Kritiky.cz > Pozvánky na akce > 8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

Vegan
Vegan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Festival VEGEFEST po sed­mi letech exis­ten­ce dokon­čil pro­mě­nu z fes­ti­va­lu zamě­ře­né­ho pri­már­ně na stra­vo­vá­ní na fes­ti­val věno­va­ný udr­ži­tel­né­mu a soběstač­né­mu život­ní­mu sty­lu, neboť původ­ní poslá­ní fes­ti­va­lu s těžiš­těm v oblas­ti stra­vo­vá­ní bylo napl­ně­no spo­leč­ně s roz­ší­ře­ním veřej­ně dostup­ných mož­nos­tí vege­ta­ri­án­ské­ho, vegan­ské­ho i raw stra­vo­vá­ní.

Hlavním cílem sou­čas­né­ho fes­ti­va­lu je při­vést pozor­nost k neo­hle­du­pl­né­mu naklá­dá­ní se zdro­ji pla­ne­ty, na kte­ré žije­me, k eko­lo­gic­ké sto­pě, kte­rou obec­ně pře­sy­ce­ná a na zisk ori­en­to­va­ná západ­ní spo­leč­nost vytvá­ří a inspi­ro­vat návštěv­ní­ky k pozi­tiv­ním změ­nám, kte­ré lze v tom­to ohle­du uči­nit v kaž­do­den­ním živo­tě.

 

ZMĚNA KONCEPCE FESTIVALU S SEBOU NESE NĚKOLIK ORGANIZAČNÍCH ZMĚN:

Do orga­ni­zač­ní­ho týmu fes­ti­va­lu vstu­pu­je SoMA (School of Modern Art) a Akademie soběstač­nos­ti

Na fes­ti­val bude VOLNÝ vstup bez pokla­den – návštěv­ní­ci při­spě­jí na orga­ni­zač­ní zajiš­tě­ní fes­ti­va­lu dob­ro­vol­ným zakou­pe­ním bam­bu­so­vé­ho pří­bo­ru, kte­rý umož­ní kon­zu­ma­ci na mís­tě. S tím sou­vi­sí mož­nost  roz­pro­střít stán­ky po vět­ší plo­še a popr­vé otevřít pro­stor fes­ti­va­lu i pro kolemjdou­cí turis­ty.

Vegefest aktiv­ně pokra­ču­je v kon­cep­ci ZeroWaste nejen na mís­tě, ale i během pří­pra­vy fes­ti­va­lu. „Baví nás hle­dat, kde všu­de lze uči­nit malé kro­ky ke sní­že­ní plýtvá­ní a zjiš­ťu­je­me, že všu­de. Proto letos ruší­me komerč­ní tis­ky a bude­me pro­pa­go­vat fes­ti­val zejmé­na elek­tro­nic­kou ces­tou. Doufáme, že se VEGEFEST sta­ne inspi­ra­cí pro dal­ší fes­ti­va­ly a akce kona­né ve veřej­ném pro­sto­ru“, říká orga­ni­zá­tor­ka fes­ti­va­lu Tereza Dlabalová.

Všichni pro­dej­ci se stej­ně jako loni zavá­za­li k pou­ži­tí kom­posto­va­tel­né­ho nádo­bí, kte­ré pro fes­ti­val dodá­vá spo­leč­nost Bio Planeta a zajis­tí jeho likvi­da­ci, a také likvi­da­ci bio odpa­du. I letos bude pro­bí­hat tří­dě­ní odpa­du na mís­tě před oči­ma návštěv­ní­ků, s komen­tá­řem odbor­ní­ků k jed­not­li­vým mate­ri­á­lům a postu­pům recyk­la­ce. Opakovatelně pou­ži­tel­ný bam­bu­so­vý pří­bor SPORK („spoon+fork“ - lžič­ko­vi­d­lič­ka) se letos stá­vá dob­ro­vol­nou vstu­pen­kou na fes­ti­val a kro­mě toho, že se tím­to kro­kem ušet­ří mno­ho jed­no­rá­zo­vých pří­bo­rů, návštěv­ní­kům zůsta­ne i po skon­če­ní fes­ti­va­lu.

Stejně jako v minu­lých letech se VEGEFEST zce­la obe­jde bez alko­ho­lu.

Případný výte­žek z fes­ti­va­lu popu­tu­je na pod­po­ru pro­jek­tu BOSQUE MEDICINAL, kte­rý má za cíl ochra­nu člo­vě­kem nedo­tče­né čás­ti ekvá­dor­ské­ho ama­zon­ské­ho pra­le­sa.

PROGRAM 8. ROČNÍKU:

Hlavní pro­gram osmé­ho VEGEFESTu bude sestá­vat hlav­ně z před­ná­šek a worksho­pů z oblas­tí per­ma­kul­tu­ry, pří­rod­ní­ho sta­vi­tel­ství, zdra­vé­ho stra­vo­vá­ní, domá­cí výro­by, zero was­te, alter­na­tiv­ních zdro­jů ener­gií, lokál­ní eko­no­mi­ky, komu­nit, osob­ní­ho roz­vo­je a dal­ších. VEGEFEST ote­ví­rá pro­stor jako pro nové infor­ma­ce a vzdě­lá­vá­ní, tak pro sdí­le­ní již naby­tých zku­še­nos­tí ze soběstač­né­ho živo­ta.

Program bude pro­bí­hat v sobo­tu od 11 do 19h a v nedě­li od 10 do 18h, v blo­cích o dél­ce 1 – 2 hodi­ny,  sou­běž­ně v sále Starého Purkrabství a ve ven­kov­ním šapi­tó. Jednotlivé semi­ná­ře, před­náš­ky a worksho­py budou hra­ze­ny účast­ní­ky na mís­tě pří­mo lek­to­rům.

Hlavní před­náš­ko­vý pro­gram bude dopl­něn zdra­vým vege­ta­ri­án­ským i vegan­ským občer­stve­ním a vol­ně ply­nou­cím dopro­vod­ným pro­gra­mem oko­lo ohně.  Nebude opět chy­bět ani dět­ský kou­tek, cvi­če­ní pod širým nebem, masáž­ní stan, dařiš­těpro­dej doplň­ko­vých pro­duk­tů s důra­zem na BIO a lokál­ní výrob­ky.

Festival se koná za kaž­dé­ho poča­sí.

Pražskému fes­ti­va­lu před­chá­zel  ve dnech 22. – 29. čer­ven­ce 2018 1. roč­ník týden­ní­ho Festivalu soběsta(te)čnosti v medi­tač­ním cen­t­ru Sklenářka a posky­tl za účas­ti cca 100 návštěv­ní­ků vět­ší pro­stor pro pra­xi (stav­ba eko­do­mu, šití bot, prá­ce s hlí­nou, tvo­ře­ní per­ma­kul­tur­ních záho­nů, výro­ba domá­cí kos­me­ti­ky ad.). Na oba fes­ti­va­ly navá­ží Soběsta(te)čné víken­dy kona­né od pod­zi­mu 2018 měsíč­ně tam­též, a vrcho­lí­cí 2. roč­ní­kem týden­ní­ho fes­ti­va­lu na pře­lo­mu čer­ven­ce a srp­na 2019.

PROGRAM:

 • Přírodní sta­vi­tel­ství a ener­ge­tic­ká soběstač­nost (Pavel Černý)
 • Osobní dům a rodo­vá zahra­da (ing. Arch. Petr Hájek)
 • Česká per­ma­kul­tu­ra (Alena Suchánková)
 • Rodina v kli­du – jak v dneš­ní době vycho­vá­vat děti k soběstač­nos­ti (Martina Elterlein)
 • Bosá chůze, bosé boty (Filip Pathik Vystavěl)
 • Koncept eko­ves­ni­ce (Spolek Zeměsouznění)
 • Šťastná a udr­ži­tel­ná spo­leč­nost (Alena Suchánková)
 • Kruhy kme­nů – ochut­náv­ka porad­ní­ho kru­hu (Natural Spirit)
 • Učení pří­rod­ních náro­dů (Honza Dlabal)
 • Pěstování ovoc­ných stro­mů (i ve měs­tě) (PagoPago)
 • Ženské bylin­né ritu­á­ly (Alexandra Martina Běhalová)
 • Agnihotra – vyu­ži­tí síly ohně (Ulrich Berk)
 • Jak žít prav­du (Tomáš Šimo)

SOBOTA ODPOLEDNE

MODEROVANÁ DISKUSE „CESTY K SOBĚSTAČNOSTI“

účin­ku­jí: Pavel Černý, Petr Skořepa, Wlasta Hlinková, Tomáš Svoboda, Petr Hába

pro­vá­zí: Stanislav Miler

Ve spo­lu­prá­ci se Sacred Chants budou sou­čás­tí Vegefestu dva večer­ní kon­cer­ty:

SOBOTA v 19h: NESSI GOMES (brit­ská zpě­vač­ka, kte­rá se naro­di­la na malém ost­ro­vě Guernsey v por­tu­gal­ské rodi­ně, spo­ju­je vli­vy obou čás­tí své­ho etnic­ké­ho půvo­du, mísí tra­dič­ní, emo­ci­o­nál­ní fol­ko­vou hud­bu Fado s brit­skou pro­gre­siv­ní moder­ní inspi­ra­cí).

NEDĚLE v 18h: MAOK (mul­ti­ta­len­to­va­ný slo­ven­ský hudeb­ník, jehož hud­ba zave­de poslu­cha­če do svě­tů vnitř­ních i vesmír­ných).

Vstupenky na oba kon­cer­ty jsou samo­stat­ně v před­pro­de­ji na GoOut (https://goout.net/en/prague/).

Změna pro­gra­mu vyhra­ze­na. Festival se koná za kaž­dé­ho poča­sí.

Spolupořadatelé: Floresta, SoMA, Sklenářka, Akademie soběstač­nos­ti, NKP Vyšehrad

Hlavní part­ne­ři: Maitrea, Bioplaneta

Partneři:  Envirostyl, Sacred Chants

Mediální part­ne­ři: Cesty k sobě, Pravý domá­cí časo­pis, Meduňka, Letáček, Regenerace, BIO měsíč­ník, Můžeme jíst zdra­vě­ji, Proti šedi, fes­ti­val Ezotera, fes­ti­val Ezofest (SK)

Gastronomie: Floresta, Sri Lanka Curry House, Loving Hut

Nápoje: Dobrá čajov­na, KOFI KOFI, Kombucha Bohyně, Shake-it, limo­ná­dy F&T Trading s.r.o., limo­ná­dy NewArtLine s.r. o.

Tržnice: Almaterra Superfoods, ShivaShop, Pathik Shoes, Dagmar Clair, Intao s.r.o., Naboso s.r.o., Luz&Lulie, Feel Good Family s.r.o., Dar z nebe s.r.o., Petra Lammas, Nutt.cz

Vstupné na fes­ti­val:

- dob­ro­vol­ný pří­spě­vek 100 Kč za bam­bu­so­vý pří­bor SPORK a na pod­po­ru orga­ni­zač­ní­ho zajiš­tě­ní fes­ti­va­lu. Tuto „vstu­pen­ku“ bude mož­né zakou­pit od 1. červ­na i v před­pro­de­ji na GoOut.

- jed­not­li­vé před­náš­ky a worksho­py hra­ze­né pří­mo lek­to­rům v hoto­vos­ti na mís­tě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62440 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71814 KB. | 18.07.2024 - 15:45:42