Kritiky.cz > Pozvánky na akce

Kateřina Kaira Hrachovcová připravuje výstavu obrazů v Horních Počernicích

Od 23.2. do 28.3.2022 bude hereč­ka, mode­rá­tor­ka a malíř­ka Kateřina Kaira Hrachovcová vysta­vo­vat své obra­zy na výsta­vě pod názvem „Kdy když ne teď“ v Divadel Horní Počernice. Barevně výraz­né obra­zy s námě­tem zví­řat,... Read more »

Plakát na cestě k sametové revoluci - Havel, Klaus i strýček Jedlička se potkávají v kině Světozor

V kině Světozor se může­te pře­nést do let 1946 až 1989 díky výsta­vě „Plakát na ces­tě k same­to­vé revo­lu­ci“ ze sbír­ky Terryho pono­žek. Kurátor Pavel Rajčan při­pra­vil k výro­čí 17. lis­to­pa­du výběr šede­sá­ti... Read more »

První ročník přehlídky akčních filmů - Fest akce bude tím nejdrsnějším v historii kina Aero

Kino Aero uve­de od 16.10. do 18.10. pilot­ní roč­ník pře­hlíd­ky Fest akce. Během tří dnů nabíd­ne sedm akč­ních fil­mů, mezi kte­rý­mi při­po­me­ne iko­nic­ké titu­ly ame­ric­ké, evrop­ské i asij­ské kine­ma­to­gra­fie. Diváci se v geo­gra­fic­ky... Read more »

DOČESNÁ 2019 - kapely

A zase ten Alkehol. Kde jin­de už by měli hrát rocke­ři z mok­ré čtvr­ti než na slav­nos­tech chme­le a piva. Na Dočesné zahra­jí po 5 ti letech, cel­kem už potře­tí. Bylo neby­lo.... Read more »

DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva

Datum: 6. a 7. září 2019 Místo: Město Žatec Vstup: ZDARMA Web: www.docesna.cz Pořadatel: Městské diva­dlo Žatec, Město Žatec Read more »

Kino Aero zve na sobotní maraton s Cornettem. Komedie, zmrzlina a víkend uprostřed léta jdou k sobě

V sobo­tu 17. srp­na se v žiž­kov­ském Aeru ode­hra­je mara­ton fil­mů brit­ské­ho reži­sé­ra Edgara Wrighta. S úde­rem páté odpo­led­ní začne prv­ní díl a do veče­ra kino pro­mít­ne celou jeho Cornetto tri­lo­gii, do níž... Read more »

Quentin Tarantino v Biu Oko - Magor z videopůjčovny má přehlídku na Letné

Od 12. do 16. srp­na se na plát­ně leten­ské­ho kina usku­teč­ní fil­mo­vá pře­hlíd­ka „Quentin Tarantino v Biu Oko“ s podti­tu­lem „Magor z video­půj­čov­ny“. Z mis­tro­va fil­mo­gra­fic­ké­ho regá­lu si pořa­da­te­lé vypůj­či­li pět titu­lů: kul­tov­ní čer­nou kome­dii... Read more »

První geo-lokační hry s rozšířenou realitou dorazily do ČR

Hry s roz­ší­ře­nou rea­li­tou půvo­dem z Německa hra­je celý svět. Nyní si je může­te zahrát i v České repub­li­ce. Unikátní kon­cept geo-lokačních her kom­bi­nu­je roz­ší­ře­nou rea­li­tu zasa­ze­nou do reál­né­ho svě­ta. Hráčům je ke... Read more »

Ester Ledecká se stala součástí světově unikátního projektu

Projekt Kořeny osob­nos­tí bude od 17. květ­na nově při­po­mí­nat sou­čas­ným i budou­cím návštěv­ní­kům Botanické zahra­dy hl. m. Prahy také vyni­ka­jí­cí spor­tov­ní výsled­ky čes­ké snow­bo­ar­dist­ky a alp­ské lyžař­ky Ester Ledecké, kte­rá se v ten­to... Read more »

Více než konference - jedinečná studentská a absolventská akce na téma podnikání a podnikavost obecně

V sobo­tu 02. 03. 2019 se na sta­veb­ní fakul­tě Českého vyso­ké­ho uče­ní tech­nic­ké­ho, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, usku­teč­ní nový roč­ník kon­fe­ren­ce osob­ní­ho roz­vo­je Rise and Shine - Podnikni to,... Read more »

Unikátní výstava fotografií z filmu Zlatý podraz v Paláci YMCA

Milovníci vel­kých, dra­ma­tic­kých pří­bě­hů a bas­ke­tu si uží­va­jí pod­zi­mu. V říj­nu má pre­mi­é­ru film reži­sé­ra Radima Špačka Zlatý pod­raz. Ten na poza­dí zápo­le­ní čes­ko­slo­ven­ských bas­ket­ba­lo­vých šam­pi­o­nů  v letech 1938 až 1951 vykres­lil... Read more »

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ

Ve čtvr­tek 4. říj­na 2018 se na vol­ném pro­stran­ství pasá­že Platýz usku­teč­ní veřej­ná před­náš­ka na téma „Historie Platýzu a při­lehlé­ho oko­lí“. V pře­krás­ném pro­stře­dí nemo­vi­té kul­tur­ní památ­ky bude­te mít mož­nost sezná­mit se... Read more »

Vinobraní sv. Kláry se koná už příští víkend - Nabídne nejen víno, ale i burčák, pálenky a nově také mošt z místních hroznů

Vinice sv. Kláry pat­ří roz­hod­ně ke kle­no­tům mezi čes­ký­mi vini­ce­mi. Dlouhá tra­di­ce pěs­to­vá­ní vína, skvě­lá polo­ha i jedi­neč­ný výhled ji jak před­ur­ču­jí k pro­duk­ci kva­lit­ních hroz­nů, tak také z ní činí ide­ál­ní pro­stře­dí,... Read more »

SAUNOVÉ CEREMONIÁLY V AQUACENTRU ŠUTKA

Prázdniny jsou u kon­ce a se záři­jo­vý­mi dny se nám opět do Aquacentra Šutka vra­cí oblí­be­né sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly. Pojďte s námi otevřít sau­no­vou sezó­nu a navštiv­te naše sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly. Ve čtvr­tek 13. 9. 2018 pro­hřej­te... Read more »

Palm Off Fest 2018 přichází s tématem „Už máme, co jsme chtěli?“

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018. I ten­to­krát fes­ti­val nabíd­ne to nej­lep­ší ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla; sou­čás­tí pro­gra­mu bude... Read more »

Festival SEJF zve na netradiční „exkurzi“ pivovaru

Pivo a nahé ženy – může se zdát, že tak začí­ná sen kdeja­ké­ho muže. Dvaadvacetiletá foto­gra­f­ka Anna Kopková svou sérií foto­gra­fic­kých aktů „NAHO-VAR“ doka­zu­je, že nejde o povrch­ní kon­cept a nao­pak vysta­vu­je... Read more »

ZPÁTKY DO ŠKOLY S AQUACENTREM ŠUTKA

Hola, hola, ško­la volá? Nevadí! V Aquacentru Šutka je vždy zába­va jako o prázd­ni­nách! Přijďte se po tro­pic­kém létě ochla­dit a užít si ledo­vou zába­vu s fil­mem YETI: Ledové dob­ro­druž­ství. V nedě­li 9. 9. 2018 od 11:00... Read more »

Bezová se promění v pouliční festival Braník sobě!

 Parta nad­šen­ců a bra­nic­kých patri­o­tů již sed­mým rokem pořá­dá nezisko­vý fes­ti­val BRANÍK sobě, kte­rý se koná vždy na začát­ku září. Akce se koná jako prv­ní v rám­ci sou­sed­ských slav­nos­tí Zažít měs­to... Read more »

Podzim v trojské botanické zahradě bude hýřit barvami - Venkovní expozice se promění v pohádkový svět plný dýní a květin

S pří­cho­dem pod­zi­mu se do Botanické zahra­dy hl. m. Prahy opět vrá­tí oblí­be­né dýně.  Už pod­va­nác­té zapl­ní Ornamentální zahra­du širo­ká šká­la tva­rů a barev růz­no­ro­dých plo­dů tykvo­vi­tých rost­lin. Předlohou pro letoš­ní... Read more »

8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

Festival VEGEFEST po sed­mi letech exis­ten­ce dokon­čil pro­mě­nu z fes­ti­va­lu zamě­ře­né­ho pri­már­ně na stra­vo­vá­ní na fes­ti­val věno­va­ný udr­ži­tel­né­mu a soběstač­né­mu život­ní­mu sty­lu, neboť původ­ní poslá­ní fes­ti­va­lu s těžiš­těm v oblas­ti stra­vo­vá­ní bylo napl­ně­no spo­leč­ně... Read more »

Oslavte letos Dny českého piva na Smíchově

Nepohrdnete širo­kým výbě­rem skvě­lé­ho piva a záro­veň bys­te rádi nahléd­li „za opo­nu” vaře­ní piva? Pak si v sobo­tu 22. září nenech­te ujít osla­vy Dnů čes­ké­ho piva v pivo­va­ru Staropramen. Ty se ten­to­krát pone­sou... Read more »
Stránka načtena za 3,53504 s | počet dotazů: 206 | paměť: 48082 KB. | 28.02.2024 - 09:23:15