Kritiky.cz > Recenze knih > Život bez sítí – cesta ke svobodě

Život bez sítí – cesta ke svobodě

015
015
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato nevšed­ní výprav­ná pub­li­ka­ce zaujme hned při prv­ním ote­vře­ní. Seznámí nás s mno­ha odliš­ný­mi typy byd­le­ní, od dře­vě­ných chat, jurt i pod­zem­ních sta­veb po domy na stro­mech, byty na lodích či v obyt­ných autech.

Foster Huntington se aktiv­ně zabý­vá alter­na­tiv­ním byd­le­ním od roku 2011, kdy během tří let ces­to­val po Mexiku, Kanadě a zápa­dě Spojených stá­tů. V té době noco­val ve Volkswagenu, poz­dě­ji v kem­pin­go­vém pic­ku­pu znač­ky Toyota. Bylo mu něco přes dva­cet, a prá­vě teh­dy se zce­la změ­ni­ly jeho před­sta­vy o tom, co je tře­ba k poho­dl­né­mu živo­tu a jaké kom­pro­mi­sy jsou nut­né, aby byl člo­věk šťast­ný. Na výpra­vách potkal mno­ho zají­ma­vých lidí a sezná­mil se s jejich netra­dič­ní­mi způ­so­by byd­le­ní. Všechny spo­jo­va­lo to, že žili v malých obyd­lích, kte­rá si sami posta­vi­li, nebo se nau­či­li o ně pečo­vat. S kama­rá­dem Tuckerem Gormanem nad kaňo­nem řeky Columbia vybu­do­va­li ve vět­vích dou­gla­sek řadu dom­ků pro­po­je­ných most­ky. Tam žil v letech 2014 až 2019, šest met­rů nad zemí na osm­nác­ti met­rech čtve­reč­ních, neměl kou­pel­nu ani tekou­cí vodu.

Dnes před­sta­vu­jí malá sta­ve­ní jedi­neč­nou pří­le­ži­tost k zís­ká­ní vlast­ní­ho domu. Autor při­po­mí­ná, že ztrá­cí­me kon­takt s při­ro­ze­ným pro­stře­dím, neu­mí­me nic vyro­bit, ani se o sebe posta­rat. Zajímat se o vlast­ní byd­le­ní je dle něj jedi­neč­ná mož­nost, jak vzít život do vlast­ních rukou. Jeho přá­ním je vybíd­nout ostat­ní k tomu, aby ode­šli z měs­ta, našli si poze­mek a posta­vi­li doprav­ní kon­tej­ner, jur­tu, chat­ku nebo jiné jed­no­du­ché obyd­lí.

Stavby v tom­to svaz­ku vysta­vě­li nad­šen­ci vlast­ní pra­cí a s rados­tí se pouš­tě­li do úprav i hle­dá­ní nej­růz­něj­ších mož­nos­tí. Všechny tyto budo­vy si žáda­jí kom­pro­mi­sy v život­ním sty­lu, na kte­rý jsme zvyklí, včet­ně roz­mě­rů, loka­li­ty i pohod­lí. Snížením svých náro­ků však může­me žít úspor­ně­ji, vyrá­bět si věci sami a zaží­vat pří­ro­du.

Kniha vznik­la jako návod pro všech­ny, kte­ří by tou­ži­li po podob­ném způ­so­bu živo­ta jako Foster Huntington. Jeho uči­te­lem byl v začát­cích Lloyd Kahn, sta­vi­tel a spi­so­va­tel, jenž doku­men­tu­je smě­lé stav­by z celé­ho svě­ta, Fritz Haeg, umě­lec, anga­žu­jí­cí se v komu­nit­ních pro­jek­tech, Ryan Cafferky, arbo­ris­ta a stro­mo­le­zec, Steven a Hanna Nereoovi, žijí­cí v jur­tě ve Skalistých horách tři kilo­me­t­ry nad mořem, a mno­ho dal­ších.

Postupně pozná­vá­me cha­ty, jur­ty, sta­ny, bou­dy, země­lo­di a pod­zem­ní stav­by, náklad­ní kon­tej­ne­ry, kolo­nie na stro­mech, pla­chet­ni­ce i obyt­ná auta. Záliba v těch­to nevšed­ních bytech je, dle tvůr­ce, způ­so­be­na tím, že v malých zákou­tích mívá­me pocit pohod­lí a bez­pe­čí.

Stovky foto­gra­fií inspi­ru­jí čte­ná­ře k vybu­do­vá­ní víken­do­vé­ho úto­čiš­tě v srd­ci pří­ro­dy. Život bez sítí pojed­ná­vá o svo­bod­ném živo­tě bez pra­vi­del, v němž si vše urču­je­me sami. Tento styl není pro kaž­dé­ho, ale sto­jí za to jej vyzkou­šet.

  • Autor: Huntington Foster
  • Název: Off Grid Life – Život bez sítí
  • Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.
  • Datum vydá­ní: 24. 02. 2021
  • ISBN: 978-80-271-1233-3
  • Formát: 163×210 mm
  • Počet stran: 240 stran
  • Edice: Architekt
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Hodnocení: 98 %

Za recenz­ní výtisk vel­mi děku­ji nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a. s.


Foto:Martina Masaříková & Grada Publishing, a. s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35892 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71656 KB. | 13.06.2024 - 22:06:39