Kritiky.cz > Pozvánky na akce > Podzim v trojské botanické zahradě bude hýřit barvami - Venkovní expozice se promění v pohádkový svět plný dýní a květin

Podzim v trojské botanické zahradě bude hýřit barvami - Venkovní expozice se promění v pohádkový svět plný dýní a květin

Dynovy podzim 2
Dynovy podzim 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S pří­cho­dem pod­zi­mu se do Botanické zahra­dy hl. m. Prahy opět vrá­tí oblí­be­né dýně.  Už pod­va­nác­té zapl­ní Ornamentální zahra­du širo­ká šká­la tva­rů a barev růz­no­ro­dých plo­dů tykvo­vi­tých rost­lin. Předlohou pro letoš­ní hra­vá aranž­má byly pohád­ko­vé posta­vy zná­mé z dět­ských kní­žek. Návštěvníci se tak od 22. září do 21. říj­na v zahra­dě pot­ka­jí tře­ba s  čaro­děj­ni­cí, dra­kem či vod­ní­kem. Závěr výsta­vy pak bude pat­řit tvůr­čím duším, ať už dět­ským, nebo těm dospě­lým, během dýňo­vých hrá­tek totiž může popus­tit uzdu své fan­ta­zie kaž­dý bez roz­dí­lu věku. Z drob­něj­ších plo­dů dýní vznik­nou zví­řát­ka, skřít­ci, růz­né pří­šer­ky i drob­né deko­ra­ce, kte­ré zkrášlí zahra­du, bal­kon či oken­ní para­pet.  O tom, že vydla­ba­ná dýně s hoří­cí svíč­kou vykouz­lí úsměv na kaž­dé dět­ské tvá­ři,  se pře­svěd­čí­te během osla­vy svát­ku Halloween, jenž se v zahra­dě sla­ví už tra­dič­ně posled­ní říj­no­vý den.

 

Ačkoliv tykvo­vi­té rost­li­ny pochá­ze­jí původ­ně z ame­ric­ké­ho kon­ti­nen­tu, vybu­do­va­ly si v uply­nu­lých letech své pev­né mís­to jak v našich zahrád­kách, tak i v čes­ké kuchy­ni. V Botanické zahra­dě hl. m. Prahy se s nimi návštěv­ní­ci mohou setká­vat na pra­vi­del­ných výsta­vách už od roku 2004. „I ten­to­krát návštěv­ní­kům v Ornamentální zahra­dě před­sta­ví­me sor­ti­ment něko­li­ka desí­tek odrůd dýní, a to jak okras­ných, tak těch jed­lých. Zejména nejmen­ší návštěv­ní­ky potě­ší pohád­ko­ví hrdi­no­vé vytvo­ře­ní z dýní a dal­ších pří­rod­ních mate­ri­á­lů,“ říká Bohumil Černý, ředi­tel Botanické zahra­dy hl. m. Prahy.

Svými vese­lý­mi barva­mi umě­jí dýně roz­zá­řit i pošmour­né pod­zim­ní dny. Na letoš­ní pohád­ko­vé výsta­vě je dopl­ní oblí­be­né chry­zan­témy a dal­ší pod­zim­ní kvě­ty a pří­rod­ní mate­ri­ál. „Hravé tva­ry dýňo­vých plo­dů pro­bou­ze­jí fan­ta­zii. Proto jsme pro letoš­ní rok zvo­li­li pohád­ko­vé téma, kte­ré bude blíz­ké zejmé­na dětem. Věříme ale, že i dospě­lým návštěv­ní­kům při­po­me­ne poe­ti­ku jejich dět­ství plné­ho her, prin­ců, prin­ce­zen a dal­ších postav,“ zve na výsta­vu Radka Pšeničková, náměst­ky­ně pro útvar mar­ke­tingu a PR. Poslední víkend výsta­vy 20. a 21. říj­na si malí i vel­cí uži­jí dýňo­vé hrát­ky. Dýně si budou moci ozdo­bit dle své­ho vku­su pomo­cí pod­zim­ních pří­rod­nin a své výtvo­ry si pak s sebou odnést domů.

Dlabání dýní je sta­rou kelt­skou tra­di­cí, pokra­čo­vat v ní může­te v bota­nic­ké zahra­dě 31. říj­na během osla­vy svát­ku Halloween. Pro děti budou do setmě­ní při­pra­ve­ny sou­tě­že a drob­né úko­ly. V 18 hodin vyjde tra­dič­ní večer­ní prů­vod zahra­dou s roz­sví­ce­ný­mi dýňo­vý­mi lucer­na­mi.

 

K dýňo­vé­mu pod­zi­mu pat­ří i dýňo­vé občer­stve­ní

K vše­o­bec­né obli­bě dýní při­spí­vá kro­mě jejich este­tic­ké hod­no­ty i mož­nost růz­no­ro­dé­ho kuli­nář­ské­ho vyu­ži­tí. „Většina tykví se pěs­tu­je pro jed­lé plo­dy, kte­ré se upra­vu­jí na sla­ný i slad­ký způ­sob. Sušené se tra­dič­ně mle­ly na mou­ku nebo se kvasi­ly na alko­ho­lic­ké nápo­je. Některé tykve posky­tu­jí olej­na­tá seme­na, jed­lé kvě­ty ane­bo se jejich lis­ty vaří jako špe­nát,“ uvá­dí Klára Lorencová, kurá­tor­ka exo­tic­kých užit­ko­vých rost­lin. Se sor­ti­men­tem tykvo­vi­tých rost­lin se návštěv­ní­ci mohou sezná­mit i nyní na kon­ci léta na ukáz­ko­vém políč­ku v sever­ní čás­ti ven­kov­ních expo­zic.

Více na Kritiky.cz
#50 - The Wicker Man (1973) "The Wicker Man" je filmem, který má neskutečně silný příběh, ale především geniálního ...
Die by the Blade je japonsko-slovenská 1v1 akční sekačka,... Die by the Blade je japonsko-slovenská 1v1 akční sekačka, která vybírá peníze na Kickstarter...
Zlatý podraz - 3 ...
Top Gun: Maverick Asi jeden z nejlepších legacy filmů co jsem za dlouhou dobu viděl. Vše, co bylo na původní...
Nejvíce nominací na Českého lva patří filmům Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) oznámila nominace pro 27. ročník výročních cen ...

Během výsta­vy dýní by si nikdo neměl nechat ujít mož­nost ochut­nat napří­klad výbor­nou dýňo­vou polév­ku nebo spe­ci­ál­ní dýňo­vé smo­o­thie nabi­té pozi­tiv­ní ener­gií, kte­rá je během sych­ra­vých pod­zim­ních dnů vel­mi potře­ba. Dýňové občer­stve­ní nabíd­ne rost­lin­né bis­tro nazva­né při­lé­ha­vě Botanická na talí­ři. Nachází se v dře­vě­ném altá­nu neda­le­ko Japonské zahra­dy a pro návštěv­ní­ky je ote­vře­né od loň­ské­ho jara. V nabíd­ce tu mají ori­gi­nál­ní vege­ta­ri­án­ské pohoš­tě­ní, raw dor­ty i výbor­nou kávu cit­li­vě dopl­ně­nou rost­lin­ný­mi mlé­ky. Místní spe­ci­a­li­tou jsou růz­no­ro­dé ovoc­né koktej­ly nebo­li smo­o­thie. Menu se obmě­ňu­je kaž­dý týden.

Kalendář akcí Botanické zahra­dy Praha srpen – lis­to­pad 2018

 

 

Výstava afric­kých soch

do 30. 9.

Venkovní expo­zi­ce, Stráň, výstav­ní sál

Letošní léto pat­ří afric­ké­mu umě­ní a kul­tu­ře. Těšit se může­te na výsta­vu afric­kých soch  i na dopro­vod­ný pro­gram. Výstava je pro­dej­ní.

 

Malování s Lucií Crocro

 1. 9.

14.00–17.00

Ornamentální zahra­da

Dříme ve vás umě­lec­ký duch? Probuďte jej pod vede­ním aka­de­mic­ké malíř­ky Lucie Crocro  na umě­lec­kém kur­zu pod širým nebem v troj­ské bota­nic­ké zahra­dě.

 

Procházky zahra­dou s odbor­ní­kem

vybra­né sobo­ty, 14.00 a 16.00

Venkovní expo­zi­ce

 1. 9. Martin Beránek, Vlaďka Egertová – Vinice sv. Kláry AJ
 2. 10. Petr Hanzelka – Podzimní záho­no­vé trval­ky a okras­né trá­vy AJ
 3. 10. Tomáš Vencálek – Javory, pod­zim­ní bar­vy AJ

(Pozn.: AJ – sraz u poklad­ny v ul. Nádvorní)

Výstava his­to­ric­kých foto­gra­fií

 1. – 30. 9.

9.00–19.00

Výstavní sál

Seznamte se s his­to­rií Troji, Podhoří a bota­nic­ké zahra­dy na foto­gra­fi­ích ve výstav­ním sále. Výstava se koná ve spo­lu­prá­ci s Nadací Quido Schwanka – Troja, měs­to v zele­ni.

Nikdy nejsi sám aneb Tajemství sym­bi­ó­zy

 1. – 28. 10.

9.00–17.00

Další roč­ník výsta­vy, na kte­ré vyu­ži­je­te všech­ny smys­ly, vás sezná­mí s tajem­ný­mi vzta­hy v pří­ro­dě jak mezi rost­li­na­mi, tak i mezi rost­li­na­mi a živo­či­chy. Všech expo­ná­tů je dovo­le­no se nejen dotý­kat, ale někte­ré bude­te moci i ochut­nat nebo si k nim při­vo­nět. Opět nebu­de chy­bět zvu­ko­vý prů­vod­ce a popis­ky v Braillově pís­mu. K dis­po­zi­ci je i prů­vod­cov­ská služ­ba. Rezervace pře­dem na e-mailu: pruvodci@botanicka.cz.

Více na Kritiky.cz
Avengers 2: Age of Ultron Official Trailer - screeny ...
Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší Tato dětská knížka má 126 stránek a obsahuje čtyři pohádkové příběhy z kolekce Disney J...
Super náhradník - Další z mnoha desítek filmových adaptací her Williama Shakespearea. Informacemi nedotčený divák by mohl snadno nabýt dojmu, že je letošní filmová sezóna pln...
Vetřelci Je fajn, že i ve dvojce jsme viděli starou známou Ripley, protože ...
S11E02: The Ghost Monument Za dávných časů v historii se byl jeden Pán času, zachraňoval svět, několikrát umřel a re...

Letošní výsta­va vznik­ne díky spo­lu­prá­ci se zahra­nič­ní­mi part­ne­ry ze Švédska, Maďarska a Polska v rám­ci pro­jek­tu Erasmus+ KA2, viz www.garden-comein.com.

Svatomartinský pří­pi­tek

 1. 11.

od 11.00

Vinice sv. Kláry

Přijďte i letos ochut­nat mla­dá vína čes­kých vina­řů a pood­ha­lit tak tajem­ství kva­li­ty nové­ho roč­ní­ku. Již tra­dič­ně vás zve­me ke slav­nost­ní­mu ote­ví­rá­ní Svatomartinského vína na vini­ci sv. Kláry.

Adventní tvo­ře­ní

 1. – 25. 11.

10.00–16.00

Zázemí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy

Vánoce jsou svát­kem kli­du a poho­dy a všich­ni se na ně dlou­ho těší­me a při­pra­vu­je­me. Přijďte si vyro­bit vánoč­ní deko­ra­ce nebo malý dárek pro své blíz­ké. Podrobnější infor­ma­ce na www.botanicka.cz.

Kompletní pro­gram Botanické zahra­dy hl. m. Prahy i dal­ší novin­ky najde­te  na www.botanicka.cz.

Změna pro­gra­mu vyhra­ze­na.

 

 

 

Kořeny osob­nos­tí

Dlouhodobý celo­roč­ní pro­jekt v are­á­lu Botanické zahra­dy hl. m. Prahy

Více než osm desí­tek osob­nos­tí pocti­lo v uply­nu­lých deví­ti letech Botanickou zahra­du  hl. m. Prahy svou návště­vou, aby pod­po­ři­ly pro­jekt Kořeny osob­nos­tí, v jehož rám­ci dochá­zí ke spo­je­ní vzác­né­ho pří­rod­ní­ho bohat­ství s těmi nej­vět­ší­mi posta­va­mi sou­čas­né­ho svě­ta. Projekt má při­po­mí­nat budou­cím gene­ra­cím nejen jedi­neč­né dědic­tví pří­ro­dy,  ale také to nej­lep­ší, co doká­zal člo­věk, ať již v oblas­ti kul­tur­ní, spor­tov­ní, či vědec­ké.

Slavné osob­nos­ti, kte­ré se na pro­jek­tu Kořeny osob­nos­tí podí­le­jí, pat­ří k těm, ke komu s úctou a obdi­vem vzhlí­ží­me, stej­ně jako s respek­tem vní­má­me krá­su pří­rod­ní­ho dědic­tví praž­ské bota­nic­ké zahra­dy. Pro děti je hrdi­nou Hurvínek či posta­va Krtečka, pro spor­tov­ní fan­dy Josef Masopust nebo Pavel Nedvěd, pro jiné spi­so­va­tel Ivan Klíma, reži­sér Miloš Forman  či archi­tekt­ka Eva Jiřičná a řada dal­ších. Všechna tato vel­ká jmé­na bude­te mít mož­nost  na Stezce osob­nos­tí potkat a díky nim s celou svou rodi­nou for­mou jedi­neč­né­ho zážit­ku poznat a obdi­vo­vat pokla­dy rost­lin­né říše. Prostřednictvím pro­jek­tu Kořeny osob­nos­tí  si totiž svou ces­tu k vzác­ným rost­li­nám a stro­mům najdou děti i jejich rodi­če.

Více na Kritiky.cz
Nenápadný půvab buržoazie Umíte rozeznat sen od skutečnosti? Schválně jestli se vám to podaří v už, myslím, klasické...
Album předškoláčka - nádherná vzpomínka na mateřskou školu Hledáte zajímavý dárek pro svého předškoláka případně pro sebe i jeho prarodiče? Album p...
Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vy...
Simpsonovi - S28E16: Kamp Krustier - 70 % Trocha dílů jsem přeskočil, ale to snad neva. Simpsonovi si udržují svoji průměrnou kvalitu ...
Podpora humanitárního úsilí pro Ukrajinu Strašlivé násilí na Ukrajině si vybírá tragickou daň na všech, kteří ji nazývají svým ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona8. prosince 2022 Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona Hype,hype,hype... to bylo slovo, které ve spojení s Avatarem bylo v poslední době skloňované víc než Pomeje s Bartoškou. Narozdíl od Pomejeho ale Avatar svůj hype ustál, to, co se odehrává […] Posted in Retro filmové recenze
 • Neon Demon | The Neon Demon [40%]21. září 2016 Neon Demon | The Neon Demon [40%] Nicolas Winding Refn se za posledních pár let vyšvihl mezi osobité tvůrce, na které se vyplatí si dát pozor. Může za to především jeho film z roku 2011 Drive, který jej rázem vyšvihl […] Posted in Filmové recenze
 • Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení20. listopadu 2022 Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení  (známý také jako The Naked Gun) je americká kriminální komedie z roku 1988, kterou režíroval David Zucker a vydala společnost Paramount […] Posted in Speciály
 • Jen vraždy v budově - 90 %7. července 2022 Jen vraždy v budově - 90 % Víte jaká je výhoda mít předplacenou novou online službu? Tu, která před pár lety koupila 20th Century Studios? Dostanou se k nám totiž věci, které normální Američané už znají pár let a my […] Posted in TV Recenze
 • Superman: Nespoutaný 2 - 55 %8. října 2015 Superman: Nespoutaný 2 - 55 % Tak jsme se dočkali i druhé knihy a po komiksu "Superman: Nespoutaný 1" docházíme k celkovému zakončení příběhu, ve kterém se Superman prezentoval jako velká hrozba pro lidstvo. Jak […] Posted in Recenze knih
 • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
 • Ted K (2021)9. března 2022 Ted K (2021) Sharlto Copley jako známý eco terorista Unabomber! Kdo viděl seriál Unabomber určitě ocení film méně, já šel do filmu úplně neobeznámen a musím říct, že nejsem s touhle životopisnou […] Posted in Krátké recenze
 • Přísně tajná24. června 2022 Přísně tajná Pevně věřím, že všichni milovníci detektivních příběhů si rádi přečtou oddychovku s názvem Přísně tajná od Janet Evanovich, kterou vydalo nakladatelství DOBROVSKÝ s.r.o., protože si u ní, […] Posted in Recenze knih
 • Kuchařka pro děti - Bezva recepty krok za krokem - Už umím vařit jako maminka!26. února 2023 Kuchařka pro děti - Bezva recepty krok za krokem - Už umím vařit jako maminka! Kdo by z dětí nechtěl vařit jako maminka. Pro malé kuchaře vyšla skvělá kuchařka, kde s dětmi najdete cca 51 receptů. Hned v úvodu se děti dozví o bezpečnosti a hygieně v kuchyni. V knize […] Posted in Recenze knih
 • John Wick - 101 minut nenáročné filmové podívané13. května 2019 John Wick - 101 minut nenáročné filmové podívané Smutné probuzení do prázdného bytu Johna Wicka nenaplňuje žádnou radostí. Všechno mu připomíná milovanou ženu, která náhle umírá. John propadá smutku a chmurnou náladu v rozlehlém domě […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18920 s | počet dotazů: 314 | paměť: 70172 KB. | 29.11.2023 - 23:00:00