Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hledá se Nemo

Hledá se Nemo

Finding Nemo
Finding Nemo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh o otcov­ské lás­ce, o hle­dá­ní a schle­dá­ní, o zví­řa­tech v moři, o rybách, žra­lo­cích a o všem, co se všech­no může stát, když nepo­sluš­né­ho zlo­bi­vé­ho malé­ho syn­ka ulo­ví potá­pěč a otec se ho vydá hle­dat.V moři je šíle­ně mno­ho malých i vel­kých rybi­ček a já vám budu poví­dat o jed­né z mno­ha a mno­ha bili­ó­nů. Je to Marlin, vdo­vec, kte­rý vycho­val jedi­né­ho mla­dé­ho syn­ka, kte­ré­mu dal jmé­no jme­no Nemo. Ano správ­ně, pojme­no­val ho Nemo, asi pod­le báj­né posta­vy z dět­ských kní­žek od Julese Vernea, kte­rá se věno­va­la pod­moř­ské­mu živo­tu.

Tento sta­rost­li­vý otec, kte­rý se o své­ho syn­ka dost sta­rá a nespus­tí ho z dohle­du, jde se syn­kem popr­ve do ško­ly, a bohu­žel se sta­ne dost zlá věc, syn­ka mu ulo­ví potá­pěč a umís­tí ho mno­ho dalekých mílí od domo­va. Do Sydney, do akva­ria, kde ho zubař cho­vá, aby ho mohl dát své neteři,která je zná­má v akvá­riu, kde je malý Nemo umís­těn, jako vel­ká tra­pič­ka malých rybek.

Táta se ho vydá hle­dat, a ces­tou potka mno­ho ryb, želv, peli­ká­nů, a mno­ho dal­ší­ho rybý­ho tvor­stva, kte­rý mu mož­ní si svou ces­tu za svým syn­kem najit.Cestou se potká s dost „potouchlou“ mod­rou rybou Dory, kte­rá má jed­nu malou nepří­jem­nost, trpí dost vel­kou poru­chou ztrá­ty krát­ko­do­bé pamě­ti.

Se vším tím­to se setká­te v novém fil­mu od stu­dia Pixar, kte­rý od své slav­né lam­pič­ky, nato­čil mno­ho uni­kát­ních ani­mo­va­ných 3D fil­mů vytvo­ře­ných na poči­ta­či, jako je Příběh hra­ček, Píšerky s.r.o.,Život brou­ka, ale i krát­ký Oscarový pří­běh o sta­ří­ko­vi Geryho hra. A jeho Finding Nemo, v češ­ti­ně Hledá se Nemo, je jeho zatím nej­ú­spěš­něj­ší film, kte­rý sahá na paty Lvímu krá­li, nej­ví­ce výdě­leč­né­mu ani­mo­va­né­mu fil­mu všech dob.

Je to sice pří­běh pros­tý, jed­no­du­chý, ale přes­to je pro­tkán mno­ha nitě­mi rúno­ro­dých linek fór­ků, sro­zu­mi­tel­ným dětem, ale i tak jsou tam i v hoj­né míře vti­py urče­né dospě­lým.

Do čes­kých kin, jak je u Nás zvy­kem u ani­mo­va­ných fil­mů, bohu­žel film jde dabo­va­ný, a tak bohu­žel nemů­že­me vychut­nat roz­díl­né dia­lek­ty a výra­zo­vé pro­střed­ky v ori­gi­ná­lu. Český i sebe­lep­ší dabing nikdy nemů­že vystih­nout ori­gi­nál.

A co závě­rem na film pros­tě jdě­te, jste-li mla­dí, sta­ří, ať je vám něko­lik málo let, nebo něko­lik desí­tek, film je to pro kaž­dé­ho a v čes­kých zemích s čes­kým dabin­gem je to film pro celou rodi­nu od bato­lat, do seni­o­rů.


Podívejte se na hodnocení Hledá se Nemo na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31851 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72114 KB. | 25.04.2024 - 15:39:07