Kritiky.cz > Horory > Keep, The (1983)

Keep, The (1983)

rp Keep The 1983.jpg
rp Keep The 1983.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nacisté se v rumun­ské pev­nos­ti pot­ka­jí s mno­hem těž­ším pro­tiv­ní­kem, než jsou oby­čej­ní par­ty­zá­ni…


Během dru­hé svě­to­vé vál­ky, se dosta­ne nacis­tic­ká jed­not­ka pod vede­ním kapi­tá­na Woermanna do malé rumun­ské ves­nič­ky v horách, v jejíž stře­du se nalé­zá podiv­ná cita­de­la (pev­nost). Jejich úko­lem je ten­to „objekt“ zajis­tit, pora­dit si s par­ty­zá­ny a vyčkat na posi­ly. Místní však spo­lu­pra­cu­jí a nekla­dou odpor, tak­že je Woermann nechá­vá na poko­ji a sou­stře­dí se pou­ze na pev­nost. Nedbá varo­vá­ní, že toto mís­to obý­va­jí zlé síly a stej­ně tak ani jeho vojá­ci. Zdi cita­de­ly zdo­bí 108 ochran­ných „ikon“ ve tva­ru T, kte­ré mají ZLO udr­žet pod zám­kem. Údajně jsou z niklu, ale tomu zase neu­vě­ří dvo­ji­ce zis­kuchti­vých vojá­ků, kte­ří by si rádi sebou odnes­li něja­ký lup a hle­da­jí zde stří­bro. Během noci se jim poda­ří jed­no z „Téček“ odstra­nit, ale za svou hloupost zapla­tí živo­tem. Nevědomky tak sku­teč­ně uvol­ni­li démo­nic­ké stvo­ře­ní (Radu Molasar), kte­ré začne nacis­ty zabí­jet. V té době však na mís­to při­jíž­dí jed­not­ka SS pod vede­ním kru­té­ho majo­ra Kaemffera, kte­rý je pře­svěd­čen, že za vším musí být par­ty­zá­ni. Vzhledem k tomu, že se v pev­nos­ti vysky­tu­jí podiv­né hie­ro­gly­fy v nezná­mém jazy­ce, je na mís­to dopra­ven i židov­ský his­to­rik Cuza se svou dce­rou Evou, aby nacis­tům vše pře­lo­žil. Jenomže ZLO je čím dál sil­něj­ší a dal­ší mrt­ví na sebe nene­cha­jí dlou­ho čekat. Spásou pro všech­ny se může stát tajem­ný cizi­nec, kte­rý se však bude muset nej­pr­ve vypo­řá­dat s nacis­ty…


Český název: Pevnost

Režie: Michael Mann
Rok výro­by: 1983
Délka: 96 min
Země: USA
Hrají:
Scott Glenn...(Glaeken)
Alberta Watson...(Eva Cuza)
Ian McKellen...(Dr. Theodore Cuza)
Jürgen Prochnow...(kapitán Woermann)
Gabriel Byrne...(major Kaempffer)
Michael Carter...(Radu Molasar)
...a dal­šíNo vskut­ku se auto­ro­vi kniž­ní před­lo­hy (F. Paul Wilson) nedi­vím, že s finál­ní ver­zí toho fil­mu moc spo­ko­je­ný nebyl. Já coby divák rov­něž a to jsem kni­hu ani neče­tl. Horory s váleč­nou téma­ti­kou můžu, ale tohle byl „miš­maš“ snad vše­ho mož­né­ho i nemož­né­ho a měl jsem co dělat, abych tuto naser­ví­ro­va­nou podí­va­nou doká­zal vůbec strá­vit. Přitom když jsem se podí­val na jmé­no reži­sé­ra, tak mi srd­ce doslo­va zabu­ši­lo rados­tí. Už jsem pár fil­mů od Manna viděl a ve vět­ši­ně pří­pa­dů jsem byl doce­la spo­ko­je­ný. Tady jsem však dost na roz­pa­cích. Pevnost totiž není vylo­že­ná kata­stro­fa, ale váž­ně nedo­ká­žu pocho­pit tvr­ze­ní: že jde o nedo­ce­ně­ný film. Otázkou je, jaká byla ta původ­ní 210 minu­to­vá ver­ze, než jí sestří­ha­li.
Protože mi při­jde, že v někte­rých pasá­žích toho kus chy­bě­lo – pros­tě to na sebe moc nena­va­zo­va­lo a jin­de mi to zas při­šlo až moc zbrkle odflák­nu­té. Přitom prvot­ní atmo­sfé­ra neby­la vůbec špat­ná (dokon­ce jsem doká­zal pře­žvý­kat i ten hudeb­ní dopro­vod). Mysteriózní aura z toho smr­dě­la na sto honů, eli­mi­na­ce prv­ních dvou nác­ků byla doce­la pove­de­ná a já se těšil, na dal­ší pove­de­ný masa­kr. Jenže pak se do toho začal srát sta­rý his­to­rik a jeho dce­ruš­ka, kte­rá tu byla snad jen kvů­li té sex scé­ně. No a v nepo­sled­ní řadě onen cizi­nec se „svě­tel­ným mečem“ – tak to byla váž­ně BOMBA. Přitom bych si klid­ně vysta­čil jen s těma umír­ně­ný­ma nác­ka­ma a SS veli­te­lem.

Jak Jürgen Prochnow tak i Gabriel Byrne totiž poda­li veli­ce uspo­ko­ji­vé výko­ny a jas­ně pat­ři­li k tomu nej­lep­ší­mu, co nám tady bylo nabíd­nu­to. Ostatní jim do toho jen tak při­cmrn­dá­va­li a ten Golem střík­nu­tý Darth Vaderem byl taky doce­la k smí­chu. Ze slib­ně roz­je­té­ho horo­ru se rázem sta­la jaká­si vari­a­ce fan­ta­sy pohád­ky. Tohle bylo asi to nej­vět­ší zkla­má­ní, na kte­ré jsem tu nara­zil. Každopádně si mys­lím, že Pevnost měla mno­hem navíc, než z toho nako­nec stři­ha­či udě­la­li. Průměrné ohod­no­ce­ní tomu však dám, pro­to­že znám mno­ho hor­ších fil­mů, než byl ten­to.

Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48346 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72216 KB. | 21.05.2024 - 21:31:14