Kritiky.cz > Pozvánky na akce > Podzim v trojské botanické zahradě bude hýřit barvami - Venkovní expozice se promění v pohádkový svět plný dýní a květin

Podzim v trojské botanické zahradě bude hýřit barvami - Venkovní expozice se promění v pohádkový svět plný dýní a květin

Dynovy podzim 2
Dynovy podzim 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S pří­cho­dem pod­zi­mu se do Botanické zahra­dy hl. m. Prahy opět vrá­tí oblí­be­né dýně.  Už pod­va­nác­té zapl­ní Ornamentální zahra­du širo­ká šká­la tva­rů a barev růz­no­ro­dých plo­dů tykvo­vi­tých rost­lin. Předlohou pro letoš­ní hra­vá aranž­má byly pohád­ko­vé posta­vy zná­mé z dět­ských kní­žek. Návštěvníci se tak od 22. září do 21. říj­na v zahra­dě pot­ka­jí tře­ba s  čaro­děj­ni­cí, dra­kem či vod­ní­kem. Závěr výsta­vy pak bude pat­řit tvůr­čím duším, ať už dět­ským, nebo těm dospě­lým, během dýňo­vých hrá­tek totiž může popus­tit uzdu své fan­ta­zie kaž­dý bez roz­dí­lu věku. Z drob­něj­ších plo­dů dýní vznik­nou zví­řát­ka, skřít­ci, růz­né pří­šer­ky i drob­né deko­ra­ce, kte­ré zkrášlí zahra­du, bal­kon či oken­ní para­pet.  O tom, že vydla­ba­ná dýně s hoří­cí svíč­kou vykouz­lí úsměv na kaž­dé dět­ské tvá­ři,  se pře­svěd­čí­te během osla­vy svát­ku Halloween, jenž se v zahra­dě sla­ví už tra­dič­ně posled­ní říj­no­vý den.

 

Ačkoliv tykvo­vi­té rost­li­ny pochá­ze­jí původ­ně z ame­ric­ké­ho kon­ti­nen­tu, vybu­do­va­ly si v uply­nu­lých letech své pev­né mís­to jak v našich zahrád­kách, tak i v čes­ké kuchy­ni. V Botanické zahra­dě hl. m. Prahy se s nimi návštěv­ní­ci mohou setká­vat na pra­vi­del­ných výsta­vách už od roku 2004. „I ten­to­krát návštěv­ní­kům v Ornamentální zahra­dě před­sta­ví­me sor­ti­ment něko­li­ka desí­tek odrůd dýní, a to jak okras­ných, tak těch jed­lých. Zejména nejmen­ší návštěv­ní­ky potě­ší pohád­ko­ví hrdi­no­vé vytvo­ře­ní z dýní a dal­ších pří­rod­ních mate­ri­á­lů,“ říká Bohumil Černý, ředi­tel Botanické zahra­dy hl. m. Prahy.

Svými vese­lý­mi barva­mi umě­jí dýně roz­zá­řit i pošmour­né pod­zim­ní dny. Na letoš­ní pohád­ko­vé výsta­vě je dopl­ní oblí­be­né chry­zan­témy a dal­ší pod­zim­ní kvě­ty a pří­rod­ní mate­ri­ál. „Hravé tva­ry dýňo­vých plo­dů pro­bou­ze­jí fan­ta­zii. Proto jsme pro letoš­ní rok zvo­li­li pohád­ko­vé téma, kte­ré bude blíz­ké zejmé­na dětem. Věříme ale, že i dospě­lým návštěv­ní­kům při­po­me­ne poe­ti­ku jejich dět­ství plné­ho her, prin­ců, prin­ce­zen a dal­ších postav,“ zve na výsta­vu Radka Pšeničková, náměst­ky­ně pro útvar mar­ke­tingu a PR. Poslední víkend výsta­vy 20. a 21. říj­na si malí i vel­cí uži­jí dýňo­vé hrát­ky. Dýně si budou moci ozdo­bit dle své­ho vku­su pomo­cí pod­zim­ních pří­rod­nin a své výtvo­ry si pak s sebou odnést domů.

Dlabání dýní je sta­rou kelt­skou tra­di­cí, pokra­čo­vat v ní může­te v bota­nic­ké zahra­dě 31. říj­na během osla­vy svát­ku Halloween. Pro děti budou do setmě­ní při­pra­ve­ny sou­tě­že a drob­né úko­ly. V 18 hodin vyjde tra­dič­ní večer­ní prů­vod zahra­dou s roz­sví­ce­ný­mi dýňo­vý­mi lucer­na­mi.

 

K dýňo­vé­mu pod­zi­mu pat­ří i dýňo­vé občer­stve­ní

K vše­o­bec­né obli­bě dýní při­spí­vá kro­mě jejich este­tic­ké hod­no­ty i mož­nost růz­no­ro­dé­ho kuli­nář­ské­ho vyu­ži­tí. „Většina tykví se pěs­tu­je pro jed­lé plo­dy, kte­ré se upra­vu­jí na sla­ný i slad­ký způ­sob. Sušené se tra­dič­ně mle­ly na mou­ku nebo se kvasi­ly na alko­ho­lic­ké nápo­je. Některé tykve posky­tu­jí olej­na­tá seme­na, jed­lé kvě­ty ane­bo se jejich lis­ty vaří jako špe­nát,“ uvá­dí Klára Lorencová, kurá­tor­ka exo­tic­kých užit­ko­vých rost­lin. Se sor­ti­men­tem tykvo­vi­tých rost­lin se návštěv­ní­ci mohou sezná­mit i nyní na kon­ci léta na ukáz­ko­vém políč­ku v sever­ní čás­ti ven­kov­ních expo­zic.

Během výsta­vy dýní by si nikdo neměl nechat ujít mož­nost ochut­nat napří­klad výbor­nou dýňo­vou polév­ku nebo spe­ci­ál­ní dýňo­vé smo­o­thie nabi­té pozi­tiv­ní ener­gií, kte­rá je během sych­ra­vých pod­zim­ních dnů vel­mi potře­ba. Dýňové občer­stve­ní nabíd­ne rost­lin­né bis­tro nazva­né při­lé­ha­vě Botanická na talí­ři. Nachází se v dře­vě­ném altá­nu neda­le­ko Japonské zahra­dy a pro návštěv­ní­ky je ote­vře­né od loň­ské­ho jara. V nabíd­ce tu mají ori­gi­nál­ní vege­ta­ri­án­ské pohoš­tě­ní, raw dor­ty i výbor­nou kávu cit­li­vě dopl­ně­nou rost­lin­ný­mi mlé­ky. Místní spe­ci­a­li­tou jsou růz­no­ro­dé ovoc­né koktej­ly nebo­li smo­o­thie. Menu se obmě­ňu­je kaž­dý týden.

Kalendář akcí Botanické zahra­dy Praha srpen – lis­to­pad 2018

 

 

Výstava afric­kých soch

do 30. 9.

Venkovní expo­zi­ce, Stráň, výstav­ní sál

Letošní léto pat­ří afric­ké­mu umě­ní a kul­tu­ře. Těšit se může­te na výsta­vu afric­kých soch  i na dopro­vod­ný pro­gram. Výstava je pro­dej­ní.

 

Malování s Lucií Crocro

  1. 9.

14.00–17.00

Ornamentální zahra­da

Dříme ve vás umě­lec­ký duch? Probuďte jej pod vede­ním aka­de­mic­ké malíř­ky Lucie Crocro  na umě­lec­kém kur­zu pod širým nebem v troj­ské bota­nic­ké zahra­dě.

 

Procházky zahra­dou s odbor­ní­kem

vybra­né sobo­ty, 14.00 a 16.00

Venkovní expo­zi­ce

  1. 9. Martin Beránek, Vlaďka Egertová – Vinice sv. Kláry AJ
  2. 10. Petr Hanzelka – Podzimní záho­no­vé trval­ky a okras­né trá­vy AJ
  3. 10. Tomáš Vencálek – Javory, pod­zim­ní bar­vy AJ

(Pozn.: AJ – sraz u poklad­ny v ul. Nádvorní)

Výstava his­to­ric­kých foto­gra­fií

  1. – 30. 9.

9.00–19.00

Výstavní sál

Seznamte se s his­to­rií Troji, Podhoří a bota­nic­ké zahra­dy na foto­gra­fi­ích ve výstav­ním sále. Výstava se koná ve spo­lu­prá­ci s Nadací Quido Schwanka – Troja, měs­to v zele­ni.

Nikdy nejsi sám aneb Tajemství sym­bi­ó­zy

  1. – 28. 10.

9.00–17.00

Další roč­ník výsta­vy, na kte­ré vyu­ži­je­te všech­ny smys­ly, vás sezná­mí s tajem­ný­mi vzta­hy v pří­ro­dě jak mezi rost­li­na­mi, tak i mezi rost­li­na­mi a živo­či­chy. Všech expo­ná­tů je dovo­le­no se nejen dotý­kat, ale někte­ré bude­te moci i ochut­nat nebo si k nim při­vo­nět. Opět nebu­de chy­bět zvu­ko­vý prů­vod­ce a popis­ky v Braillově pís­mu. K dis­po­zi­ci je i prů­vod­cov­ská služ­ba. Rezervace pře­dem na e-mailu: pruvodci@botanicka.cz.

Letošní výsta­va vznik­ne díky spo­lu­prá­ci se zahra­nič­ní­mi part­ne­ry ze Švédska, Maďarska a Polska v rám­ci pro­jek­tu Erasmus+ KA2, viz www.garden-comein.com.

Svatomartinský pří­pi­tek

  1. 11.

od 11.00

Vinice sv. Kláry

Přijďte i letos ochut­nat mla­dá vína čes­kých vina­řů a pood­ha­lit tak tajem­ství kva­li­ty nové­ho roč­ní­ku. Již tra­dič­ně vás zve­me ke slav­nost­ní­mu ote­ví­rá­ní Svatomartinského vína na vini­ci sv. Kláry.

Adventní tvo­ře­ní

  1. – 25. 11.

10.00–16.00

Zázemí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy

Vánoce jsou svát­kem kli­du a poho­dy a všich­ni se na ně dlou­ho těší­me a při­pra­vu­je­me. Přijďte si vyro­bit vánoč­ní deko­ra­ce nebo malý dárek pro své blíz­ké. Podrobnější infor­ma­ce na www.botanicka.cz.

Kompletní pro­gram Botanické zahra­dy hl. m. Prahy i dal­ší novin­ky najde­te  na www.botanicka.cz.

Změna pro­gra­mu vyhra­ze­na.

 

 

 

Kořeny osob­nos­tí

Dlouhodobý celo­roč­ní pro­jekt v are­á­lu Botanické zahra­dy hl. m. Prahy

Více než osm desí­tek osob­nos­tí pocti­lo v uply­nu­lých deví­ti letech Botanickou zahra­du  hl. m. Prahy svou návště­vou, aby pod­po­ři­ly pro­jekt Kořeny osob­nos­tí, v jehož rám­ci dochá­zí ke spo­je­ní vzác­né­ho pří­rod­ní­ho bohat­ství s těmi nej­vět­ší­mi posta­va­mi sou­čas­né­ho svě­ta. Projekt má při­po­mí­nat budou­cím gene­ra­cím nejen jedi­neč­né dědic­tví pří­ro­dy,  ale také to nej­lep­ší, co doká­zal člo­věk, ať již v oblas­ti kul­tur­ní, spor­tov­ní, či vědec­ké.

Slavné osob­nos­ti, kte­ré se na pro­jek­tu Kořeny osob­nos­tí podí­le­jí, pat­ří k těm, ke komu s úctou a obdi­vem vzhlí­ží­me, stej­ně jako s respek­tem vní­má­me krá­su pří­rod­ní­ho dědic­tví praž­ské bota­nic­ké zahra­dy. Pro děti je hrdi­nou Hurvínek či posta­va Krtečka, pro spor­tov­ní fan­dy Josef Masopust nebo Pavel Nedvěd, pro jiné spi­so­va­tel Ivan Klíma, reži­sér Miloš Forman  či archi­tekt­ka Eva Jiřičná a řada dal­ších. Všechna tato vel­ká jmé­na bude­te mít mož­nost  na Stezce osob­nos­tí potkat a díky nim s celou svou rodi­nou for­mou jedi­neč­né­ho zážit­ku poznat a obdi­vo­vat pokla­dy rost­lin­né říše. Prostřednictvím pro­jek­tu Kořeny osob­nos­tí  si totiž svou ces­tu k vzác­ným rost­li­nám a stro­mům najdou děti i jejich rodi­če.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89363 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71940 KB. | 24.02.2024 - 20:56:25