Kritiky.cz > Horory > HDP: Hodně divné příběhy - disc 1

HDP: Hodně divné příběhy - disc 1

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všechno má svůj začá­tek i konec. Stejně jako tyto hod­ně div­né pří­běhy.

Režie: Karel Spěváček, Jiří Zídek
Rok výro­by: 2006
Délka: 87 min
Země: Česká repub­li­ka

Hrají:
Otakáro Schmidt
Ondřej Nosálek
Zdeněk Sirný
Josef Korec
Veronika Sauerová
Jiri Zídek
Vladimír Škultéty
...a dal­ší

Jde o nezá­vis­lý under­groun­do­vý seri­ál tvo­ře­ný z něko­li­ka krát­kých pří­bě­hů, kte­ré jsou vydá­ny na třech dis­cích. Já jsem vlast­ní­kem pou­ze toho prv­ní­ho, a pro­to se budu věno­vat pou­ze jemu. HDP mají na svě­do­mí dva páno­vé Karel Spěváček a Jíří Zídek, kte­ří měli při natá­če­ní vel­mi ztí­že­né pod­mín­ky, kte­ré se ve výsled­né fázi pro­mít­ly do cel­ko­vé kva­li­ty toho­to sním­ku. Nízký roz­po­čet jim nedo­vo­lil roz­ší­řit pole působ­nos­ti jejich fan­ta­zie, a tak měli po ruce pou­ze jed­nu kame­ru a smě­ro­vý mik­ro­fon. Veškeré pří­pra­vy i samot­né natá­če­ní leže­lo pou­ze na jejich bed­rech, pro­to­že si nemoh­li dovo­lit vlast­ní štáb, muse­li natá­čet pře­de­vším na ven­kov­ních loka­cích jako les, pole či obyt­ný dům - pro­to­že nemě­li ani osvět­le­ní či spe­ci­ál­ní efek­ty. Všechno zále­že­lo na jejich vlast­ní šikov­nos­ti a kva­li­tách her­ců, kte­ří se sklá­da­li z ama­té­rů a par­tič­ky přá­tel. Objevilo se zde i něko­lik zná­měj­ších tvá­ří, jako napří­klad reži­sér Roman Vojkůvka nebo herec Vladimír Škultéty či Petr Jákl.

Bohužel ve výsled­né fázi se z toho­to čes­ké­ho poku­su stvo­řit pove­de­nou horo­ro­vou sbír­ku stra­ši­del­ných pří­bě­hů stal jen směš­ný pokus či paro­die na horo­ro­vý žánr, kte­rý niko­ho moc neza­u­jal a těch cel­ko­vých 250 minut (všech­ny 3 dis­ky) viděl jen málo­kdo celých. Většina pří­bě­hů totiž vůbec není směš­ných a už vůbec ne zají­ma­vých. Jediní, kdo se u toho asi bavil, byli samot­ní tvůr­ci a ama­térští her­ci, kte­ří si tak spl­ni­li svůj sen. Pro divá­ky je to však jen ztrá­ta času a peněz. V urči­tých chví­lích nelze upřít, že se reži­sé­rům sku­teč­ně něja­ký ten záběr pove­dl, ale v tom množ­ství nesmys­lu se to úpl­ně ztra­ti­lo.

Jednotlivé pří­běhy:

Štola

Zde pro­ži­je­me pří­běh pedo­fil­ní­ho uči­te­le, kte­rý své malé chrá­něn­ce, nebo chcete-li děti, odvá­dí do lesa, kde si s nimi na chví­li pohra­je, pak je zabi­je a zoha­ví. Ze začát­ku jsem tenhle pří­běh moc nechá­pal, pro­to­že se zde obje­vi­lo něko­lik postav, kte­ré do děje vůbec neza­pa­da­ly a vlast­ně tam byly úpl­ně zby­teč­né. Potom nasta­ne něko­lik stři­hů na jed­not­li­vé děti, kte­ré pedo­fil občas zná­sil­nil i po smr­ti, tak­že kro­mě toho i o nek­ro­fi­la. Tvůrci zde chtě­li upo­zor­nit na zvěr­stva, kte­rá se ode­hrá­va­jí všu­de kolem nás. Násilí na dětech je asi to nej­hor­ší co může někdo udě­lat. Jenže samot­né zpra­co­vá­ní pří­bě­hu mě moc neba­vi­lo. Střih byl dost čas­to zma­te­ný, rych­le se stří­da­ly růz­né zábě­ry na úpl­ně nepod­stat­né věci a než jsem se nadál, byl konec. Ten mě ale­spoň troš­ku uspo­ko­jil.

Tremp

Čtyři trem­po­vé tábo­ří v pří­ro­dě. Tři z nich si zpří­jem­ňu­jí chví­le hra­ním na kyta­ru a zpí­vá­ním. V pís­ních pro­ží­va­jí své podiv­né pří­ho­dy, kte­ré se sebou navzá­jem na prv­ní pohled nesou­vi­sí. Vše se změ­ní až ve chví­li, kdy se pro­be­re ze spa­ní posled­ní z nich. Ten pro­ží­vá všech­ny tři pří­ho­dy najed­nou, ale ten­to­krát jde o krva­vá jat­ka. Tentokrát v nich posta­va zabí­jí jed­nu oběť za dru­hou a dokon­ce si pochut­ná i na lid­ském mase. Musím se při­znat, že přes­to­že v tom­to pří­bě­hu uvi­dí­me asi nej­víc nási­lí a krve, tak mě bavil nejmíň. Nejspíš i tím, že celý pří­běh dopro­vá­zí coun­t­ry hud­ba a zpěv, kte­rý nemu­sím a trhal mi uši. První polo­vi­na pří­bě­hu byla nud­ná a nutil jsem se do rych­lé­ho pře­tá­če­ní. Herci mi neby­li vůbec sym­pa­tič­tí a jedi­né co se mi líbi­lo, byla spros­tá slo­va, kte­rý­mi zde roz­hod­ně nešet­ři­li. Až ke kon­ci se to tro­chu roz­je­lo a obje­vi­la se i krev a vnitř­nos­ti. Jenže nato­če­ní jed­not­li­vých scén a samot­né efek­ty pat­ří do kate­go­rie pod­prů­měr­ných. Nůž nikdy netre­fil svou oběť, zábě­ry byly vět­ši­nou nato­če­né zeza­du, tak­že jsme měli šan­ci vidět jen vra­ho­va záda. Jediný kdo se mi oprav­du líbil, byl samot­ný vrah - vět­ší­ho psy­chou­še si vybrat nemoh­li.

Trip

Tento pří­běh se mi líbil hlav­ně po vizu­ál­ní strán­ce, kte­rá byla veli­ce zvlášt­ní. Připomnělo mi to komik­so­vé poje­tí a tudíž her­ci byli celí roz­ma­za­ní. Příběh se ode­hrá­vá na hřbi­to­vě, kde se zdr­žu­je ban­da zhu­le­ných týp­ků. Troška drog nikdy neuško­dí a her­cům to oprav­du svěd­či­lo. Přestože cel­ko­vý děj je hod­ně zma­te­ný a moc jsem se v něm nevy­znal kdo je kdo, tak mě asi nej­víc roze­smál. Dvojice násil­ní­ků zde zabí­je­la své obě­ti a zhu­le­ní jen při­hlí­že­li. Vše se změ­ni­lo, když došla řada i na ně. Trochu mě tam štva­la ta tlus­tá per­verz­ní žen­ská, kte­rá mě svý­ma keca­ma dohá­ně­la k šílen­ství. Její zjev a nechut­né naráž­ky na sex asi dlou­ho neza­po­me­nu. Byla z kate­go­rie těch, o kte­ré bych neo­přel ani kolo. Jinak šlo ale o jeden z nej­trap­něj­ších pří­bě­hů na tom­to DVD.

Znovuzrození

Tak a tohle bylo přes­ně pod­le mého gusta. Tentokrát se tvůr­ci oprav­du vyzna­me­na­li. Věčně nadr­že­ná hol­ka si to ráda dělá i sama, ale s klu­kem je to pře­ce jenom lep­ší. Zrovna se roze­šla s klu­kem a náho­dou se před kos­te­lem sezná­mí s tajem­ným cizin­cem, kte­rý ji zce­la okouz­lí. Zatímco ona se s ním chce vyspat, on ji odmí­tá a svým způ­so­bem ješ­tě víc rozohnil. Brzy se však vybar­ví jaký je ve sku­teč­nos­ti pan doko­na­lý. Dívku omá­mí, svá­že ve skle­pě a nási­lím ji tam drží. Holka si uži­je koneč­ně i zná­sil­ně­ní a jeli­kož ji nepus­tí ani na záchod, skon­čí ve vlast­ních feká­li­ích. Konec se potom změ­ní v krva­vou bit­ku, kte­rá skon­čí hap­pyen­dem. Atraktivní hereč­ka Veronika Sauerová byla roz­hod­ně ozdo­bou HDP a její výkon bych ozna­čil za vůbec jeden z nej­lep­ších.

Spajdrmen

Tentokrát však nepů­jde o komik­so­vé­ho hrdi­nu, ale oby­čej­né­ho out­si­de­ra, jenž musí sná­šet šika­nu od spo­lu­žá­ků, pohr­dá­ní děv­čat i mlá­ce­ní své­ho otce. Tento milov­ník komik­sů se však jed­no­ho dne začne měnit. V popel­ni­ci nalez­ne mas­ku své­ho oblí­be­né­ho hrdi­ny a roz­hod­ne se pomstít všem, co ho poni­žo­va­li. Příběh mě doce­la roze­smál a jako jeden z mála ani moc nenu­dil. Akorát jed­not­li­vé vraž­dí­cí scé­ny byly doce­la trap­né a roz­hod­ně šlo o slab­ší kous­ky. Začátek fil­mu byl pro mě roz­hod­ně zají­ma­věj­ší než jeho konec.

Jízda

Tak tohle mě roz­hod­ně bavi­lo asi ze vše­ho nejmé­ně. Přestože se tu opět obje­vi­la Veronika Sauerová, tak svůj výkon už nezo­pa­ko­va­la. Děj se něko­li­krát opa­ku­je, nabí­zí pořád nové alter­na­ti­vy, až se z toho nako­nec vyklu­be pod­prů­měr­ná gan­gs­ter­ka. Dva bou­cha­či v kuklách odklí­zí mrt­vé tělo do roz­va­lin v lese a my máme šan­ci vidět co se ode­hrá­lo před­tím. Celý pří­běh byl jed­na neu­stá­le se opa­ku­jí­cí nuda, kte­rou by doká­zal nato­čit kdo­ko­liv z nás.

Tak a dosta­li jsme se až na konec DVD, kte­ré má ješ­tě něko­lik zají­ma­vých bonu­sů a musím říct, že HDP na mě moc vel­ký dojem neu­dě­la­li. Tato prv­ní tře­ti­na obsa­hu­je asi nej­nud­něj­ší pří­běhy, kte­ré přes­to­že mají něko­lik veli­ce zají­ma­vých oka­mži­ků, tak tohle oprav­du sta­čí vidět jen jed­nou. Docela obdi­vu­ji tvůr­ce, že si dali tako­vou prá­ci s nato­če­ním 250minutové blbos­ti, kte­rá se zařa­di­la mezi nej­hor­ší tvor­by čes­ké dis­tri­buce. Tedy hlav­ně té horo­ro­vé, pro­to­že prá­vě horo­ro­vých scén a oka­mži­ků je tu oprav­du jako šafrá­nu. HDP dopo­ru­ču­ji jen oprav­do­vým extré­mis­tům, kte­ří chtě­jí ztra­tit tro­chu víc své­ho času a nesku­teč­ně dlou­ho se nudit.

Hodnocení:
Dám tomu 20% za Veroniku, kte­rá mě poba­vi­la nej­víc.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84583 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71515 KB. | 24.06.2024 - 03:20:36