Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %)

Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %)

ObrNahled
ObrNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak reži­sé­ro­vi je sko­ro 70. Po del­ší době nato­čil pohád­ku pro děti. Roald Dahl napsal mno­ho dět­ských kní­žek a jed­nu z nich si  Steven Spielberg vybral. Tou se stal Obr Dobr, kte­rý sice má už ani­mo­va­né zpra­co­vá­ní z 80. let, ale ten­to­krát je to vel­ko­film.

Nemusí být nikdo z her­ců slav­ný, sta­čí mít šikov­né her­ce, co umí dělat přes­ně to, co si reži­sér před­sta­vu­je. Steven Spielberg je váž­ně dob­rý reži­sér, co umí své her­ce dob­ře instru­o­vat. Ve spo­leč­nos­ti jeho dvor­ní­ho kame­ra­ma­na Janusze Kamińskeho a jeho nej­ví­ce oblí­be­né­ho skla­da­te­le Johna Williamse, nato­čil pěk­ný nád­her­ný díl pro dět­skou před­sta­vi­vost.

Dle kníž­ky, ze kte­ré si pří­běh tro­cha upra­vil v detai­lech, nato­čil poho­do­vý film, ze kte­ré­ho napros­to ční kniž­ní ver­ze, jak v poma­lém postu­pu v pří­bě­hu, tak i pou­ži­tí vlast­nos­tí kva­lit­ní­ho kniž­ní­ho pře­kla­du.

Obr01

Není to ale moder­ní film, kde se pořád něco děje, je to spí­še film, kte­rý si pra­ro­di­če pus­tí svým malým vnouč­kům, kte­ré se ve fil­mu uklid­ní a rádi si pro­hlíd­nou celý film, kte­rý i přes svo­ji dél­ku je zábav­ný a samo­zřej­mě plný dob­rých vtíp­ků, kte­ré se samo­zřej­mě ode­hrá­va­jí, jak v kině, tak v kni­ze.

Pro hlav­ní dět­skou hereč­ku Ruby Barnhill, kte­ré je pou­ze 12  let, byl Obr Dobr prv­ním vel­ko­fil­mem, své malé zku­še­nos­ti doká­za­la pro­je­vit v celém fil­mu. Přeci to na hlav­ní roli sto­jí. Režisér Steven Spielberg umí s dět­ský­mi her­ci pra­co­vat, na nezku­še­né hereč­ce je vidět, že prá­ce je vel­mi pove­de­ná.  Pro ni asi neby­lo leh­ké si před­sta­vit vel­ké­ho počí­ta­čo­vé­ho obra, kte­rý s ní hra­je, ale děti mají vel­kou před­sta­vi­vost, tak spo­lu­prá­ce s ima­gi­nár­ním obrem je napros­to kla­pe bez chy­bič­ky.

Počítačoví obři se také poda­ři­li, je samo­zřej­mé, že je na nich  sice vidět jejich původ, Avatar to není, ale Mark Rylance doká­zal své­mu obro­vi při­nést život, aby si malé děti v kinech moh­ly pře­sta­vit, že jim sny do jejich noč­ní­ho spa­ní při­ná­ší prá­vě ten­to obr.

Obr02

Pro dospě­lé ten­to film sice není, ale pro děti, kte­ré ješ­tě čtou kníž­ky a nejsou závis­lí na moder­ních počí­ta­čo­vých věcech, pro ty děti, kte­ré si rádi čtou a mají rády pohád­ko­vé kníž­ky, kdy si můžou před­sta­vo­vat své pří­běhy, je ten­to film doko­na­lý. Pěkně klid­ný, pěk­ně poho­do­vý, aby si děti v kli­du moh­li vychut­nat kaž­dou chvil­ku. Film ješ­tě zdo­ko­na­lu­je čes­ký dabing, kte­rý se napros­to pove­dl, hlav­ní role jsou obsa­ze­ny doko­na­le a reži­sér si dal straš­ně zále­žet s tím, aby mlu­vi­li dabé­ři napros­to syn­chron­ně s ang­lic­kým ori­gi­ná­lem. U někte­rých fil­mů na domá­cích nosi­čích je ško­da poslou­chat dabing, ale čes­ká ver­ze Obra Dobra je nej­lep­ším čes­kým dabin­gem posled­ních let.


Podívejte se na hodnocení Obr Dobr na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50184 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71805 KB. | 14.07.2024 - 19:37:19