Kritiky.cz > Pozvánky na akce > VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ

Platyz Ohistorii 1600x1100
Platyz Ohistorii 1600x1100
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve čtvr­tek 4. říj­na 2018 se na vol­ném pro­stran­ství pasá­že Platýz usku­teč­ní veřej­ná před­náš­ka na téma „Historie Platýzu a při­lehlé­ho oko­lí“. V pře­krás­ném pro­stře­dí nemo­vi­té kul­tur­ní památ­ky bude­te mít mož­nost sezná­mit se se zají­ma­vou a dlou­ho­do­bou his­to­rií objek­tu. O pou­ta­vé his­to­rii toho­to objek­tu Vám bude na veřej­ném pro­stran­ství pasá­že Platýz vyprá­vět archi­tekt Petr Kučera v čase od 18:00 do 19:30. To vše v samém cen­t­ru Prahy, na adre­se Národní 37, Praha 1.

 

Platýz je nemo­vi­tou kul­tur­ní památ­kou ve vlast­nic­tví hlav­ní­ho měs­ta Prahy, jež ve svém stře­du ský­tá klid­nou, pří­jem­nou a přá­tel­skou atmo­sfé­ru čin­žov­ní­ho domu s pes­trou nabíd­kou náku­pů v obcho­dech či pose­ze­ní v kavár­nách a restau­ra­ci. Objekt však nabí­zí nejen zají­ma­vou sou­čas­nost, ale též fas­ci­nu­jí­cí kul­tur­ní a umě­lec­kou his­to­rii. V objek­tu Platýz pro­běh­ne dne 4. 10. 2018 v pro­sto­ru pasá­že Platýz veřej­ná před­náš­ka o his­to­rii toho­to památ­né­ho domu v kon­tex­tu a sou­vis­los­ti s blíz­kým oko­lím.

Dozvíte se mno­ho zají­ma­vé­ho nejen o Starém palá­ci, nájem­ním domě, maji­te­li Janovi Plataisovi (Platejs) z Plattenštejna, ale také o Uhelném trhu, Národní tří­dě, Kostelu sv. Martina ve zdi či Perlové uli­ci. Součástí před­náš­ky bude též pro­mí­tá­ní his­to­ric­kých foto­gra­fií objek­tu, kte­ré dopl­ní mlu­ve­né slo­vo pana archi­tek­ta Kučery.

Přednášku zajiš­ťu­je zná­mý archi­tekt Petr Kučera, zna­lec his­to­ric­ké archi­tek­tu­ry a urba­nis­mu, celo­ži­vot­ní obdi­vo­va­tel Prahy a orga­ni­zá­tor popu­lár­ně nauč­ných vychá­zek a před­ná­šek (www.facebook.com/petrkucera85; www.petrkucera.net). Součástí pro­gra­mu bude též mož­nost zahřát se tep­lý­mi nápo­ji, kte­ré pro Vás za akč­ní ceny při­pra­ví Café Platýz – kou­zel­ná kavár­na s pří­jem­nou atmo­sfé­rou síd­lí­cí prá­vě v pasá­ži Platýz. Zároveň na Vás již tra­dič­ně čeka­jí dáreč­ky od jazy­ko­vé ško­ly Jipka, kte­rá tak­též síd­lí pří­mo v objek­tu Platýz a nyní zde prá­vě star­tu­je pod­zim­ní semestr, kde si zájem­ci mohou vybrat ze širo­ké nabíd­ky jazy­ko­vých kur­zů. Přijďte tedy navští­vit tuto akci na adre­su Národní 37, Praha 1 a dozvě­dět se něco nové­ho o důle­ži­té čás­ti cen­t­ra Prahy.

Vstup i pro­gram akce je zce­la zdar­ma. Více infor­ma­cí o této i mno­ha dal­ších akcích, sou­čas­ném dění i boha­té his­to­rii objek­tu Platýz nalez­ne­te na Facebookových strán­kách https://www.facebook.com/PlatyzNarodni37.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57861 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71798 KB. | 22.07.2024 - 07:35:21