Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nespoutaný Django | Django Unchained [90%]

Nespoutaný Django | Django Unchained [90%]

rp django unchained ver9.jpg
rp django unchained ver9.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nespoutaný Django

http://www.csfd.cz/film/294824-nespoutany-django/
http://www.imdb.com/title/tt1853728/

Alternativní názvy: Django Unchained, Divoký Django


Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 17.01.2013 Falcon
V kinech SR od: 17.01.2013 ITAFilm

Western / Akční / Drama
USA, 2012, 165 min

Režie: Quentin Tarantino
Scénář: Quentin Tarantino
Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Dennis Christopher, James Remar, Laura Cayouette, Sammi Rotibi, Don Johnson, Franco Nero, James Russo, Tom Wopat, Don Stroud, Russ Tamblyn, Amber Tamblyn, Bruce Dern, M.C. Gainey, Cooper Huckabee, Doc Duhame, Jonah Hill, Lee Horsley, Zoë Bell, Michael Bowen, Ted Neeley, James Parks, Tom Savini, Jamal Duff, Michael Parks, John Jarratt, Todd Allen, Michael Bacall, Ned Bellamy, Gary Grubbs, Glen Warner, Rex Linn, Lewis Smith, Misty Upham, Robert Carradine, Kimberley Drummond, Kasey James, Quentin Tarantino

Jméno Quentina Tarantina snad není ani tře­ba před­sta­vo­vat. Pokud vám tenhle pán nic neří­ká, je tře­ba zvá­žit dohná­ní něko­li­ka zásad­ních res­tů na poli kine­ma­to­gra­fie. Tak jako tak, ten­to oso­bi­tý reži­sér se po třech letech vra­cí do kin se svým dal­ším sním­kem. Během své kari­é­ry se mno­ho­krát inspi­ro­val prá­vě ve wes­ter­no­vém žán­ru a až nyní se koneč­ně dostal k plno­krev­né­mu pří­bě­hu z divo­ké­ho zápa­du. A slo­víč­ko plno­krev­ný zde má dale­ko vět­ší význam. Vážně někdo čekal, že když se jeden z nej­vět­ších žijí­cích reži­sé­rů opře i do rela­tiv­ně mrt­vé­ho žán­ru, nebu­de to pec­ka? 

Pro čer­noš­ské­ho otro­ka Djanga se prá­vě obrá­ti­la kar­ta. Po letech v otroc­tví jej osvo­bo­dí němec­ký lovec lidí Dr. King Schultz. Uzavřel s ním totiž doho­du. Schultz mu dá svo­bo­du, pokud mu Django pomů­že dopad­nout tro­ji­ci bra­trů, na kte­ré má prá­vě spa­de­no. Sám totiž neví jak vypa­da­jí nicmé­ně Django si se sadis­tic­ký­mi otro­ká­ři užil své a jejich tvá­ře si dob­ře pama­tu­je. Během toho­to lovu se Schultz dozví­dá o nešťast­ném osu­du Djangovy man­žel­ky Broomhildy a při­slí­bí své­mu kole­go­vi pomoc v jejím nale­ze­ní a osvo­bo­ze­ní. V mezi­ča­se, tato dvo­ji­ce vyčis­tí část Ameriky od kri­mi­nál­ní špí­ny. 
A Quentin opět skó­ru­je na plné čáře. Ať už se totiž jed­ná o žánro­vě do znač­né míry ori­gi­nál­ní krok, to co ve výsled­ku dosta­ne­te, je čis­to­krev­ná Tranatinovka se vším všu­dy. Dokonce bych si dovo­lil tvr­dit, že se tahle epi­zo­da z Ameriky před občan­skou vál­kou rake­to­vě dostá­vá do těch top fil­mů od toho­to reži­sé­ra. 

Tarantino totiž jas­ně uka­zu­je, kde spo­čí­vá jeho talent (kdy­by o tom někdo náho­dou ješ­tě teď pochy­bo­val) a vytvá­ří si wes­tern tak tro­chu pod­le své­ho. Nezapomíná ovšem na to, co po něm přes­ně fanouš­ci chtě­jí a to dáv­ku­je v bez­chyb­né kaden­ci. Django je totiž doce­la zají­ma­vým úka­zem. Tarantino totiž již dospěl do fáze, kdy ve svých fil­mech ope­ru­je se zají­ma­vým roz­poč­tem, ten­to­krá­te sto mili­o­nů, a při­tom má dosta­teč­ně vol­nou kre­a­tiv­ní ruku, aby si doká­zal udr­žet svou suro­vou plnou neko­rekt­ní­ho humo­ru, hek­to­li­t­rů krve a ustře­le­ných peni­sů a podob­ných lahů­dek. Zkrátka Western nebo ne, dal­ší čis­tá fil­mo­vá jíz­da je na svě­tě. A vy se bude­te bavit. 
Režisérovi se totiž poda­ři­lo při­jít s moder­ni­zo­va­nou žánro­vou podo­bou, kte­rá v koneč­ném důsled­ku nabí­zí ukáz­ku toho, jak s rela­tiv­ně zasta­ra­lý­mi žán­ry zachá­zet aby zau­ja­ly i moder­ní pub­li­kum. Druhou Opravdovou kuráž tady roz­hod­ně neče­kej­te. Navíc jako téměř vždy, i ten­to­krát se ve fil­mu obje­ví hned zástup zná­mých tvá­ří, ze kte­rých hlav­ní tro­ji­ce opět exce­lu­je a mini­mál­ně Christoph Waltz jen doka­zu­je, že by si ve fil­mo­vém svě­te zaslou­žil dale­ko více pro­sto­ru. Formálně se Tarantino opí­rá nejen o wes­ter­no­vé kla­si­ky, ale jak už je jeho zvy­kem o širo­kou šká­lu dal­ších fil­mů, hudeb­ně pak nakom­bi­no­val cel­kem nezvyk­lý mix, kte­rý pře­kva­pi­vě dost fun­gu­je. A to i s při­hléd­nu­tím k okol­nos­tem, že nejsem zrov­na hip hopo­vě pozi­tiv­ní, v mezích sta­no­ve­ných tímhle fil­mem i ten­to dopro­vod sedl, jak se říká, jako prdel na hrnec. 

Co tedy s Nespoutaným Djangem? Nezbývá nic jiné­ho, než si jeho kva­li­ty ově­řit v kině. Pokud vás baví tro­chu dospě­lej­ší zába­va, ve kte­ré se pro bru­ta­li­ty necho­dí dale­ko, je plná skvě­lých herec­kých výko­nů a zavá­ní atmo­sfé­rou divo­ké­ho zápa­du, není proč otá­let. Dokonce bych si dovo­lil sní­mek dopo­ru­čit i těm, kte­ří kla­sic­kým wes­ter­nům moc nehol­du­jí. V rám­ci své­ho dvou a půl hodi­no­vé­ho opu­su  totiž Tarantino akcí i kri­mi­nál­ní­mi živly nešet­ří a tak by bylo ško­da jeho pří­běh o záchran­ně a pomstě jen tak zaška­tul­ko­vat a pře­hléd­nout. Zvláště v pří­pa­dě, že hned začát­kem roku se v kinech obje­vil sní­mek, kte­rý se dle mého názo­ru bude i na kon­ci roku rvát mezi to nej­lep­ší, co tenhle prá­vě začí­na­jí­cí rok mohl nabíd­nout. 

Django a jeho ces­ta za vysvo­bo­ze­ním své milé a pomstou na otro­ká­řích. Quentin Tarantino ser­ví­ru­je svůj ulti­mát­ní zábav­ný  dvou a půl hodi­no­vý opus z divo­ké­ho zápa­du, kte­rý není šet­ři­vý na přes­ně míře­ný humor, tro­chu  toho krev­ní­ho bar­vi­va a lid­ské tká­ně pole­tu­jí­cí vzdu­chem. Atmosfericky i herec­ky téměř bez­chyb­ný sní­mek se tak dostá­vá rázem i mezi top­ku toho­to kul­tov­ní­ho reži­sé­ra, zejmé­na pro­to, že je to záži­tek, kte­rý si zkrát­ka bude­te chtít zopa­ko­vat. I když to totiž není úpl­ně čis­to­krev­ný wes­tern, doká­že zaujmout podob­ně jako kla­si­ky žán­ru. A to je v době, kdy tenhle žánr je ve sta­vu kóma k neza­pla­ce­ní. 

 Hodnocení: 90%


Podívejte se na hodnocení Nespoutaný Django na Kinoboxu.

Koktejl: 
 • 20% Western
 • 20% Skvělí her­ci
 • 20% Drsný humor
 • 20% Otrokáři
 • 20% Tarantino na plný plyn

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • První oficiální rozbor konzole PlayStation 5. Ve videu...7. října 2020 První oficiální rozbor konzole PlayStation 5. Ve videu... První oficiální rozbor konzole PlayStation 5. Ve videu hardwarový designér Jasuhiro Ótori vysvětluje, jak jednodušše půjde konzoli čistit. Posted in Krátké herní aktuality
 • Titulky k The Magicians S05E03 - The Mountain of Ghosts2. února 2020 Titulky k The Magicians S05E03 - The Mountain of Ghosts V třetím díle se Alice a Eliot budou loučit s Quentinem a při tom se seznámí se záhadným cizincem. Julia s Pennym se dál budou snažit odvrátit blížící apokalypsu. A Margo s Fen budou […] Posted in Titulky
 • Sony se před několika měsíci pokoušela vyjednat exkluzivitu...22. září 2020 Sony se před několika měsíci pokoušela vyjednat exkluzivitu... Sony se před několika měsíci pokoušela vyjednat exkluzivitu Starfield pro PlayStation 5 Posted in Krátké herní aktuality
 • Alicia (1994)23. listopadu 2011 Alicia (1994) I známý španělský režisér Jaume Balagueró musel nějak začínat! Režie: Jaume Balagueró Rok výroby: 1994 Délka: 8 min Země: Španělsko Hrají: Danae Ana Luna Elena Luna Pedro Antonio […] Posted in Horory
 • Black Death (2010)3. srpna 2014 Black Death (2010) Mrazivý evropský historický kousek o černé smrti, lásce a zkoušce víry… Roku 1348 sužuje celou Evropu a hlavně Anglii epidemie moru. Černá smrt nedělá rozdíly mezi […] Posted in Horory
 • VLADIMÍR SMUTNÝ (kameraman)14. března 2018 VLADIMÍR SMUTNÝ (kameraman) „Kde jsou ženy, je svět hezčí“  S režisérem Jiřím Vejdělkem jste spolupracoval už podruhé. Je na obrazovou stránku filmu stejně náročný jako na herce? Ve všech filmech režiséra Jiřího […] Posted in Rozhovory
 • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
 • Magie vzhůru nohama – trochu jiné kouzlení22. srpna 2022 Magie vzhůru nohama – trochu jiné kouzlení Klasické téma kouzelnické školy ožívá v tomto snímku z roku 2020, určeném pro dětské diváky. Třináctiletá Nory (Izabela Rose) se stěhuje s otcem po úmrtí matky do nového domova, kde zcela […] Posted in Filmové recenze
 • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Přichází nezapomenutelný filmový zážitek od vizionářského režiséra Tima Burtona, založený na bestselleru. Když Jake objeví klíče k záhadě, která se prolíná do alternativních realit a časů, […] Posted in Speciály
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41001 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71580 KB. | 24.06.2024 - 03:01:24