Kritiky.cz > Recenze knih > Ty jsi můj králíček- Citlivé vyprávění králičí maminky o tom, co by se stalo kdyby..

Ty jsi můj králíček- Citlivé vyprávění králičí maminky o tom, co by se stalo kdyby..

9788026221418
9788026221418
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte krás­ný pří­běh pro vaše spo­leč­né čte­ní s dět­mi? Kniha Ty jsi můj krá­lí­ček je ide­ál­ní kni­ha na vaše spo­leč­né chví­le. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Kdyby byl krá­lí­ček pstru­hem, kame­nem, horo­lez­cem, kvít­kem šafrá­nu, holoub­kem, pla­chet­ni­cí či klu­kem… Ač se sta­ne čím chce, vždy je tu pro něj jeho nej­mi­lej­ší mamin­ka, kte­rá ho obe­jme a dá mu najíst a bude ho z celé­ho srd­ce milo­vat. Nádherný poe­tic­ký pří­běh o mateř­ské lás­ce, kte­rá hory pře­ná­ší, o sil­ném pou­tu mat­ky a dítě­te vás zahře­je u srdíč­ka. Můžete si tuto krás­nou kni­hu číst před spa­ním, při­tom si pro­hlí­žet nád­her­né ilu­stra­ce Ivany Knechtlové, kte­ré tvo­ří vět­ší část kni­hy a poví­dat si o nich. Texty jsou krát­ké, obráz­ky domi­nu­jí nad tex­tem. Takové čte­ní a pohlí­že­ní si může­te uží­vat kdy­ko­li a posi­lo­vat vaše pou­to se svý­mi dět­mi. Klidně se toto čte­ní může stát jako kaž­do­den­ní ritu­ál před spa­ním.

Tato kni­ha vyšla popr­vé v roce 1942 a od té doby uply­nu­lo již více než 82 let a věř­te, že potě­ši­la mno­ho a mno­ho mami­nek a jejich rato­les­tí. Je nesku­teč­né, kolik gene­ra­cí, dětí i mami­nek tato kni­ha obo­ha­ti­la, potě­ši­la a udě­la­la jim obrov­skou radost. Tak jako mně. Škoda, že jsem tuto kni­hu neob­je­vi­la dří­ve, kdy byli moji klu­ci malí. Určitě bych si ji s nimi čet­la.

Kniha je urče­na pro děti od 2 let.

Ukázka z kni­hy:

Byl jed­nou jeden krá­lí­ček a toto napadlo, že ute­če z domo­va. A tak řekl mamin­ce: „Já ute­ču.“

„Jestli ute­češ,“ odpo­vě­dě­la mamin­ka, „pobě­žím za tebou. Protože jsi můj krá­lí­ček.“

„Jestli pobě­žíš za mnou,“ namí­tl krá­lí­ček, „sta­nu se pstru­hem v poto­ce a upla­vu ti.“

„Jestli se sta­neš pstru­hem v poto­ce,“ poví­da­la mamin­ka, „bude ze mě rybář a chy­tím tě.“

„Jestli z tebe bude rybář,“ vyhrk­nul krá­lí­ček, „pro­mě­ním se v kámen na hoře, vyso­ko nad tebou.“

„Jestli se pro­mě­níš v kámen na hoře, vyso­ko nade mnou,“ pro­hlá­si­la mamin­ka, „budu já horo­lez­cem a vyle­zu za tebou.“

Několik slov o autor­ce:

Margaret Wise Brown byla zná­má spi­so­va­tel­ka dět­ských knih. Díky své­mu peda­go­gic­ké­mu vzdě­lá­ní a osob­ní­mu nad­hle­du doká­za­la vidět svět oči­ma dětí. Její kni­hy jsou dět­sky upřím­né a jem­né záro­veň. Vydávají se po celém svě­tě i půl sto­le­tí po její smr­ti.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Ivana Knechtlová je před­ní čes­ká ilu­strá­tor­ka pře­váž­ně dět­ských knih.

Autorka: Margaret Wise Brown

Ilustrace: Ivana Knechtlová

Přeložil: Ondřej Fafejta

Žánr: kni­ha pro děti, belet­rie, čes­ká pró­za

Vydáno: 2024, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 40

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-262-2141-8

Knihu může­te kou­pit zde:

Dětská lite­ra­tu­ra | Ty jsi můj krá­lí­ček | Nakladatelství Portál (portal.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18062 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72017 KB. | 23.02.2024 - 17:25:41