Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 65: Adam Driver bojuje o přežití s prehistorickými tvory na Zemi před 65 miliony let

65: Adam Driver bojuje o přežití s prehistorickými tvory na Zemi před 65 miliony let

Photo © Sony Pictures Entertainment
Photo © Sony Pictures Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Po nou­zo­vém při­stá­ní pilot Mills (Adam Driver) zjis­tí, že se nachá­zí na nezná­mé planetě-  na Zemi před 65 mili­o­ny let. Jelikož Mills a dal­ší pře­ži­vší, Koa (Ariana Greenblatt) mají na záchra­nu jedi­ný pokus, musí se při svém epic­kém boji o pře­ži­tí vydat napříč nezná­mou kra­ji­nou plnou nebez­peč­ných prehis­to­ric­kých tvo­rů...

Adama Drivera sice main­stre­a­mo­vé­mu pub­li­ku před­sta­vi­la pře­de­vším role Kylo Rena v nové tri­lo­gii Star Wars, Driver se ovšem ve své kari­é­ře vydá­vá spí­še ces­tou, kdy si vybí­rá cha­rak­ter­ní úlo­hy a spo­lu­prá­ci s ceně­ný­mi reži­sé­ry. Jim Jarmusch (Paterson/Mrtví neu­mí­ra­jí), Martin Scorsese (Mlčení), Steven Soderbergh (Loganovi par­ťá­ci), Terry Gillam (Muž, kte­rý zabil Dona Quijota), Spike Lee (BlacKkKlansman), Ridley Scott (Poslední souboj/Klan Gucci) nebo Leos Carax (Annette). Náhle se ovšem Driver nově obje­vu­je i v hlav­ní roli sci-fi thrille­ru 65. Na pro­du­cent­ském postu hnízdí Sam Raimi, za režií a scé­ná­řem poté sto­jí duo Scott Beck a Bryan Woods, kte­ré je zod­po­věd­né za scé­nář k prv­ní­mu Tichému mís­tu. Samotný námět mohl půso­bit zají­ma­vě a snad­no mít širo­ký poten­ci­ál, je tomu ovšem ve finá­le sku­teč­ně tak?

65
Photo © Sony Pictures Entertainment

Přítomnost Adama Drivera není nut­né při­su­zo­vat pou­ze k hono­rá­ři, ale i fak­tu, že i ten­to­krát může Driver zdán­li­vě něko­ho hrát. Muže, kte­rý je zasa­žen trau­ma­tem a výčit­ka­mi, někdo, kdo se v jis­té for­mě pokou­ší o vykou­pe­ní, neu­stá­le je ovšem pro­ná­sle­do­ván stí­nem minu­los­ti a sebe­vra­žed­ný­mi sklo­ny. Výprava do pra­vě­ku a kon­fron­ta­ce pra­vě­kých ješ­tě­rů s high-tech tech­no­lo­gií by tak s ide­ál­ním scé­ná­řem moh­la i ale­spoň čás­teč­ně fun­go­vat jako cha­rak­ter­ní stu­die. 65 ostat­ně uka­zu­je, že je Adam Driver solid­ním her­cem, kte­rý je scho­pen pro­dá­vat ty ide­ál­ní emo­ce, skr­ze akč­ní polo­hu je poté scho­pen jako býva­lý mari­ňák vyu­žít své zku­še­nos­ti u námoř­nic­tva. Ani sebe­lep­ší herec ovšem z hloupouč­ké­ho scé­ná­ře zla­to nevy­tě­ží. A v tom leží zako­pa­ný pes.

Film dua Beck/Woods půso­bí jako předra­že­né béč­ko, kte­ré mělo vznik­nout někdy před 30-40 lety, kdy šlo exis­ten­ci podob­ných bizar­nos­tí tole­ro­vat. Kreativní hla­va by z námě­tu nej­spíš zvlád­la vydo­lo­vat zají­ma­vé nápa­dy, schop­ně pra­co­vat i s onou osob­něj­ší lin­kou, ze samot­né­ho kon­cep­tu roz­hod­ně vytě­žit více. Stačí se už jen poza­sta­vit nad tím, že Driverův Mills pochá­zí z pla­ne­ty Somaris. Její oby­va­te­lé jsou huma­no­id­ní rasou, kte­rá se kro­mě zdán­li­vě pokro­či­lej­ší tech­no­lo­gie od kla­sic­kých lidí vůbec neli­ší. Už jenom před­sta­ve­ní toho­to nekre­a­tiv­ně vymyš­le­né­ho svě­ta vyvo­lá­vá spous­ty otá­zek,   film ovšem ihned poté sko­čí na hlav­ní pra­vě­ké pole. A spá­sa to roz­hod­ně není.

65
Photo © Sony Pictures Entertainment

Beck a Woods postrá­da­jí nápa­dy za psa­cím sto­lem i za kame­rou, kdy se jim neda­ří něco vybu­do­vat i na kon­fron­ta­ci dino­sau­rů a high-tech tech­no­lo­gie, kdy nevy­hnu­tel­ně laci­ně půso­bí i tri­ky a výpra­va. Filmu se ale­spoň čás­teč­ně daří budo­vat pou­to mezi Millsem a mla­dou Koaou (šikov­ná Ariana Greenblatt), kte­ré těží i z poměr­ně zají­ma­vé­ho nápa­du, že dvě hlav­ní posta­vy od sebe dělí jazy­ko­vá bari­é­ra a jejich doro­zu­mí­vá­ní tak bývá poměr­ně oříš­kem. Skrze jeden poměr­ně depre­siv­ní moment se ale­spoň zvlá­dá pro­dat divo­ká nevy­zpy­ta­tel­nost pra­vě­ké pří­ro­dy, sna­ha o kom­plex­něj­ší budo­vá­ní svě­ta a jeho postav se ovšem v prů­bě­hu defi­ni­tiv­ně stá­vá kra­pet kon­tra­pro­duk­tiv­ní, pře­de­vším i díky fak­tu, za dél­ku fil­mu 93 minut není pro téměř nic mís­to.

Ani samot­ná akce není ve výsled­ku kdo­ví­jak pře­hled­ná, pře­de­vším v ní oči­vid­ně není ani moc pro­sto­ru pro kre­a­ti­vi­tu. Adam Driver uka­zu­je, že mu ani akč­ní for­ma nedě­lá pro­blém (rázem dává smy­sl, že by ho Quentin Tarantino rád viděl v titul­ní roli své poten­ci­o­nál­ní adap­ta­ce Ramba), sne­si­tel­něj­ší se 65 může stát v momen­tě, kdy se u něj zce­la vypne mozek. Pořád je to hloupouč­ké, pro­mar­ňu­je to svůj poten­ci­ál, nesna­ží se to o něja­kou kre­a­ti­vi­tu a pak to skon­čí dis­ku­ta­bil­ním finá­le, kte­ré se v závě­ru sna­ží i něco říct o vývo­ji civi­li­za­ce, v ten daný moment již ovšem dva­krát na ničem nesejde. Tenhle líný film, kte­rý po celou dobu půso­bí výraz­ně nedo­pe­če­ně, bude tou zále­ži­tos­tí, na kte­rou Driver v rám­ci své kari­é­ry rych­le rád zapo­me­ne.

65
Photo © Sony Pictures Entertainment

65 je ukáz­kou pro­mr­ha­né­ho poten­ci­á­lu, na kte­rém by kdeja­ká kre­a­tiv­ní hla­va zvlád­la vysta­vit mno­hem více, duo Scott Beck a Bryan Woods ovšem jed­no­du­še zkla­má­vá za psa­cím sto­lem i kame­rou a doka­zu­je, že i výteč­ný herec může někdy s výbě­rem svých pro­jek­tů šláp­nout ved­le. Zrovna tenhle pře­šlap díky účas­ti Adama Drivera sku­teč­ně bolí...

Verdikt: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě1. prosince 2023 Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě Odlehlá výzkumná stanice na Antarktidě. Všude kolem jen mráz a sníh. Dovedete si představit atmosféričtější místo, kde by skupina amerických vědců mohla čelit mimozemské hrozbě? Pokud jste […] Posted in Retro filmové recenze
  • Těla – nová klasika o cestování časem?26. října 2023 Těla – nová klasika o cestování časem? Filmfanatic miluje filmy o cestování časem. Proto není důvod nemilovat také seriály na toto téma. Zaslouží si novinka od Netflixu doporučení, nebo byste se jí měli raději vyhnout? ČTYŘI […] Posted in TV Recenze
  • Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně?3. října 2023 Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně? Filmfanatic s nadšením vítá každý český pokus o žánrovou podívanou, která narušuje tradiční nabídku tuzemských filmů, kterou v drtivé většině tvoří přihlouplé komedie o obyčejných životech […] Posted in Filmové recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Dvojník – odvaha čelit zrcadlu19. června 2022 Dvojník – odvaha čelit zrcadlu Finská kinematografie je ve stínu svých severských sousedů. Pro Filmfanatica přesto není polem neoraným, protože třeba v r. 2017 jsem neminul povedený thriller Uspávač. Když jsem tedy […] Posted in Filmové recenze
  • Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy16. května 2022 Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy Filmfanatic neváhá jít s kůží na trh. Proto bez mučení přiznávám, že Blade Runner sice ctím coby klasiku sci-fi žánru (především kvůli naprosto nestárnoucím trikům), ale jinak mě ten film […] Posted in Filmové recenze
  • Noc 12. – šokující zločin v maloměstě3. dubna 2024 Noc 12. – šokující zločin v maloměstě Kriminální filmy a thrillery jsou hodně častým důvodem k mojí filmové spokojenosti. Témata, jež tento temný žánr reflektuje jsou jednoduše atraktivní a mají velký divácký potenciál. V […] Posted in Filmové recenze
  • Problém tří těles (1. série NETFLIX)28. března 2024 Problém tří těles (1. série NETFLIX) Netflix se pustil do seriálové adaptace nejlepšího sci-fi několika posledních dekád. Knižní trilogie Problém tří těles je doslova generační dílo a Filmfanatic vám ho vřele doporučuje. […] Posted in TV Recenze
  • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
  • Dozvuky – sveďme to na okupanty21. března 2024 Dozvuky – sveďme to na okupanty Filmfanatic dlouhodobě propaguje polskou kinematografii. Jednoduše proto, že naši severní sousedé točí opravdu skvělé filmy a postupem času prokázali kvalitu i v žánrech, které nestojí jen […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20099 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72372 KB. | 24.05.2024 - 11:55:25