Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Black Panther

Black Panther

rp p619982.jpg
rp p619982.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
První vel­ká komik­so­vá udá­lost letoš­ní­ho roku je tady. Marvel ote­ví­rá letoš­ní rok komik­so­vých fil­mů tro­chu pod­ce­ňo­va­ným ale v posled­ních týd­nech stá­le více vidi­tel­ným sním­kem Black Panther, kte­rý má slou­žit jako před­voj pro dub­no­vé tře­tí Avengers s názvem Avengers: Infinity War. Jak se tahle prv­ní pře­váž­ně čer­noš­ská akč­ní jíz­da z báj­né Wakandy vyda­ři­la? Jedná se váž­ně o prv­ní pře­šlap Marvelu, kte­rý všich­ni sním­ku před pre­mi­é­rou při­su­zo­va­li?

T’Challa (Chadwick Boseman) se musí vyrov­nat s smr­tí své­ho otce, kte­rý zahy­nul při tero­ris­tic­kém úto­ku na sjez­du OSN, kte­rý se ode­hrál během udá­los­tí fil­mu Captain America: Občanská vál­ka. Nyní se však vra­cí domů, kde se musí vyrov­nat nejen se svým údě­lem stát se novým krá­lem jeho rod­né Wakandy, musí se ale také sjed­no­tit zne­přá­te­le­né kme­ny, z nich někte­ří mají mili­tant­ní ten­den­ce vyu­žít boha­té zdro­je a tech­no­lo­gic­kou vyspě­lost Wakandy a dobýt celý svět. Do situ­a­ce navíc vstu­pu­je pro Wakandu nechval­ně zná­mý zlo­děj Ulysses Klaue (Andy Serkis), kte­rý si na pomoc při­zval ambi­ci­oz­ní­ho žol­dá­ka Erica Killmongera (Michael B. Jordan)...     

Black Panther mož­ná měl poten­ci­ál být prv­ním zkla­má­ním od Marvelu, ve výsled­ku se ovšem stal napros­tý opak. Byť je totiž na fil­mu patr­ná jaká­sí „páso­vá“ výro­ba těch­to komik­so­vých fil­mů, kte­rá udá­vá fil­mu spe­ci­fic­kou cha­rak­te­ris­ti­ku, moti­vy a důvěr­ně zná­mé momen­ty, v rám­ci těch více jak dvou hodin v kině tahle komik­so­vá jíz­da toho nabíd­ne dosta­tek nové­ho, neo­kou­ka­né­ho a napros­to šíle­né­ho. To má za násle­dek i to, že i když film násle­du­je jaký­si Marvelovský model, s jinou mar­ve­lov­kou si ho roz­hod­ně nesple­te­te, tady se totiž se svým čer­noš­ským super­hr­di­nou (byť už před ním byli i tře­ba Blade nebo Spawn) vydá­vá do míst, kte­ré komik­so­vé fil­my v posled­ních letech jak­si opo­mí­je­li. Ryan Coogler totiž před­vá­dí jeden zásad­ní argu­ment - fil­my by měly hlav­ně bavit. 
To ovšem nezna­me­ná umě­le nacpat suché hláš­ky do své­ho fil­mu ale nato­čit zábav­ný sní­mek, kte­rý se nebo­jí jít za hra­nu toho na co jsou divá­ci dnes zvyklí, vybo­čit tak tro­chu z kon­ven­cí a nato­čit komik­so­vou podí­va­nou, kte­rá je svým poje­tím tak tro­chu šíle­ná (úto­čí­me na úrov­ně Thor: Ragnarok nebo Strážců), roz­mách­lá a akč­ní, pře­de­vším je ale oso­bi­tá a nesmír­ně zábav­ná (a to i v pří­pa­dě, že vám někte­ré momen­ty nesed­nou, rádi je při pohle­du na celek pro­mi­ne­te). I když totiž film hra­je na raso­vou lin­ku doce­la dost, není to otrav­né nebo nepří­jem­né, půso­bí to při­ro­ze­ně a v rám­ci kon­tex­tu fil­mu i logic­ky. Jeden ze zápo­rá­ků fil­mu tak není jen prázd­nou lout­kou ale vlast­ně člo­vě­kem, kte­ré­ho argu­men­ty zní doce­la logic­ky. Na dru­hé stra­ně je pak Andy Serkis, kte­rý si své­ho padou­cha opět nesmír­ně uží­vá a vy s ním.      

Když už se ale baví­me o herec­kých výko­nech, nedá mi to se ale tro­chu neza­sta­vit u žen­ských před­sta­vi­te­lek v tom­to fil­mu. Často jsem kri­ti­zo­val onu násil­nou módu dnes v Hollywoodu cpát na sílu do fil­mu do hlav­ních rolí žen­ské hrdin­ky jen pro­to, aby tam byla žena, pro­to­že tak žen­ské ido­ly pros­tě fun­gu­jí že (ha ha). Jenže Black Panther krás­ně uka­zu­je to, jak ze zúčast­ně­ných dam udě­lat hrdin­ky tako­vý způ­so­bem, že str­čí Jyn Erso nebo Wonder Woman s ledo­vým kli­dem do kapsy. Trojice Danai Gurira, Letitia Wright, Lupita Nyong’o a v pod­sta­tě i Angela Bassett hra­vě str­čí do kapsy vět­ši­nu pro­tě­žo­va­ných žen­ských hrdi­nek a podá­va­jí doce­la i argu­ment toho, kdo hra­je prv­ní hous­le v tomhle fil­mu. Film Black Panther totiž těží pře­de­vším ze sil­ných postav a prá­vě dám­ská část dává fil­mu tu správ­nou dyna­mi­ku. 
A dyna­mi­ku ten film má. Etnická lin­ka je sil­ná, neo­kou­ka­né reá­lie Afriky (a taky Asie i Londýn), dosta­tek akč­ních sek­ven­cí, zábav­né ve své pod­sta­tě celou dobu, tri­ko­vě nápa­di­té a s tahem na bran­ku, kte­rý ostat­ním komik­sov­kám chy­bí. Přičtěte si k tomu audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní, kte­ré se vyme­zu­je v pod­sta­tě úpl­ně vše­mu, co tady v poli komik­su za posled­ních deset bylo. Osobitá výpra­va, jas­ně jiná hudeb­ní slož­ka a hra­vá kame­ra, to vše napo­má­há tomu z pan­the­ra udě­lat komik­so­vou udá­lost. 
Je tak cel­kem úsměv­né, že prá­vě Black Panther, kte­rý měl být tím pátým kolem u vozu pro Marvel, zvlá­dá i přes svo­ji šíle­nost a odliš­nost str­čit do kapsy nejen coko­liv co před­ved­la kon­ku­ren­ce (s podob­ným vyme­ze­ním měla pra­co­vat i tře­ba Wonder Woman) ale také i pod­stat­nou část Marvelovských sním­ků. Tohle zkrát­ka fun­gu­je i když vám mož­ná nebu­de sedět úpl­ně všech­no co se na vás za ty dvě a čtvrt hodi­ny v kině vyva­lí, v rám­ci zábav­nos­ti a nápa­di­tos­ti fil­mu něja­ký ten pře­šlap ješ­tě rádi odpus­tí­te. Místo prázd­né agit­ky se tak do kin dosta­la jed­na z nej­o­so­bi­těj­ších a nej­zá­bav­něj­ších komik­so­vek, kte­rá svo­jí čis­tou ener­gií, nápa­di­tos­tí a sil­ný­mi posta­va­mi zvlá­dá bavit na výbor­nou.             

    

Jiný, oso­bi­tý, ener­gic­ký a nesmír­ně zábav­ný. Black Panther zvlá­dá kro­mě etnic­ké­ho vyme­ze­ní pro­dat také jed­nu z nejdi­vo­čej­ších, nej­roz­mách­lej­ších a také nej­zá­bav­něj­ších komik­so­vek, kte­rá byť ope­ru­je v rám­ci Marvelu, zvlá­dá se vyme­zit snad pro­ti všem fil­mům a uká­zat, že i touhle ces­tou to jde (a nemu­sí to půso­bit umě­le). Silné posta­vy (pře­de­vším pak žen­ské hrdin­ky, kte­ré str­čí i Wonder Woman s kli­dem do kapsy), divo­ká výpra­va, neokoukaný/neoposlouchaný audi­o­vi­zu­ál a dvě a čtvrt hodi­ny zábav­né komik­sov­ky kte­rá má spád a nápad.   

Black Panther
(Čierny pan­ter)
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi

USA, 2018, 134 min

Režie: Ryan Coogler
Předloha: Stan Lee (komiks), Jack Kirby (komiks)
Scénář: Ryan Coogler, Joe Robert Cole
Kamera: Rachel Morrison
Hudba: Ludwig Göransson
Hrají: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Sterling K. Brown, Florence Kasumba, John Kani, Letitia Wright, Winston Duke, Rodney Luis Aquino, Sydelle Noel, Stan Lee, David S. Lee
Producenti: Kevin Feige, David J. Grant
Střih: Debbie Berman, Michael P. Shawver
Scénografie: Hannah Beachler
Kostýmy: Ruth E. Carter

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 15.02.2018 Falcon
Slovensko V kinech od: 15.02.2018 Saturn
USA V kinech od: 16.02.2018 Buena Vista Pictures US

https://www.csfd.cz/film/331877-black-panther/
http://www.imdb.com/title/tt1825683/


Podívejte se na hodnocení Black Panther na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35991 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72172 KB. | 25.04.2024 - 10:26:12