Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Big Lebowski - klasika bratrů Coenových

Big Lebowski - klasika bratrů Coenových

bigl
bigl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Big Lebowski je film, no pros­tě film o člo­vě­ku jmé­nem Jeff Lebowski. Tenhle Lebowski si ale radě­ji říkal Dude. Takhle by si z míst, odkud já pochá­zim nikdo říkat nene­chal, ale Dude dělal spous­tu věcí, kte­rejm jsem nero­zu­měl. No, kde jsem to skon­čil... už ani nevím, mys­lím, že jsem toho o něm řekl dost.

Lebowski není tolik neob­vyk­lé jmé­no, jak by se moh­lo na prv­ní pohled zdát a v celém L.A. jsou jeho dva hrdí nosi­te­lé. Jeden si říká Dude, žije v bytov­ce, kde mu leží prvotříd­ní tepich, hra­je bow­ling a občas si zakou­ří mari­hu­a­nu. Druhému sko­by ve stě­ně pra­cov­ny tíží diplo­my a čest­ná uzná­ní, na kte­rá může v kli­du civět z kože­né­ho křes­la, či koleč­ko­vé­ho křes­la, chce­te - li, pro­to­že i přes pení­ze mu pře­ci jen něco chy­bí a lži by mohl její krát­ké závi­dět. Mluvím samo­zřej­mě o nohou. Kdo bude hlav­ním „hrdi­nou“ fil­mu Big Lebowski? Je jas­né, že Lebowski, ale para­dox­ně to je Dude a ne bez­no­hý mili­o­nář. Protože se oci­tá­me v Kalifornii deva­de­sá­tých let a za tím­to dílem sto­jí brat­ři Coenovi, nepů­jde o před­krm či ape­ri­tiv, ale máslo­vý dort s por­cí čoko­lá­do­vé šle­hač­ky navíc. A aby toho neby­lo málo, Jeff Bridges, jako Dude nám slad­kost spo­leč­ně s Johnenm Goodmanem, Stevem Buscemim a Davidem Huddlestonem pocuk­ru­jí. Že je z toho přesla­ze­ný záku­sek, kte­rý by nám pej­sek s kočič­kou závi­dě­li? Ale kde­pak! Jde o pochout­ku pro fajnšme­k­ry, gur­má­ny, gur­mé­ny a vůbec všech­ny, co „žerou“ dob­rý film, stej­ně jako svá­teč­ní bon­bo­ni­é­ru.

U Coenových jsme zvyklí na extrém­ní sty­li­za­ci v rám­ci žán­ru nebo pře­vrá­ce­ní žán­ru samot­né­ho, pro což si rádi vypůj­čí typic­ká klišé a dová­dě­jí je do absurd­ních sou­vis­los­tí. Zkušenost však fil­ma­ře nau­či­la, že základ­ní rov­ni­ce úspě­chu neob­sa­hu­je kon­stan­tu, ale jen fůru pro­měn­ných, nesta­čí vám kame­ra a nad­še­ní, ale štáb a pení­ze a koneč­ně jí vlast­ně nikdo nezná. Abych si ale neod­pus­til klišé, musím říct, že výjim­ka potvr­zu­je pra­vi­dlo a brat­ři Joel a Ethan Coenovi jsou přes­ně těmi výjim­ka­mi. Jejich tvor­ba se těší úspě­chu od samé­ho začát­ku půso­be­ní této nezá­vis­lé dvo­ji­ce, lépe, dvo­ji­ce nezá­vis­lých fil­ma­řů a ne, že by našli uni­ver­zál­ní pří­sa­dy do eli­xí­ru zájmu, radě­ji napsa­li vlast­ní recept a neod­pus­tí si nejed­nu chu­ťo­vou vari­a­ci. Zkrátka si s ním mohou dělat co se jim zachce. V tom­to pří­pa­dě se dočká­me pozo­ru­hod­né sty­li­za­ce tzv. „drs­né ško­ly“ ame­ric­ké detek­tiv­ky, kde, pokud hlav­ní posta­va není bez­ú­hon­ný a vyrov­na­ný člo­věk, v Coenovic fil­mu bude napros­tý loo­ser, měs­to, ve kte­rém se daří zlo­či­nu bude kri­mi­nál­ní­ky pro­lez­lé a zlo­čin­ci výstřed­ní a nemi­lo­srd­ní.

Lebowski si také dělá, co se mu zachce, ale buď­to nemá k čin­nos­ti chuť nebo zájem. V lep­ším pří­pa­dě mu schá­zí obo­jí a pak pro­se­dí s přá­te­li Walterem (John Goodman) a Donnym (Steve Buscemi) na kužel­kách vět­ši­nu pro­duk­tiv­ní­ho času dne. Jednou se vrá­tí do bytu a záhy zjiš­ťu­je, že ti dva chláp­ci, kte­ří ho navští­vi­li asi nema­jí nej­lep­ší úmys­ly. S hla­vou v zácho­dě Dude zjiš­ťu­je, že chtě­jí pení­ze, spous­tu peněz. Hledají prý Lebowskiho bohá­če. Lebowskiho žená­če. Big Lebowskiho. Bez šan­ce coko­liv vysvět­lit pozo­ru­je zká­zu své­ho kober­ce.

Řešení se pří­mo nabí­zí. On, tedy Dude, není tím, po kom šli. Jeho kobe­rec neměl být pomo­čen. Jeho hla­va nemě­la skon­čit v míse zácho­du. Najde tedy Jeffreyho Lebowskiho, kte­rý se měl stát ter­čem úto­ku a sna­ží se ho při­mět k náhra­dě ško­dy. Co bys­te ale čeka­li od boha­té­ho pána, kte­rý si peně­zi otí­rá pot z čela? Snad ne vel­ko­ry­sost, to doo­prav­dy ne. Kdo má pení­ze chce víc, kdo je nemá, ať jde pra­co­vat. Lebowski je oby­čej­ný mili­o­nář­ský hamou­nek, kte­rý si nad Dudem myje ruce, nohy, drbe se na zádech, zkrát­ka dělá všech­no nad Dudem. Jaké je však pře­kva­pe­ní když stej­ný člo­věk, kte­rý Duda vyká­zal se o chví­li poz­dě­ji doža­du­je jeho pomo­ci. A tady už ani slo­vo.

Big Lebowski je film, kte­rý není jed­no­du­ché popsat, už kvů­li pova­ze hlav­ní­ho akté­ra, tudíž Duda Lebowskiho, kte­rý je fleg­ma­tik v pra­vém slo­va smys­lu. Není leh­ké ho při­blí­žit, pro­to­že hlav­ní linie není napnu­tá nit­ka, ale pořád­ně uple­te­ný pro­vaz. Svět, ve kte­rém se Lebowski pohy­bu­je je jako zlý sen, kte­rý je však reál­něj­ší než coko­liv, co mohl pro­žít před­tím nebo potom, co se zaple­tl se vše­mi podiv­ný­mi cha­rak­te­ry, navští­vil nej­růz­něj­ší mís­ta, navá­zal bizar­ní vzta­hy a všech­no to opus­til dřív, než se rozkou­kal.


Foto: Gramercy Pictures


Podívejte se na hodnocení Big Lebowski na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02032 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72358 KB. | 24.05.2024 - 10:27:48