Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Russell Crowe se převtělil do panovačného vůdce stanice Fox News v životopisné minisérii Nejsilnější hlas

Russell Crowe se převtělil do panovačného vůdce stanice Fox News v životopisné minisérii Nejsilnější hlas

Crowe 1
Crowe 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pakliže ujíž­dí­te na záku­li­sí tele­viz­ních sta­nic či ame­ric­ké poli­ti­ce, je nový seri­ál tele­vi­ze Showtime The Loudest Voice stvo­řen pří­mo pro vás. Tato mini­sé­rie v sed­mi kapi­to­lách vyprá­ví pří­běh ego­ma­ni­aka Rogera Ailese, jenž vybu­do­val a dlou­hé roky léta Páně řídil nej­sle­do­va­něj­ší ame­ric­kou kabe­lo­vou zpra­vo­daj­skou sta­ni­ci Fox News, kte­rá je záro­veň jakým­si pro­pa­gan­dis­tic­kým kaná­lem Republikánské stra­ny.

Každá ze sed­mi epi­zod pojed­ná­vá v roz­me­zí let 1995-2016 o jed­nom z význam­ných mil­ni­ků Rogera Ailese a Fox Newsu ve spo­je­ní s děním ve Spojených stá­tech. První kapi­to­la s názvem 1995 je son­dou do samot­né­ho budo­vá­ní sta­ni­ce Fox News a postup­né­ho brou­še­ní jed­not­li­vých nápa­dů o jejím vysí­lá­ní. Musím se při­znat, že jakož­to dlou­ho­le­tý fajnšme­kr tele­viz­ní­ho záku­li­sí jsem si ten­to díl vychut­nal plný­mi douš­ky.

Naopak v někte­rých momen­tech za kra­pet méně záživ­né bych ozna­čil násle­du­jí­cí epi­zo­dy, a sice dru­hou s názvem 2001 zpra­vo­daj­sky pokrý­va­jí­cí 11. září nebo hned ty dal­ší 2008 a 2009 refe­ru­jí­cí o pre­zi­dent­ské kam­pa­ni a nástu­pu Baracka Obamy do ouřa­du.

https://youtu.be/lAnJJHrq0Ws

Trailer k seri­á­lu. Ailes se poku­sí vyšláp­nout si i na svou pod­ří­ze­nou v podá­ní dal­ší holly­wo­od­ské hvězdy Naomi Watts.

Ve dru­hé polo­vi­ně to už ale nabra­lo ten pra­vý oře­cho­vý drajv, jenž mám na seri­á­lech tak rád, a gra­do­va­lo to až do fini­še, v němž Russell Crowe pod mas­kou Rogera Ailese defi­ni­tiv­ně potvr­dil, že v této sezó­ně bude kro­mě jiných cen hor­kým kan­di­dá­tem i na Pažótího Oskara v kate­go­rii nej­lep­ší herec.

Vedle zna­me­ni­té­ho výko­nu dědou­še Ailese v podá­ní Russella Croweovýho bych vypíchl cel­ko­vě to, jak si tvůr­ci vyhrá­li s detai­ly nebo posta­va­mi. Třeba tako­vý Rupert Murdoch (medi­ál­ní mag­nát a mimo jiné i prá­vě maji­tel Fox News), jehož ztvár­nil herec Simon McBurney, se pod­le mého sou­du oprav­du pove­dl (mas­ka, podob­nost hla­su a tak dále a tak podob­ně).

Nejsilnější hlas na mě zkrát­ka téměř ve všech ohle­dech půso­bil věro­hod­ně a neměl jsem pro­blém tvůr­cům zbaš­tit, že až na pár detai­lů se tak nějak ten­to pří­běh oprav­du ode­hrál.

Pažótí verdikt: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05510 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72283 KB. | 21.05.2024 - 11:50:27