Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > TV Tipy 5. - 11. května

TV Tipy 5. - 11. května

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proč nejít s davem a nevy­tvo­řit pře­hled fil­mů nastá­va­jí­cí­ho týd­ne? Nevím a ani po krat­ší úva­ze jsem nedo­spěl k odpo­vě­di. Proč ano? Je to jed­no­du­ché, v tele­vi­zi pouš­tě­jí fil­my, někdy i doce­la dob­ré, zříd­kakdy skvě­lé a my vás o nich infor­mu­je­me. Pro pře­hled. TV Tipy na 5. - 11. květ­na

ČT1 a ČT2

Vysněný život andě­lů
Po 5.5. 22:40 ČT2
Film z cyk­lu pod názvem „Prokleté mlá­dí“ (La Vie revée des anges) Ve svých dva­ce­ti chtě­ly jen létat, milo­vat a brát si od živo­ta to, co jim pat­ři­lo. Francouzský film, kte­rý zís­kal oce­ně­ní na MFF v Cannes, tři Césary a dvě Evropské ceny (1998). (ve fran­couz­ském zně­ní s titul­ky) Isa i Marie nema­jí prá­ci ani rodin­né záze­mí. Obě se pro­tlou­ka­jí, jak se dá. Je jim kolem dva­ce­ti, a tak rády by pro­ži­ly sku­teč­nou lás­ku a ale­spoň něja­kým způ­so­bem zakot­vi­ly. Našly pev­ný bod své­ho živo­ta. Film sle­du­je dva měsí­ce spo­leč­né­ho živo­ta obou dívek, jejichž cha­rak­te­ry postup­ně krys­ta­li­zu­jí a vzá­jem­ně se vzda­lu­jí. Režisér Erick Zonca se svým fil­mem zapo­ju­je do prou­du fran­couz­ské soci­ál­ní kine­ma­to­gra­fie a jeho film, včet­ně herec­kých výko­nů, byl v Evropě nále­ži­tě oce­něn. Na MFF v Cannes v roce 1998 zís­ka­ly obě hlav­ní před­sta­vi­tel­ky Elodie Bouchezová a Natacha Régnierová Cenu za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon.
Romeo a Julie
Út 6.5. 20:00 ČT1
Romeo a Julie. Nejslavnější milen­ci svě­ta, roz­dě­le­ni za živo­ta nesmi­ři­tel­nou nená­vis­tí svých rodů, navždy spo­je­ni ve smr­ti, kte­rou vykou­pi­li budou­cí smír. Ze všech fil­mo­vých i tele­viz­ních ver­zí, kte­ré byly v prů­bě­hu mno­ha dese­ti­le­tí nato­če­ny, je Zeffirelliho film nepo­chyb­ně nej­slav­něj­ší a nej­lep­ší. Jedná se o kla­sic­kou adap­ta­ci kla­sic­ké­ho díla bez mnoh­dy mar­ných poku­sů o tvůr­čí zásah. Poprvé se v něm - pro­ti zaži­té tra­di­ci, ale tak, jak to Shakespeare napsal - v titul­ních rolích obje­vi­li mla­dič­cí před­sta­vi­te­lé.
Kůže
Čt 8.5 22:30 ČT2
Italská reži­sér­ka Liliana Cavaniová nato­či­la od počát­ku své kari­é­ry v roce 1962 sedm doku­men­tů pro RAI a desít­ku celo­ve­čer­ních fil­mů, v nichž se tema­tic­ky obra­cí k his­to­ric­kým téma­tům, nej­čas­tě­ji z toho­to sto­le­tí. Z její fil­mo­gra­fie je patr­ný zájem o sou­vis­los­ti fašis­mu a evrop­ských dějin. Tak je tomu i v pří­pa­dě adap­ta­ce stej­no­jmen­né­ho romá­nu Curzia Malaparta Kůže (1981), v němž reži­sér­ka mani­fes­tu­je myš­len­ku vytla­čo­vá­ní jed­no­ho zla jiným. (...) Větší sym­bo­lič­nos­ti obra­zu se sna­ží Cavaniová docí­lit v momen­tech natu­ra­lis­tic­ké­ho zob­ra­ze­ní destruk­ce a záni­ku. Zde je význa­mo­vě expo­no­ván titul fil­mu jako pro­ni­ká­ní pod kůži, svlé­ká­ní z kůže, její řezá­ní, kani­ba­lis­mus, sex. (...)

Nova

Objekt krá­sy
Po 5.5. 20:35
Psychologické komor­ní dra­ma o malé ukra­de­né soš­ce, vel­ké finanč­ní tís­ni a lás­ce, kte­rá pro­chá­zí zatěž­ká­va­cí zkouš­kou.
Ztracený svět: Jurský park
St 7.5. 20:30
Pokračování neza­po­me­nu­tel­né­ho Jurského par­ku na sebe necha­lo čekat celé čty­ři roky a jed­no­mu z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů 20. sto­le­tí udě­la­lo tro­chu ostu­du. Matematik Ian Malcolm se od mili­o­ná­ře Hammonda dozví, že dino­sau­ři pře­ži­li na ost­rův­ku kde byla základ­na na klo­no­vá­ní ješ­tě­rů. Pod jeho vede­ním se tam vydá­vá malá expe­di­ce, kte­rá má zjis­tit situ­a­ci a poří­dit doku­men­ta­ci. K ost­ro­vu však také míří ozbro­je­né koman­do lov­ců, kte­ří mají ješ­tě­ry pochy­tat a dopra­vit do San Diega, kde se mají stát nej­vět­ší atrak­cí všech dob.
Tango a Cash
St 7.5. 22:55
Drsní poli­cis­té Sylvester Stallone a Kurt Russel v nelí­tost­ném stře­tu s nar­ko­ma­fií. Vždy ele­gant­ně oble­če­ný poli­cis­ta Ray Tango a jeho kole­ga nedba­lé­ho zevnějš­ku Gabe Cash pat­ří k nej­vý­kon­něj­ším ochrán­cům záko­na v Los Angeles a důklad­ně zne­pří­jem­ňu­jí život a obcho­dy moc­né­mu gan­gs­ter­ské­mu šéfo­vi Perretovi.
Tenká čer­ve­ná linie
Čt 8.5. 22:00
Počátkem srp­na 1942, oblast již­ních Šalamounových ost­ro­vů. Nikdo z mužů, kte­ří se na vylo­ďo­va­cích člu­nech říti­li ve zpě­ně­ných vlnách pro­ti bílé plá­ži toho pro­kle­té­ho ost­ro­va, netu­šil, že prá­vě začí­ná krva­vá bitva, kte­rá skon­čí prv­ním, vel­kým vítěz­stvím Spojenců nad fana­tic­ky boju­jí­cí­mi Japonci. Věděli pou­ze, že mno­zí z nich brzy zemřou.
Smrtonosná past 2
Pá 9.5. 21:35
Bruce Willis je opět na špat­ném mís­tě a ve špat­ný čas, když čeká na leta­dlo, kte­rým má při­le­tět jeho man­žel­ka. Připlete se k tero­ris­tům, kte­ří naru­ší navá­dě­cí sys­tém a opět má co řešit! Americký akč­ní film.

Prima

Tajemství loň­ské­ho léta 2: Rok poté
Po 5.5. 22:05
Stále je tu někdo, kdo ví co se sta­lo minu­lé léto. A stá­le se chce mstít s pomo­cí vel­ké­ho rybář­ské­ho háku. Spolužáci ze střed­ní jsou už rok mrt­ví. Julie Jamesová, kte­rá jako zázra­kem pře­ži­la vra­žed­né běs­ně­ní „rybá­ře“, je pro­ná­sle­do­vá­na pří­zra­ky a  para­no­id­ním stra­chem. Dokonce se roze­šla se svým pří­te­lem Rayem.
Postřižiny
Út 6.5. 19:55
Ospalou atmo­sfé­ru nym­bur­ské­ho pivo­va­ru naru­ší pří­jezd své­ráz­né­ho a hluč­né­ho svě­to­běž­ní­ka Pepina... Česká fil­mo­vá kome­die
Síla lás­ky
St 7.5. 22:20
Pro Julii Robertsovou se náh­le zhrou­tí svět, když náho­dou při­stih­ne man­že­la s jinou ženou. V podob­né situ­a­ci se ocit­ne i její otec Robert Duvall a kaž­dý z nich řeší kri­zi po svém... Americký film

Vytvořeno na zákla­dě infor­ma­cí ze ser­ve­ru www.365dni.cz a strá­nek tele­vi­ze ČT a Nova.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,92097 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72257 KB. | 18.05.2024 - 06:38:36