Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > CAMINO NA KOLEČKÁCH SE VYDÁVÁ DOBÝT ČERNOBYL

CAMINO NA KOLEČKÁCH SE VYDÁVÁ DOBÝT ČERNOBYL

thumbnail
thumbnail
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Projekt Camino na koleč­kách, ve kte­rém se vydal Honza Dušek s roz­trou­še­nou skleró­zou 640km Španělskem na inva­lid­ním vozí­ku, vzbu­zo­val už od samé­ho počát­ku neče­ka­ný ohlas. Není pro­to divu, že po celo­ve­čer­ním doku­men­tu, něko­li­ka desít­kách besed, výsta­vách a vyda­né kni­ze, naplá­no­va­li čle­no­vé týmu novou výpra­vu.

Camino se opět roz­hod­lo oprášit své koleč­ka, ten­to­krát s cílem dobýt Černobyl. Honza Dušek spo­lu se svým týmem se plá­nu­je vydat na jed­no z nej­roz­po­ru­pl­něj­ších míst svě­ta, aby udě­lal son­du do své­ho nit­ra k nemo­ci, kte­rou už bere jako svo­ji druž­ku. Rozárka, jak jí říká nebo­li roz­trou­še­ná skleró­za, je chro­nic­ké auto­imu­nit­ní one­moc­ně­ní, při kte­rém lid­ský imu­nit­ní sys­tém napa­dá cen­t­rál­ní ner­vo­vou sou­sta­vu. Honza, kte­rý je díky této nemo­ci upou­tán na inva­lid­ní vozík, se ale svým koná­ním roz­ho­dl uká­zat ostat­ním, že ani na vozí­ku život nekon­čí a člo­věk doká­že všech­no, sta­čí jen chtít. Spolu se svým týmem ura­zil v roce 2017 640 km Španělskem. Rád by doká­zal i ten­to­krát, že lid­ská tou­ha doká­že pře­ko­nat jakou­ko­li pře­káž­ku.

„Když mě Honza mě oslo­vil s prosbou vydat se do Černobylu, chví­li jsem váhal, pro­to­že výpra­va Černobylem bude dale­ko nároč­něj­ší než špa­něl­ské Santiago, do kte­ré­ho jsem sám dopu­to­val a uměl jsem se v pro­stře­dí ori­en­to­vat. Ovšem Honzův opti­mis­mus a hes­lo že nic není nemož­né mi doda­lo odva­hu a roz­ho­dl jsem se jít do toho s ním.“ uve­dl pro­du­cent a pout­ník Petr Hirsch, kte­rý pro­jekt Camino na koleč­kách v roce 2017 orga­ni­zo­val.

Stejně jako u Camina na koleč­kách i z Černobylské výpra­vy vznik­ne doku­men­tár­ní sní­mek. Ten bude opět natá­čet osvěd­če­ná dvo­ji­ce – reži­sér­ka Eva Toulová a kame­ra­man a stři­hač Tomáš

Lénárd. Film s názvem Černobyl na koleč­kách, kte­rý vznik­ne, bude nejen doku­men­tem Honzovy ces­ty, ale i sním­kem o roz­trou­še­né skleróze a život­ních ome­ze­ní, kte­rá sebou nemoc při­ná­ší. „Černobyl je pro mě jako pro fil­ma­ře atrak­tiv­ní mís­to budí­cí vel­ký respekt, kte­rý se urči­tě v doku­men­tu pro­mít­ne. Primárně ale doku­ment zamě­ří­me na Honzu, kte­rý věří, že v Černobylu najde něco, co mu může pomo­ci v boji s jeho nemo­cí.“ uved­la reži­sér­ka Eva Toulová.

Když půjde vše pod­le plá­nu, odstar­tu­je výpra­va Černobyl na koleč­kách svou pouť v létě letoš­ní­ho roku. Expedici zaš­ti­ťu­je svým pat­ro­ná­tem jader­ná fyzič­ka Dana Drábová.

Pro zajiš­tě­ní pro­střed­ků na pokry­tí nákla­dů na expe­di­ci a vznik nové­ho doku­men­tu byla 9. břez­na 2021 spuš­tě­na sbír­ko­vá kam­paň Hithit pod názvem Černobyl na koleč­kách. Tvůrci se sna­ží zís­kat 300 000 Kč a nabí­ze­jí při­spě­va­te­lům atrak­tiv­ní odmě­ny.

Hithit kam­paň:

https://www.hithit.com/cs/project/9334/cernobyl-na-koleckach


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19551 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71912 KB. | 18.07.2024 - 16:38:52