Kritiky.cz > Horory > Koleda (2008)

Koleda (2008)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Došla vám barva na veli­ko­noč­ní vajíč­ka?

Na veli­ko­no­ce se těší snad všich­ni dospí­va­jí­cí klu­ci, ale i jejich otco­vé. Je to den, kdy se dá spo­jit pří­jem­né s uži­teč­ným. Přece jenom je občas potře­ba troš­ku ty naše hol­ky a kama­rád­ky poplá­cat jalov­cem či pomláz­kou, ale nic by se nemě­lo pře­há­nět. Když k tomu jako bonus dosta­ne­me i pár štam­pr­lí něja­ké té dob­ro­ty, je to ješ­tě lep­ší. Nikdo z nás by si však nepřál pro­žít to, co hrdi­no­vé toho­to krát­ko­me­tráž­ní­ho sním­ku, kte­rý se na nás sna­ží zaú­to­čit svým čer­ným humo­rem a pře­kva­pe­ním na kon­ci. Bohužel je vidět na prv­ní pohled, že tvůr­ci jeho natá­če­ní zřej­mě pro­vá­dě­li pod vli­vem oné teku­ti­ny, kte­rou do sebe tak klo­pi­li.

Režie: Martin Doležal, Daniel Adam
Rok výro­by: 2008
Délka: 12 min
Země: Česká repub­li­ka

Hrají:
Tereza Kolouchová
Václav Dvořák
Vojtěch Straka
Jakub Hruška
Martin Doležal
Daniel Adam
...a dal­ší

Na nato­če­ní toho­to sním­ku měli chla­pi údaj­ně straš­ně málo času, pro­to­že je jeho nato­če­ní napadlo ze dne na den, což se výraz­ně pro­mít­lo na jeho cel­ko­vé kva­li­tě. Nápad to je jis­tě netra­dič­ní a zaslou­ží si pochva­lu, ale celé mi to při­šlo hod­ně při­ta­že­né za vla­sy a po humor­ném začát­ku i tak tro­chu nud­né. Právě samot­ný začá­tek byl asi nej­lep­ší, pro­to­že opi­lec­ký pochod tří mla­dí­ků mě doká­zal oprav­du ale­spoň na chví­li roze­smát. Dokázal jsem si živě před­sta­vit, jak vypa­dám na Velikonoce já a mí přá­te­lé.

Když se v zápě­tí ve dve­řích obje­vil onen pohled­ný zají­ček, těšil jsem se jako malé děc­ko, kdy koneč­ně započne něco u čeho se budu bát, ale bohu­žel jsem se nedo­čkal vůbec niče­ho. Tedy kro­mě mar­né­ho poku­su navo­dit ale­spoň tro­chu pochmur­né atmo­sfé­ry, kdy se uvěz­ně­ní mla­dí­ci sna­ží vysvo­bo­dit z pout. Místo toho však nastar­to­va­nou nudu tro­chu oži­vil pří­chod dal­ší­ho koled­ní­ka a jeho čoko­lá­do­vé­ho vajíč­ka. Leč ani násled­né minu­ty však nedo­ká­za­ly napl­nit mé oče­ká­vá­ní, kdy že se koneč­ně dosta­ví ona horo­ro­vá atmo­sfé­ra.

Při nábě­hu titu­lek jsem si už jen smut­ně zabrou­kal onu pověst­nou: „Hody –hody- dopro­vo­dy, piju všech­no kro­mě vody‘‘ a zadí­val se tou­žeb­ně do domá­cí­ho baru a jeho obsah. Tímhle kous­kem mě páno­vé moc nepo­tě­ši­li, přes­to­že jejich prvot­ní nápad nebyl vůbec špat­ný. Chtělo na něm jen více zapra­co­vat.

Tento sní­mek si vyslou­žit i dvě oce­ně­ní:
Nejlepší ama­tér­ský film na fes­ti­va­lu Jahodový Jam 2008
Nejlepší krát­ký film na fes­ti­va­lu Stopa Stáni Skřivánka 2008

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36427 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71495 KB. | 18.06.2024 - 11:45:51