Kritiky.cz > Horory > Kill Command (2016)

Kill Command (2016)

rp Kill Command 2016.jpg
rp Kill Command 2016.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cyborg Vanessa Kirby musí během výcvi­ku spo­leč­ně se sku­pi­nou vojá­ků čelit nebez­peč­ným robo­tům – zabi­já­kům. 


V blíz­ké budouc­nos­ti je lid­ská spo­leč­nost už pří­liš závis­lá na robo­ti­ce a to nejen v továr­ním prů­mys­lu ale i v samot­né armá­dě. Monopol Harbinger Corporation při­chá­zí z novým revo­luč­ním pro­gra­mem, kte­rý by mohl pomo­ci v nej­růz­něj­ších vál­kách a zachrá­nil by tak mno­ho lid­ských živo­tů. Je vybrán spe­ci­ál­ní vojen­ský tým pod vede­ním kapi­tá­na Bukese, kte­rý se vydá­vá na vzdá­le­ný ost­rov, jenž slou­ží jako výcvi­ko­vé zaří­ze­ní. Zde se mají posta­vit nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii a odha­lit její sla­bi­ny. Doprovod jim dělá pohled­ný žen­ský cyborg Katherine Mills, kte­rá má rov­něž vyhod­no­tit situ­a­ci. Vojáci ji však berou jen jako špe­ha spo­leč­nos­ti, ne jako rov­no­cen­né­ho par­ťá­ka. Jenže ne všech­no jde pod­le plá­nu a brzy se výcvi­ko­vá mise změ­ní v zou­fa­lý boj o holý život. Na scé­ně se totiž obje­vu­je uta­je­ný nový pro­tiv­ník, kte­rý je nebez­peč­něj­ší a nelí­tost­něj­ší než coko­liv s čím se kdy tito vojá­ci utka­li. Otázkou však zůstá­vá, na kte­ré stra­ně vlast­ně Katherine Mills sto­jí, pro­to­že jak to vypa­dá, ona jedi­ná je schop­ná vra­žed­né robo­ty zasta­vit, nebo ale­spoň odha­lit jejich sla­bi­ny…Český název: Rozkaz zabí­jet

Režie: Steven Gomez
Rok výro­by: 2016
Délka: 99 min
Země: Velká Británie
Hrají:
Vanessa Kirby...(Katherine Mills)
Thure Lindhardt...(Bukes)
Mike Noble...(Goodwin)
David Ajala...(Drifter)
Bentley Kalu...(Robinson)
...a dal­ší


Scifi horo­ry mi nějak zásad­ně neva­dí, pokud se všech­no neto­čí jen oko­lo mimo­zemš­ťa­nů, nebo nejde o laci­né napo­do­be­ni­ny Predátora či Vetřelce. Tady se však jed­na­lo o robo­tic­ké zabi­já­ky a na to, že šlo o brit­ský film s nepří­liš vel­kým roz­poč­tem a ani reži­sér Steven Gomez neo­plý­val pře­mí­rou zku­še­nos­tí (spíš jde o zele­ná­če), tak to nako­nec nedo­padlo vůbec špat­ně. Viděl bych to na kla­sic­kou prů­měr­nou podí­va­nou s něko­li­ka oprav­du pove­de­ný­mi momen­ty, sluš­ný­mi spe­ci­ál­ní­mi tri­ky a dokon­ce i vcel­ku sne­si­tel­ný­mi herec­ký­mi výko­ny.
Jedinou vidi­tel­něj­ší sla­bi­nou byl slab­ší scé­nář a něko­lik nud­něj­ších pasá­ží. Což by se ale dalo při­psat hlav­ně na vrub nepří­liš vel­kým zku­še­nos­tem reži­sé­ra a scé­náris­ty v jed­né oso­bě. I tak jsem si však pří­chod spe­ci­ál­ní­ho koman­da do výcvi­ko­vé­ho ost­rov­ní­ho pro­stře­dí doce­la uží­val. Proběhlo let­mé sezná­me­ní s posta­va­mi, dokon­ce vypo­tí i něko­lik humor­ných hlá­šek a pak už se jde na věc. Počáteční fight se cvič­ný­mi robo­ty se totiž záhy pro­mě­ní v boj o pře­ži­tí s vychyt­ra­lou a při­způ­so­bu­jí­cí se jejich vyvi­nu­tou for­mou, jenž si dala za úkol, lidi pros­tě vyhu­bit. Dokonce dojde i na něko­lik pěk­ně krva­vých zábě­rů, kte­ré oko­ře­ni­li jinak pře­váž­ně akč­ní podí­va­nou plnou střel­by a výbuchů.
Vanessa Kirby je doce­la atrak­tiv­ní děv­če, tak­že se mezi tou ban­dou vojá­ků bylo i na co dívat. Erotiku či naho­tu tu však v žád­ném pří­pa­dě neče­kej­te! To chla­pi si spí­še uži­jí pohle­dy na něko­lik pove­de­ných zbra­ní a tako­vá sni­per­ka z budouc­nos­ti se vám jis­tě bude líbit. Bohužel se z toho dalo vytřís­kat mno­hem více, jen kdy­by byl děj pro­pra­co­va­něj­ší.

Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,49185 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71474 KB. | 25.06.2024 - 19:32:26