nutí“ děti vzpo­me­nout si na v běž­né řeči čas­to uží­va­ná slov­ní spo­je­ní – při­rov­ná­ní, napří­klad leje jako z kon­ve, rych­lý jako blesk, kyse­lý jako cit­ron a podob­ně. Děti se v tom­to téma­tu dozvě­dí, že sta­teč­ný kovář vystu­pu­je i v dal­ších pohád­kách, napří­klad v pohád­ce Boženy Němcové. Její název je ukryt v osmisměr­ce.

Kniha Hrátky s češ­ti­nou a lite­ra­tu­rou je sice bro­žo­va­ná, vnitřek kni­hy je z pev­něj­ší­ho, růžo­vé­ho papí­ru, čímž je mini­ma­li­zo­vá­no pro­sví­tá­ní tuž­ky nebo pera na dru­hou stra­nu lis­tu. Publikace bude vhod­ná i jako zába­va na ces­ty.


  • Autor: Pavla Brožová, František Brož
  • Žánr: popu­lár­ně nauč­ná, dět­ská lite­ra­tu­ra
  • Nakladatelství: Edika
  • Rok vydá­ní: 2016
  • Počet stran: 100
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,17069 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71860 KB. | 21.07.2024 - 00:58:01