Kritiky.cz > Recenze > Sedm životů

Sedm životů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Že jste letos ješ­tě nevi­dě­li v kině nic, co by uzem­ni­lo, niter­ně zapů­so­bi­lo, sežvej­ka­lo a na kon­ci vyplivlo? Tak to teď nebu­de lep­ší vol­by, než jít na Sedm živo­tů.
Intenzivní emo­ce jsou to, čím se reži­sér Gabriele Muccino sna­žil film naoč­ko­vat. Jsou jeho esen­cí a hlav­ním komu­ni­kač­ním kaná­lem smě­rem k divá­ko­vi. Muccino se tady podru­hé schá­zí nad scé­ná­řem s Willem Smithem, aby se zamys­le­li nad smys­lem živo­ta, poci­tem viny a roz­hře­še­ní. Určitě nic nové­ho pod slun­cem. Čím je film Sedm živo­tů zají­ma­vý, je všu­dypří­tom­ná korekt­nost. Tedy v tom dob­rém i zlém smys­lu.

Jak pod­le něja­ké pří­ruč­ky moder­ní­ho dra­ma­tu je vyprá­věn for­mou neli­ne­ár­ní­ho pří­bě­hu, kdy jsou divá­ko­vi během puto­vá­ní Bena za záchra­nou tonou­cích v zdra­vot­ní a soci­ál­ní síti vklá­dá­ny fla­shbac­ky na blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ný dru­hý život. Oddělit se to dá, pro­to­že teh­dy se víc holil, měnil oble­ky a kolem krku měl věč­ně ově­še­nou tajem­nou ženu. Současnost je pro Bena spe­ci­fic­ky víc radi­kál­ní, hek­tic­ká až fata­lis­tic­ká. Časem se dozví­dá­me, že budouc­nost má pro Bena také kon­krét­ní cíl, smy­sl.
Zdánlivě vypa­dá Benovo cho­vá­ní jako fil­mo­vé posta­vy urči­tě prvo­plá­no­vě. Představuje se člo­věk finanč­ně zajiš­tě­ný, kte­rý objíž­dí lidi s neře­ši­tel­ný­mi pro­blémy a sna­ží se je z nich dostat. Zištné důvo­dy pro tohle cho­vá­ní skrz vyprá­vě­ní nedo­stá­vá­me, pou­ze indi­cie sou­vi­se­jí­cí s osob­ní misí, odda­nos­tí k vol­bě. Benův look také napo­ví­dá emo­ci­o­nál­ní­ho ztros­ko­tan­ce ze zlo­me­né­ho srd­ce.
Při svo­jí misi Ben potká­vá Emily čeka­jí­cí na transplan­ta­ci srd­ce. Začne jako vždy prů­zku­mem teré­nu, kon­tak­tem, ana­lý­zou, zda je dob­rým nebo špat­ným člo­vě­kem. Jestli si zaslou­ží jeho pomoc. Dílem scé­ná­ře je samo­zřej­mě moc nepro­zra­zo­vat. Ben má cito­vé pro­blémy a něja­kou vazbu díků a vzta­hů od svých obda­ro­va­ných nechce a není tomu ani u Emily jinak. Přesto zůstá­vá v blíz­kos­ti, i poté co Emily pomů­že s nesplá­ce­ný­mi daně­mi. Kontakt a pomoc pře­růs­tá v přá­tel­ství, přá­tel­ství v lás­ku. Prostředníkem je sdí­le­ní vlast­ní­ho utr­pe­ní, i když u Bena nevy­řče­né­ho. Na plát­ně kaž­do­pád­ně oba vypa­da­jí stej­ně nemoc­ně.

Sedm živo­tů ale není násled­ně o jed­no­du­chém napl­ňo­vá­ní roman­tic­kých oče­ká­vá­ní. Snaží se posou­vat hra­ni­ce radi­kál­ní­mi pro­střed­ky, i když zůstá­vá uza­vře­ný v té holly­wo­od­ské pohád­ko­vos­ti. Chce také kri­ti­zo­vat soci­ál­ní pro­stře­dí, kde jsou živí lidé bez budouc­nos­ti. Nicméně nejde dál než ke kon­sta­to­vá­ní. Nevrací se do zaří­ze­ní, kde jed­nou pomů­že týra­né paci­ent­ce. Emily bere svůj stav jako neměn­nou danost a svo­jí pěti­pro­cent­ní šan­ci na pře­ži­tí jako budouc­nost. Život slep­ce Erzy je jako­by pou­ze otáz­ku kva­li­ty živo­ta. Nedochází k žád­né­mu kon­flik­tu natož pak názna­ku řeše­ní.
Kolize Benovo život­ní­ho „poslá­ní“ a vidi­na nové budouc­nos­ti s Emily samo­zřej­mě eska­lu­je při výhle­du na zbý­va­jí­cí měsíc spo­leč­né­ho živo­ta. Problém řeší film oprav­du „ele­gant­ně“. Sedm živo­tů je i dál ve vnitř­ním kon­flik­tu své vlast­ní exis­ten­ce. Chce mlu­vit tím „evrop­ským fil­mo­vým jazy­kem“, kdy se sám nesni­žu­je vysvět­lo­vá­ním sebe sama, nao­pak kla­de na divá­ka náro­ky na pozor­nost, vyža­du­je pře­mýš­le­ní nad význa­my scén, moti­vy postav, má náro­ky na zapo­je­ní fan­ta­zie. Na dru­hou stra­nu pak zjis­tí­te, že nemá co sku­teč­né­ho pře­dat, pro­to­že ten ske­let je ve finá­le o pate­tic­kém, osob­ním a jed­no­du­še nere­a­li­zo­va­tel­ném ges­tu.

Scénář Granta Nieporteho má pros­tě vel­ký pro­blém se svo­jí vnitř­ní chu­dos­tí, kdy nabí­zí vel­ké dra­ma s vel­kým vykřič­ní­kem na kon­ci, ale prázd­nou ide­ou. Gabriele Muccino se to pak sna­ží mas­ko­vat tren­dy for­mou a civil­ní kame­rou. Alespoň zda­ři­le a pomá­há k tomu i herec­ká syn­chro­ni­zo­va­nost Willa Smithe (Ben) a Rosario Dawson (Emily), což film pře­ce jen posou­vá o pár scho­dů nad prů­měr, kte­rý se k nám vět­ši­nou ze zamo­ří vůbec nedo­sta­ne. Dobrou sáz­kou je urči­tě nepře­pá­le­ná výpra­va zasa­ze­ná na ame­ric­ké jiho­zá­pad­ní před­měs­tí a ste­ril­ní nemoc­nič­ní pro­stře­dí.

Sedm živo­tů je zdán­li­vě sil­né téma redu­ko­va­né na emo­ci­o­nál­ní stru­ha­dlo a pro­dukč­ní kal­kul. Můžete to akcep­to­vat a brát film jako emo­tiv­ní pří­běh, kte­rý je bohu­žel o ničem a může­me ho pro před­sta­vu paso­vat do role pri­me­ti­me­o­vé tele­viz­ní ohrá­vač­ky. Ovšem zruč­ně nato­če­né, za což si Sedm živo­tů zaslou­ží body.

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

14. March 2009 - 23:38 — Michal Frýdl


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Arnold Schwarzenegger natočí Terminátora 5?aké pokračovania chystá?7. dubna 2012 Arnold Schwarzenegger natočí Terminátora 5?aké pokračovania chystá? Keď sa rozhodol vrátiť do filmovej brandži,po úspešnej práci Guvernéra Kalifornie(Najsilnejšieho mesta v USA),nikto asi nečakal že by to mohlo byť tak rýchlo.No ale Arnie aj vo svojom […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Štěpán Benoni17. října 2016 Štěpán Benoni Vystudoval herectví na Pražské konzervatoři a poté sedm let působil v kladenském Středočeském divadle. V současné době se pravidelně objevuje na prknech Divadla Bez zábradlí, Komorní […] Posted in Rozhovory
  • Seznam licencovaných písní v Mafia: Definitivní edice16. září 2020 Seznam licencovaných písní v Mafia: Definitivní edice Seznam licencovaných písní v Mafia: Definitivní edice Posted in Krátké herní aktuality
  • Eraserhead (1977)2. února 2014 Eraserhead (1977) David Lynch svým kouskem skutečně vygumoval nejedno diváka a to se mi líbí. Henry je podivín žijící samotářským životem v malém bytě. Většinu dne se jen tak potuluje a nemá […] Posted in Horory
  • #DP93: Bad Weekend21. srpna 2020 #DP93: Bad Weekend Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Ed BrubakerKresba: Sean PhillipsV minulé recenzi jsme se podívali na zoubek komiksu "Pulp", což je uzavřený grafický román scénáristy Eda […] Posted in Recenze komiksů
  • RECENZE – Zima bez tebe21. února 2020 RECENZE – Zima bez tebe Autorka: Beth GoodováPřeklad: Jaroslava BaconováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 384ISBN: 978-80-7546-263-3Anotace:Zimní romance, která vás zahřeje u […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Shrek - Je tomu už 20 let, co vznikl "Obr s tykadly".8. února 2021 Shrek - Je tomu už 20 let, co vznikl "Obr s tykadly". Pohádku o obrovi Shrekovi, který se vydává osvobodit princeznu (teda ne že by to dělal dobrovolně), si zamilovali nejen děti, ale i dospělí. Některé vtipy totiž až tak pro děti […] Posted in Retro filmové recenze
  • 10 věcí, které možná nevíte o Neilu Armstrongovi16. července 2019 10 věcí, které možná nevíte o Neilu Armstrongovi V neděli tomu bude již 50 let, kdy jako první člověk vstoupil 21. července 1969 na povrch magického Měsíce, odkud nám všem vzkázal legendární větu. „Je to malý krok pro člověka, ale […] Posted in Zajímavosti
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […] Posted in Filmové premiéry

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73669 s | počet dotazů: 283 | paměť: 71841 KB. | 23.07.2024 - 16:24:29