Kritiky.cz > Horory > Lake Placid 3 (2010)

Lake Placid 3 (2010)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Větší mon­stra, více ero­ti­ky, ale pořád to není nic svě­to­bor­né­ho!

Nathan se po něko­li­ka letech vra­cí zpět k jeze­ru Black Lake i se svou rodi­nou, pro­to­že po smr­ti své tety zdě­dil její dům (cha­tu). Pořád má ješ­tě v živé pamě­ti jak zde řádil obrov­ský kro­ko­dýl, kte­rý měl na svě­do­mí něko­lik lid­ských živo­tů. Místní šerif Willinger ho však uklid­ňu­je, že ve vodě žijí už jen pstru­zi. Kdyby však v tu chví­li věděl, jak se šered­ně ple­te. Nathanův syn Connor totiž neda­le­ko obje­ví čty­ři malé kro­ko­dý­lí mlá­ďa­ta, kte­ré začne den co den krmit. Po dvou letech však jeho maz­líč­ci doros­tou do obrov­ských roz­mě­rů a zatou­ží po změ­ně jídel­níč­ku. V tu chví­li se kaž­do­den­ní život všech míst­ních oby­va­tel změ­ní v noč­ní můru a kaž­dý kdo se jen při­blí­ží k vodě je v ohro­že­ní živo­ta. Rozpoutá se krva­vý masa­kr, na kte­rý nikdo neza­po­me­ne dokon­ce své­ho živo­ta.

Český název: Jezero 3
Režie: G.E. Furst
Rok výro­by: 2010
Délka: 93 min
Země: USA

Hrají:
Colin Ferguson ... (Nathan Bickerman)
Kirsty Mitchell ... (Susan Bickerman)
Jordan Grehs ... (Connor Bickerman)
Yancy Butler ... (Reba)
Kacey Barnfield ... (Ellie)
Michael Ironside ... (Šerif Tony Willinger)
...a dal­ší

Bylo jen otáz­kou času kdy se Syfy (Sci-Fi Channel) roz­hod­ne vytáh­nout z pra­sát­ka pár zele­ných dolár­ků a nato­čí dal­ší pokra­čo­va­ní této nepří­liš oblí­be­né série. Ve spo­lu­prá­ci s UFO Films se roz­hod­li divá­ky ješ­tě více ochro­mit a to se jim zřej­mě ve finál­ní fázi i poved­lo. Scénář sesmo­lil jis­tý David Reed, kte­rý se chtěl urči­tě vytáh­nout, ale stej­ně jako dal­ší zou­fa­lec v reži­sér­ském křes­le G.E. Furst doslo­va vyho­řel. Bez pořád­né­ho talen­tu totiž nikdy nedo­ká­že­te nato­čit (či sepsat) nic svě­to­bor­né­ho z čeho by divá­ci pada­li do kolen. Přestože se tahle novin­ka urči­tě nesta­ne hitem toho­to roku, tak se na ní dá urči­tě najít něko­lik pozi­tiv­ních věcí, ale moc jich není.

Asi nej­vět­ším pro­blé­mem celé­ho fil­mu jsou opět kro­ko­dý­lí mon­stra. Jejich počet se odpo­sled­ka moc nezmě­nil a i ten­to­krát se divá­ci můžou opět těšit na dal­ší čty­ři zuba­té pří­še­ry. Nad tím jak rych­le doká­ží vyrůst jsem máv­nul rukou, pro­to­že na podob­né nápa­dy jsem si už zvy­kl, ale co už se pře­kous­nout nedá je jejich doslo­va tra­gic­ké ztvár­ně­ní. Příznivci digi­tál­ních efek­tů, a to ješ­tě hod­né máz­nu­tých, si mož­ná budou mnout ruce, ale jinak než humus se to snad ani nedá nazvat. V počí­ta­čo­vé hře by se to dalo ješ­tě pře­žít, ale ve fil­mu už ne. Jenže tenhle pro­blém se vysky­tl již v před­cho­zím díle a tvůr­ci se z toho jak vid­no abso­lut­ně nepo­u­či­li. Naprosto stej­né tomu bylo i v pří­pa­dě krva­vých scén, kte­ré byly rov­něž počí­ta­čo­vě upra­ve­né, což kaž­dý roz­po­zná hned na prv­ní pohled, pře­de­vším díky ama­tér­sky odve­de­né prá­ci.

Dějově však film zas až tak hroz­ný nebyl. Samozřejmě i zde se vyskyt­la spous­ta nelo­gic­kých prv­ků, od nelo­gic­ké­ho cho­vá­ní postav (ale i kro­ko­dý­lů) až po napros­to trap­né scé­ny (či chcete-li někte­ré hláš­ky). Za zmín­ku urči­tě sto­jí napří­klad to, že zatím­co desít­ky střel kro­ko­dý­la neza­bi­jí, tak něko­lik ran kapes­ním noží­kem už jo. Když k tomu při­po­čí­tá­te i výběr mezi chut­ným lid­ským masem a nebo zaba­le­ným plec­kem ze super­mar­ke­tu (čemu by jste dali před­nost, kdy­by jste byli kro­ko­dý­lem?). Jinak ovšem máme mož­nost sle­do­vat hned tři dějo­vé linie (mís­ty i více), kdy se prá­vě pro­bí­ha­jí­cí děj točí samo­zřej­mě oko­lo hlav­ní rodin­ky Bickermanů, ale i nadr­že­ných turis­tů, či sku­pi­ny lov­ců (prů­vod­ců). Každá z nich si zaži­je něko­lik per­ných chvi­lek a s nimi při­jdou na scé­nu i humor­né chví­le, kte­ré jsou na celém sním­ku asi tím nej­lep­ším.

Tvůrci se sna­ži­li do fil­mu vnést i tro­chu více odváž­ných scén, ale na sestří­ha­né ver­zi nako­nec někte­ré z nich nepo­u­ži­li. Zřejmě kvů­li cen­zu­ře. Vzhledem k tomu, že se zde však obje­vi­lo něko­lik oprav­du pěk­ných here­ček je to troš­ku ško­da. Když už samot­né stvů­ry sto­jí za prd, ale vždyc­ky potě­ší ale­spoň něja­ké to odre­a­go­vá­ní a pohled na pěk­né těla. Právě při těch­to scé­nách jsem si čer­ný mor­bid­ní humor uží­val asi nej­ví­ce. Těchto svět­lej­ších oka­mži­ků je však ve fil­mu oprav­du poskrov­nu a film jako celek na divá­ky roz­hod­ně moc neza­pů­so­bil. O čemž svěd­čí i veli­ce níz­ké hod­no­ce­ní na inter­ne­tu.

Za zmín­ku urči­tě sto­jí i herec­ké obsa­ze­ní, kdy se zde obje­vi­lo hned něko­lik zná­mých tvá­ří. Mezi ty nej­zná­měj­ší urči­tě pat­ří Colin Ferguson, kte­ré­ho jis­tě vět­ši­na zná ze seri­á­lů Eureka či Fear Itself. Jeho účast si podob­ně jako u dal­ší­ho her­ce Michaela Ironsidea vysvět­lu­ji momen­tál­ní kri­zí podí­let se na něčem lep­ším. Oba byli urči­tě tím nej­vět­ším žha­vým zbo­žím, kte­ré mělo nalá­kat divá­ky.

Pokud máte rádi podob­ně ladě­né fil­my, kdy je sko­ro všech­no na veli­ce pod­prů­měr­né úrov­ni, tak tohle je něco pro vás. Pro spous­tu z vás to bude jis­tě odpad, ale dá se zde nalézt i něko­lik záživ­ných momen­tů, kvů­li kte­rým tenhle kou­sek neod­sou­dím k záhubě. Jelikož doce­la ulí­tá­vám na zví­ře­cích horo­rech, tak pro mne to zas až tako­vá kata­stro­fa neby­la. Společně s dvoj­kou jsou zhru­ba na stej­né úrov­ni.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 8,95592 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71451 KB. | 24.06.2024 - 02:10:53