Kritiky.cz > Pozvánky na akce > Více než konference - jedinečná studentská a absolventská akce na téma podnikání a podnikavost obecně

Více než konference - jedinečná studentská a absolventská akce na téma podnikání a podnikavost obecně

d stazene logo bar jpg
d stazene logo bar jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V sobo­tu 02. 03. 2019 se na sta­veb­ní fakul­tě Českého vyso­ké­ho uče­ní tech­nic­ké­ho, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, usku­teč­ní nový roč­ník kon­fe­ren­ce osob­ní­ho roz­vo­je Rise and Shine - Podnikni to, kte­rá je urče­na stu­den­tům a absol­ven­tům VŠ všech obo­rů. Sedmý roč­ník pro­po­jí špič­ko­vé lek­to­ry, inspi­ru­jí­cí osob­nos­ti a aktiv­ní mla­dé lidi, kte­ří na sobě chtě­jí pra­co­vat.

Vystoupí 5 řeč­ní­ků a řeč­nic, kte­ří jsou osob­nost­mi ze svě­ta osob­ní­ho roz­vo­je, pod­ni­ká­ní nebo extrém­ní­ho spor­tu. Je mezi nimi napří­klad Jiří Doležal, spo­luza­kla­da­tel fir­my Doller, kte­rá vyrá­bí moti­vač­ní diá­ře slou­ží­cí jako nástroj sebe­roz­vo­je a usnad­ňu­jí­cí prá­ci s vlast­ní­mi sny, plá­ny a nápa­dy s cílem dosa­že­ní osob­ní vize.

Dále se může­te těšit na Jakuba Tížka, mla­dé­ho pod­ni­ka­te­le, ško­li­te­le a men­to­ra začí­na­jí­cích pod­ni­ka­te­lů v pro­jek­tu “Podnikni to!” nebo na Tomáše Lukavce, spi­so­va­te­le, pod­ni­ka­te­le a lek­to­ra budo­vá­ní osob­ních a firem­ních zna­ček a auto­ra best­selle­ru Banán za mili­on.

Jak se pro­sa­dit v Sillicon Valley nám pora­dí mana­žer­ka věnu­jí­cí se ino­va­cím Senta Čermáková, kte­rá před pří­cho­dem do Deloitte půso­bi­la osm let v cen­t­rá­le Hewlett-Packard v Americe, napo­sle­dy na pozi­ci šéf­ky glo­bál­ních zákaz­nic­kých vzta­hů. V roce 2011 byla jako prv­ní žena oce­ně­na v rám­ci anke­ty Manažer roku. Aktuálně jmé­nem Deloitte vyu­ču­je kri­tic­ké myš­le­ní ve futu­ro­lo­gii na mezi­ná­rod­ním pro­gra­mu CEMS na VŠE a věnu­je se soci­ál­ním ino­va­cím v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní a men­to­rin­gu. Řeší také akce­le­ra­ci a pod­po­ru startu­pů při jejich roz­vo­ji a růstu na domá­cím trhu i v zahra­ni­čí.

Na pro­gra­mu je i před­náš­ka “Realita může být lep­ší než ten nej­lep­ší sen” usmě­va­vé lez­ky­ně na slac­kli­ne Anny Hanuš Kuchařové. “Měsíc mi trva­lo, než jsem pře­šla jenom kra­tič­kou laj­nu, cho­di­la jsem ji čty­ři­krát týd­ně. Dneska jsem schop­ná nau­čit lidi vzdá­le­nost, na kte­rou jsem já tré­no­va­la čty­ři týd­ny, za dvě až tři setká­ní.” říká Anna, drži­tel­ka evrop­ské­ho žen­ské­ho rekor­du na high­li­ne z roku 2012 a 2014, kte­rá jako prv­ní člo­věk na svě­tě strá­vi­la na high­li­ne 24 hodin v kuse. Organizuje expe­di­ce a cho­dí ve výš­kách po 2,5 cm širo­kém popru­hu. Procházela se na 3 kon­ti­nen­tech, v pouš­ti, nad ledov­cem i nad mořem. V Yosemitech cho­di­la bez mála kilo­me­tr nad zemí. V Utahu pře­ko­na­la laj­nu del­ší a vyš­ší, než je Nuselský most.

Nedílnou sou­čás­tí sobot­ní­ho pro­gra­mu je také jedi­neč­ný kon­cept networ­kin­go­vé­ho setká­ní part­ne­ra kon­fe­ren­ce Net Forest. Cílem je potkat zají­ma­vé lidi pro budou­cí spo­lu­prá­ci a roz­voj pod­ni­ká­ní či kari­é­ry. V rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu se může­te těšit na kou­čink a inter­ak­tiv­ní stán­ky stu­dent­ských i nezisko­vých orga­ni­za­cí. Maximum infor­ma­cí se dozví­te na Facebooku.

Konference Rise and Shine - osob­ní roz­voj se kona­jí už od roku 2013 a “Podnikni to” je již 27. kon­fe­ren­cí v řadě. Za tu dobu pro­šlo inspi­ra­tiv­ní­mi před­náš­ka­mi, worksho­py a osob­nost­ní­mi tes­ty více než 4,5 tisí­ce stu­den­tů a absol­ven­tů, zapo­ji­lo se více jak 50 vyso­kých škol a uni­ver­zit a vystou­pi­lo přes 260 zají­ma­vých řeč­ní­ků a koučů, mezi nimi mode­rá­tor­ka Adéla Banášová, býva­lý ředi­tel Microsoftu Jan Mühlfeit či spi­so­va­tel Michal Viewegh.

Více infor­ma­cí najde­te na webu: https://www.riseandshine.cz/rise-and-shine-podnikni-to-2019/

a také na FB strán­ce: https://www.facebook.com/riseandshine.konference/.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56108 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71946 KB. | 13.04.2024 - 05:49:38