Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl

Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl

vlcsnap 2018 01 10 22h01m21s351
vlcsnap 2018 01 10 22h01m21s351
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Děti

Yoš s něko­li­ka dal­ší­mi prů­zkum­ní­ky při­jíž­dí do Ragaka a kon­sta­tu­je, že vše je tak, jak je uve­de­no ve zprá­vě. Vesnice je zni­če­na, ale nikde není ani kap­ka krve, ani těla. Průzkumníci deba­tu­jí, zda se oby­va­te­lům Ragaka sku­teč­ně moh­lo poda­řit utéct. Pokud ano, proč titá­ni zde­vas­to­va­li prázd­nou ves­ni­ci, a proč její oby­va­te­lé utek­li bez koní? Potom při­běh­ne za Yošem jeden z prů­zkum­ní­ků se slo­vy, že našel jed­no­ho titá­na. Yoš a zby­tek jed­not­ky při­chá­zí k domu Connieho rodi­ny. Vidí nehyb­né­ho titá­na leží­cí­ho ve stře­še domu. Jeden z vojá­ků podá Yošovi por­trét Connieho rodi­čů, kte­rý našel. Titán se pokou­ší posta­vit a jeden voják ho chce zabít. Yoš ho zasta­ví, při­čemž mu vypad­ne por­trét z ruky. Titán bez­vlád­ně padá zpět na záda. Yoš zved­ne ze země por­trét, kte­rý je nyní vzhů­ru noha­ma. I titá­no­va hla­va je z pohle­du prů­zkum­ní­ků vzhů­ru noha­ma, pro­to­že je v sil­ném záklo­nu. Yoš si všim­ne, že je titán dost podob­ný Connieho mat­ce na por­trétu.

Po zpo­zo­ro­vá­ní zele­ných sig­ná­lů se Berthold a Reiner baví o tom, co budou teď dělat. Berthold pochy­bu­je o tom, že mohou Ymir věřit. Připomíná, že při napa­de­ní jejich ves­ni­ce sněd­la jed­no­ho z jejich kama­rá­dů. Reiner opo­nu­je, že poté se Ymir sta­ra­la jen o sebe, dokud nepo­tka­la Christu. Jelikož Christa je důle­ži­tou posta­vou církve, potře­bu­jí ji zís­kat na svo­ji stra­nu. A k tomu potře­bu­jí Ymir. Berthold říká, že až skon­čí jejich hle­dá­ní, vez­mou Christu, Ymir a Annie domů a už se na úze­mí lidí nemu­sí nikdy vra­cet. Reiner potvr­zu­je, že tím skon­čí jejich mise. Nakonec Reiner ješ­tě pora­dí Bertholdovi, ať po tom, co vše skon­čí, řek­ne Annie, co k ní cítí. Potom se pře­ne­se na větev, na kte­ré jsou Eren a Ymir. Přistane mezi nimi a oto­čí se k Erenovi. Ten se ptá, co se děje a zda nepo­čka­jí na sou­mrak. Reiner odpo­ví, že ne, odchá­ze­jí teď. Napomene Erena, ať se nepo­kou­ší odpo­ro­vat. Eren ho uklid­ňu­je, že ve sta­vu, v jakém je, by toho nebyl schop­ný. Když se ale díky tomu Reiner tro­chu pře­sta­ne sou­stře­dit, Eren se pro­ti němu roze­běh­ne a vra­zí do něj tělem. Srazí jej na záda na větev a buší do něj pahý­ly svých paží. Přitom opa­ku­je: „Zemři! Zemři!“ Musím říct, že to půso­bí doce­la komic­ky. Potom jej Reiner jedi­ným kopem odmrští ke kme­ni stro­mu. Chytne Erena pod krkem a škr­tí ho tak dlou­ho, dokud Eren neztra­tí vědo­mí. Berthold si mezi­tím při­sed­ne k Ymir a poví­dá si s ní. Ptá se jí, jest­li si vzpo­mí­ná na oso­bu, kte­rou jako titán sněd­la. Ymir odpo­ví, že ne, a Bertholdovi se za to omlu­ví. Potom se baví o tom, jaké to vlast­ně je být titá­nem a nako­nec Ymir odpo­ví­dá Bertholdovi na otáz­ku, jak dlou­ho puto­va­la mimo zdi, že asi 60 let.

Ze všech stran kolem Erwina jsou vystře­lo­vá­ny čer­ve­né sig­ná­ly. Jednotka je obklí­če­na. Jeden z prů­zkum­ní­ků po jeho boku navr­hu­je ces­tu oko­lo, ale Erwin roz­hod­ne, že se nemo­hou zdr­žo­vat obchá­ze­ním a musí si pro­ra­zit ces­tu. Přikáže při­pra­vit se na boj.

Reiner má na zádech při­vá­za­né­ho Erena v bez­vě­do­mí, Berthold nese Ymir a všich­ni 4 se s 3D výstro­jí pohy­bu­jí lesem. Reiner vysvět­lu­je, že ve své for­mě titá­na není dost rych­lý na to, aby je odne­sl do bez­pe­čí, tak se musí zatím dostat ale­spoň co nej­dál od titá­nů. Ymir se diví, proč nepo­čka­li s pře­su­nem do sou­mra­ku. Pak zahléd­ne dýmo­vé sig­ná­ly a pocho­pí. Ymir řek­ne Reinerovi, že si je jis­tá, že s prů­zkum­ní­ky při­šla i Christa. Mohou se jí hned zmoc­nit. Reiner nesou­hla­sí. Říká, že by to teď bylo pří­liš nebez­peč­né a že muse­jí počkat na šan­ci. Ymir ale trvá na tom, aby unes­li Christu hned. Chce to po Reinerovi jako důkaz toho, že jim může věřit. Reiner trvá na svém a tvr­dí, že je to pro dob­ro Christy. Nakonec Ymir ustou­pí. V duchu pro­mlou­vá ke Christě a říká, že se to děje zno­vu. Přesto, že se dosta­la tak dale­ko, bude zase sama sobě lhát.

Ymiryny vzpo­mín­ky. Spolu s dal­ší­mi tře­mi dět­mi sto­jí v noci na uli­ci. Všechny děti vypa­da­jí jako chu­dí sirot­ci. Prohlíží si je dva muži s lucer­nou, až se jeden seh­ne k Ymir a řek­ne jí, že od teď bude žít s ním. Muž dá dítě­ti nové jmé­no – Ymir – a nový život. Prohlásí, že má krev krá­le a že zajis­tí lid­stvu nesmr­tel­nost. Od té doby je Ymir uctí­vá­na a ope­čo­vá­vá­na. Dospělá Ymir pří­běh komen­tu­je tak, že v den, kdy ji ten muž odve­dl z uli­ce, popr­vé sama sobě lha­la. Nalhala si, že nemě­la na výběr. Jednoho dne vtrh­nou do jejich sva­ty­ně vojá­ci a muž, kte­rý dal Ymir ten­to život, sva­lí veš­ke­rou vinu na ni. Tvrdí vojá­kům, že Ymir jim řek­la, že má krev krá­le, a oni jí uvě­ři­li. Voják se Ymir ptá, zda je to prav­da. Ymir chce nejdří­ve popí­rat, ale při pohle­du na vystra­še­né pod­da­né se roz­hod­ne je zachrá­nit dal­ší lží. Hrdě před vojá­ky pro­hlá­sí, že jejím tělem prou­dí krev krá­le. Jenže i tak své pod­da­né neza­chrá­ni­la. Zbití a zmu­če­ní sto­jí všich­ni včet­ně Ymir na zdi a jsou pro­bo­dá­vá­ni a háze­ni dolů ze zdi. Když dopad­ne tělo dolů, obje­ví se žlu­tá záře, jako když se člo­věk změ­ní na titá­na. Nevidíme dopad Ymir, ale hned v dal­ší scé­ně běží Ymir jako titán kra­ji­nou a v jejím komen­tá­ři je vysvět­le­no, že to byl pro ni trest za lha­ní a pře­de­vším za lha­ní sama sobě. Ymir – titán si lehá do jámy v zemi a leží tam spous­tu let. Její tělo je zakry­to půdou a trá­vou. Potom se pro­bou­zí a vylé­zá ze země v blíz­kos­ti něko­li­ka lidí. Jednoho z nich sní. V dal­ším zábě­ru Ymir – člo­věk sle­du­je hvězd­nou oblo­hu a polár­ní záři a roz­hod­ne se, že už nikdy nebu­de lhát. Potom sly­ší pří­běh o Christě a při­dá se k voj­sku. Tam začne Christu nená­pad­ně sle­do­vat. Nejdříve v jídel­ně, potom za ní vyjde ven, když Christa done­se jíd­lo vyčer­pa­né Sashe, kte­rá za trest celé odpo­led­ne běha­la. Tam Christu popr­vé oslo­ví. Od té doby ji víc a víc pozná­vá a zjiš­ťu­je, že Christa žije ve vlast­ních lžích, stej­ně jako dří­ve Ymir. Po něko­li­ka dal­ších vzpo­mín­kách z jejich spo­leč­né­ho živo­ta se vra­cí­me do lesa. Ymir sedí na zádech Bertholdovi a jako závěr své­ho pří­bě­hu o lžích pro­sí Christu, aby moh­la být ješ­tě jed­nou upřím­ná sama k sobě.

V nit­ru totiž nechce při­stou­pit na Reinerův plán. Opravdu chce hned teď vidět Christu a zmoc­nit se jí. Proto upo­zor­ní Reinera a Bertholda, že v tom­to pro­stře­dí je ona nej­sil­něj­ší, chyt­ne Bertholda pod krkem a zakry­je mu oči. Oba málem spad­nou na zem, na posled­ní chví­li doká­že Berthold zasek­nou hák své­ho lana v jiném stro­mě a pád vyrov­nat. Ymir vyhro­žu­je, že se může změ­nit v titá­na a i když by byla slab­ší než oni, moh­la by ská­kat po stro­mech a vel­mi sviž­ně se pohy­bo­vat. Mohla by Reinerovi vzít Erena a ode­jít i sním k prů­zkum­ní­kům. Pokud Reiner nepři­stou­pí na to, aby hned vza­li Christu s sebou, Ymir se mu posta­ví. Reiner se ji sna­ží pře­svěd­čit, aby to nedě­la­la. Říká, že tím Christě nepo­mů­že a může ohro­zit její budouc­nost. Ymir ale řek­ne, že jí na tom nezá­le­ží. Že i kdy­by to mělo Christě ublí­žit, ona ji chce hned teď vidět. Pak říká Reinerovi, že má plán. Zůstane tam, aby bojo­va­la s prů­zkum­ní­ky, a oni budou moci snáz utéct. Nebo tam zůsta­ne, aby se s Reinerem a Bertholdem navzá­jem poza­bí­je­li.

Průzkumníci při­jíž­dě­jí­cí k lesu vidí záblesk při pře­mě­ně na titá­na. Erwin velí roz­ptý­lit se a najít Erena. Voják Phil dostá­vá roz­kaz shro­máž­dit koně a ostat­ní vylé­ta­jí ze sedel a pře­chá­zí na pohyb s 3D výstro­jí. Hannes roz­ka­zu­je vojá­kům kolem sebe, aby našli nepří­te­le a upo­zor­ni­li ostat­ní. Za chví­li jed­na sku­pin­ka nara­zí na titá­na drží­cí­ho se kme­ne stro­mu. Vojáci ho chtě­jí zabít, ale Connie je zara­zí, pro­to­že v titá­no­vi pozná Ymir. Connie se Ymir začne vyptá­vat, kde jsou ostat­ní. S otáz­ka­mi se při­dá­vá i Sasha a Jean. Connie Ymir doko­ne šla­pe po hla­vě a kři­čí na ni, ať už něco poví. Jenže Ymir všech­ny igno­ru­je a roz­hlí­ží se oko­lo. Zanedlouho se ozve šťast­ný křik Christy. Blíží se k nim a je vděč­ná, že je Ymir v pořád­ku. Jenže Ymir sko­čí pro­ti ní, ote­vře pusu a Christu do ní chyt­ne. Potom rych­le utí­ká k okra­ji lesa. Průzkumníci ji pro­ná­sle­du­jí, ale jsou poma­lej­ší než ona. Ymir doběh­ne na kraj lesa, kde čeka­jí Reiner a Berthold. Eren je stá­le v bez­vě­do­mí a ten­to­krát ho má k sobě při­vá­za­né­ho Berthold. Když vidí blí­ží­cí se Ymir, Reiner sesko­čí ze stro­mu a říz­ne se do ruky. Změní se v opan­cé­řo­va­né­ho titá­na. Jemu na rame­ni při­sta­ne Berthold s Erenem a Ymir stá­le ve for­mě titá­na. Opancéřovaný titán utí­ká pryč. Hannes velí nased­nout na koně a pro­ná­sle­do­vat je. Říká, že zís­ká Erena zpět za kaž­dou cenu.

Dosud zná­má fak­ta z 10. dílu

Tentokrát jsou to spíš fak­ta nezná­má, a to, že není zná­mo, kde se nachá­zí rod­né měs­to, Ymir, ale téměř jis­tě je to na úze­mí mimo zdí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,60946 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72044 KB. | 24.04.2024 - 01:50:24