Kritiky.cz > Horory > Sea Beast, The (2008)

Sea Beast, The (2008)

rp Sea Beast2C The 28200829.jpg
rp Sea Beast2C The 28200829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před těmi­to tvo­ry nejste v bez­pe­čí ani na moři, ani na sou­ši! Zvlášť když je neu­vi­dí­te, pokud to sami nebu­dou chtít…

Rybář Will a jeho posád­ka upro­střed bouř­ky při­jde nejen o svůj úlo­vek, ale jeden z mužů za podiv­ných okol­nos­tí zmi­zí ve vlnách. Poslední dobou se jim lepí smů­la na paty a ostat­ním jsou jen pro smích. Will se navíc topí v dlu­zích a neví jak z toho ven. Když však záhy zmi­zí dal­ší člen jeho posád­ky a ve vodě u mola je nale­ze­na jen jeho ruka, zdá se, že za vším musí být útok žra­lo­ka. Will je však pře­svěd­čen, že sku­teč­ná prav­da je mno­hem děsi­věj­ší. Na jeho lodi totiž i po bouř­ce zůsta­la podiv­ná sli­zo­vi­tá hmo­ta, stej­ně jako na molu a v jeho tvr­ze­ní jej ujis­tí moř­ská bio­lož­ka Arden, kte­rá sliz pro­zkou­má a zjis­tí, že podob­ný toxin pro­du­ku­je moř­ský ďas, kte­rý jím para­ly­zu­je svou oběť. Jak se ale dostal na pev­ni­nu? Žije snad v hlu­bi­nách dosud neob­je­ve­né moř­ské oboj­ži­vel­né stvo­ře­ní, kte­ré­mu zachut­na­lo lid­ské maso? Odpovědí na jejich otáz­ky jsou dal­ší pohře­šo­va­ní a mrt­ví oby­va­te­lé jejich malé­ho rybář­ské­ho měs­teč­ka.Český název: Mořská bes­tie

Režie: Paul Ziller

Rok výro­by: 2008

Délka: 87 min

Země: USA

Alternativní název: Troglodyte

 

Hrají:

Corin Nemec...(Will McKenna)

Camille Sullivan...(Arden)

Miriam McDonald...(Carly McKenna)

Daniel Wisler...(Danny)

Gary Hudson...(Šerif Jay McKenna)

...a dal­ší


Když jsem let­mým okem viděl popr­vé obal toho­to fil­mu, měl jsem za to, že na obráz­ku je něja­ká vel­ká piraňa. Ukázalo se, že bych si měl radě­ji poří­dit brý­le. Další pří­růs­tek z Maneater film Series nám totiž nabíd­ne úpl­ně jiné digi­tál­ní mon­strum a spo­leč­ně s ním i pod­prů­měr­nou céč­ko­vou podí­va­nou, kte­rá zřej­mě moc lidí neo­kouz­lí. A já se jim ten­to­krát ani moc nedi­vím. Prvotním varo­vá­ním pro mno­hé bude už jen fakt, že do reži­sér­ské­ho křes­la use­dl Paul Ziller, kte­rý ač toho nato­čil už oprav­du dost, tak vět­ši­na jeho kous­ků jsou nesku­teč­né rádo­by horo­ro­vé nebo kata­stro­fic­ké bra­ky.

 

Je zde jas­ně vidět, že scé­náris­ta měl oprav­du buj­nou fan­ta­zii a lidi v Syfy s jeho pra­cí muse­li být veli­ce spo­ko­je­ní. Posunul ty jejich bra­ky na novou úro­veň. Naše pří­še­ra měla do „moř­ské­ho ďasa“ hod­ně dale­ko, mýtic­ký Troglodyte se musel za bři­cho popa­dat a fil­mo­vý Predátor si zase vehe­ment­ně ťukal na čelo. Naše zdej­ší moř­ská bes­tie a její potom­ci doká­za­li pro­du­ko­vat toxin, kte­rý oběť para­ly­zu­je – někte­ré jed hned i zabi­je, doká­za­li být nevi­di­tel­ní, extrém­ně rych­lí jak ve vodě, tak na sou­ši, odol­ní pro­ti kul­kám – přes­to je doká­že­te zabít kuchyň­ským nožem, seker­kou, nebo oby­čej­ným kame­nem. Ehm, tomuhle se už neda­lo ani smát. Navíc to jejich digi­tál­ní zpra­co­vá­ní taky neby­lo nějak dob­ře pro­ve­de­né.

 

Útěchou může být ale­spoň fakt, že mrtvých je tu oprav­du doce­la dost a dočká­me se i něja­kých těch gore scén (digi­tál­ních samo­zřej­mě). Herecké výko­ny bych taky neo­zna­čil zrov­na za kata­stro­fál­ní, nicmé­ně kva­li­ta dia­lo­gů i cha­rak­te­ris­ti­ka jed­not­li­vých postav byla sku­teč­ně vel­mi bíd­ná. Největší hvězda fil­mu? Bezesporu rybá­řo­va dce­ra, kte­rá neče­ka­ně zabí­jí tvo­ry jak na běží­cím páse, že i borec se samo­pa­lem či bro­kov­ni­cí se musí čer­ve­nat stu­dem. Njn céč­ko­vá pohád­ka se vším všu­dy.

 

Mořskou bes­tii se mys­lím nej­víc vypla­tí sle­do­vat pod vli­vem alko­ho­lu, nebo jiných návy­ko­vých látek, pro­to­že v nor­mál­ním sta­vu, to asi vět­ši­na lidí nevy­dr­ží sle­do­vat ani do kon­ce. Ten film je tak špat­ný, až je nechtě­ně mís­ty i vtip­ný. Já se u toho ško­do­li­bě smál, ale vidět už to asi zno­vu nechci.


Hodnocení:

30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58392 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71489 KB. | 24.06.2024 - 01:46:52